Vastuul­li­suus

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu toimii työnan­ta­jana ja korkea­kou­lu­yh­tei­sönä vastuul­li­sesti ja kestä­vää kehi­tystä edis­täen. Tavoit­tee­namme on lisätä ekolo­gista, talou­del­lista sekä sosi­aa­lista ja kult­tuu­rista vastuul­li­suutta ja hyvin­voin­tia korkea­kou­lus­samme. Arvioimme ja kehi­tämme korkea­kou­lun toimin­taa jatku­vasti. Toteu­tamme avoimen tieteen ja tutki­muk­sen peri­aat­tei­den mukaista avointa toimin­ta­kult­tuu­ria. Kestä­vän kehi­tyk­sen edis­tä­mi­nen sisäl­tyy koulu­tus­tar­jon­taamme tutkinto-opis­ke­li­joilla sekä jatku­van oppi­mi­sen tarjon­nassa ja on kiinteä osa TKI-toimintaamme.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Karelia2030 – Kestä­vää elin­voi­maa -stra­te­giassa on huomioitu vahvasti vastuul­li­suu­den kolme ulot­tu­vuutta. Vastuul­li­suus on yksi kolmesta arvostamme. 

Olemme sitou­tu­neet Joen­suun kaupun­gin ja Pohjois-Karja­lan maakun­nan vähä­hii­li­syy­den tavoit­tei­siin. Stra­te­gian mukai­sena tavoit­teena on hiili­neut­raali ammat­ti­kor­kea­koulu vuoteen 2028 mennessä. Osal­lis­tamme monia­lai­sesti opis­ke­li­joita, henki­lö­kun­taa ja yhteis­työ­kump­pa­neita vastuul­li­suu­den kehit­tä­mi­seen, esimer­kiksi edis­tämme resurs­si­vii­saita kier­to­ta­lou­den ratkai­suja yhteistyössä.

Kare­liassa toimii kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den ryhmä ja vastuul­li­suus­koor­di­naat­tori. Ryhmän tehtä­vänä on viedä eteen­päin sekä koor­di­noida kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den toimia ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Ryhmä vastaa myös Kare­lian kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den ohjel­man päivittämisestä. 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa vastuul­li­suus ja kestävä kehitys on osa laatu­jär­jes­tel­män mukaista jatku­van paran­ta­mi­sen työtä. Karelia on mukana ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen hiili­ja­lan­jäl­jen lasken­nan ja hallin­nan yhteis­työssä. Karelia on myös sitou­tu­nut ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen yhtei­seen kestä­vän kehi­tyk­sen ohjel­maan.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on Pohjois-Karja­lan biosfää­ria­lu­een sopi­mus­kump­pani ja edistää yhteis­työ­ver­kos­ton kautta YK:n kestä­vän kestä­vän kehi­tyk­sen tavoit­teita. Pohjois-Karja­lan biosfää­ria­lue on osa UNESCO:n Man and the Biosp­here -ohjel­man kestä­vän kehi­tyk­sen tutki­mus-, kokeilu- ja kehittämisalueverkostoa.

Karelia edistää toimin­nal­laan YK:n kestä­vän kehi­tyk­sen tavoitteita

Edis­tämme toimin­nal­lamme stra­te­gis­ten valin­to­jemme mukai­sia kestä­vän kehi­tyk­sen tavoitteita.

3 Terveyttä ja hyvinvointia

Edis­tämme kestä­vää hyvin­voin­tia erityi­sesti väljästi asutulla alueella. Kehi­tämme monia­lai­sesti kestä­vää hyvin­voin­tia tukevia tuot­teita, palve­luja, toimin­ta­mal­leja ja tekno­lo­gi­sia ratkai­suja yhdessä kump­pa­niemme kanssa. Toimimme aktii­vi­sesti hyvin­voin­tia­lan maakun­nal­li­sissa, kansal­li­sissa ja kansain­vä­li­sissä verkostoissa. 

4 Hyvä koulutus

Toteu­tamme laadu­kasta ja saavu­tet­ta­vaa koulu­tus­toi­min­taa tutkin­to­kou­lu­tuk­sis­samme ja jatku­van oppi­mi­sen parissa. Raken­namme kestä­vää tule­vai­suutta sisäl­lyt­tä­mällä kestä­vän kehi­tyk­sen osaa­mi­sen kaik­kiin tutkin­toi­himme. Koulu­tus­toi­min­nal­lamme tuomme osaa­mista ja elin­voi­maa työelä­mään. Kuun­te­lemme ja enna­koimme aktii­vi­sesti työelä­män tarpeita. Olemme työyh­tei­sö­jen osaa­mi­sen laaja-alainen kehittäjä. 

7 Edullista ja puhdasta energiaa

Edis­tämme toiminta-alueemme uusia inves­toin­teja, rohkeita inno­vaa­tioita ja vientiä tuote- ja mene­tel­mä­ke­hi­tyk­sen avulla. Tavoit­tee­namme on olla ilmas­to­vii­saa­seen raken­ta­mi­sen, uusien ener­gia­rat­kai­su­jen ja ener­gia­te­hok­kuu­den kansal­li­nen edel­lä­kä­vijä. Kehi­tämme vihreän siir­ty­män ratkai­suja kansain­vä­li­sissä verkos­toissa yhdessä työelä­mäja korkea­kou­lu­kump­pa­nei­den kanssa.

8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tarjoamme asia­kas­läh­töi­siä jatku­van oppi­mi­sen palve­luita yksi­löille ja yhtei­söille työelä­män muutok­siin ja urapol­ku­jen eri vaihei­siin. Tuemme kehit­ty­nei­den tekno­lo­gioi­den ja inno­vaa­tioi­den sujuvaa käyt­töön­ot­toa yritys­ten kasvun ja kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­seksi. Uudis­tamme monia­lai­sia älyk­kään tuotan­non ja palve­lui­den oppimis-, tutki­mus- ja inno­vaa­tio­ym­pä­ris­töjä. Tarjoamme yrityk­sille mahdol­li­suu­den kehit­tää toimin­taansa vuoro­vai­ku­tuk­sessa opis­ke­li­joi­demme kanssa.

9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Toteu­tamme ratkai­suja kestä­vyys­haas­tei­siin tutki­mus-, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­nas­samme ja tutki­mus- sekä oppi­mi­sym­pä­ris­töis­sämme ja teemme yhteis­työtä alueen yritys­ten kanssa näiden inno­vaa­tioi­den kehit­tä­mi­sessä. Kehi­tämme monia­lai­sesti uusia älyk­käitä teol­li­suu­den ratkai­suja ja palve­lu­pro­ses­sien auto­ma­ti­soin­tia työ- ja elin­kei­noe­lä­män kump­pa­nei­demme kanssa. 

13 Ilmastotekoja

Olemme sitou­tu­neet Joen­suun kaupun­gin ja Pohjois-Karja­lan maakun­nan vähä­hii­li­syy­den tavoit­tei­siin. Ilmas­ton­muu­tos ja sen torju­mi­seen liit­ty­vät ratkai­sut, kuten kier­to­ta­lous ja resurs­si­vii­saus, tulevat olemaan osa kaik­kien koulu­tus­temme opetusta ja toimintaa.

17 Yhteistyö ja kumppanuus

Toimimme yhteis­työssä alueen elin­kei­noe­lä­män ja sidos­ryh­mien kanssa sekä kansain­vä­li­sessä yhteis­työssä kestä­vän kehi­tyk­sen edis­tä­mi­seksi. Luomme Kare­liasta aidosti kansain­vä­li­sen ja verkos­toi­tu­neen korkea­kou­lu­yh­tei­sön. Tuotamme jous­ta­valla koulu­tuk­sella ja kump­pa­nuusyh­teis­työn avulla ratkai­suja moni­muo­tois­tu­van työn ja työurien haasteisiin.

Julkai­suja ja artikkeleita

Julkais­tuja artik­ke­lei­tamme löydät Pulssi-portaa­lista. Tässä esimerk­kejä vastuul­li­suus -teemai­sista artikkeleistamme:

Tehdään yhdessä kestä­väm­pää ylihuo­mista – Kare­lian kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den ohjelma

Kestä­vän kehi­tyk­sen opis­kelu YAMK-tutkin­noissa – Havain­toja kestä­vän johta­mi­sen kurssilta

Läpi­nä­ky­vyyttä vastuullisuusviestintään

Yritys­ten vastuul­li­suutta on monen näköistä ja kokoista

Muualla mediassa

Karja­lan Heili 31.5.2023: Puunis­tu­tus: Kuusia Pent­ti­län kukku­loille