Vastuul­lisuus

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu toimii työnan­tajana ja korkea­kou­lu­yh­teisönä vastuul­li­sesti ja kestävää kehitystä edistäen. Tavoit­tee­namme on lisätä ekolo­gista, talou­del­lista sekä sosiaa­lista ja kulttuu­rista vastuul­li­suutta ja hyvin­vointia korkea­kou­lus­samme. Arvioimme ja kehitämme korkea­koulun toimintaa jatku­vasti. Toteu­tamme avoimen tieteen ja tutki­muksen periaat­teiden mukaista avointa toimin­ta­kult­tuuria. Kestävän kehityksen edistä­minen sisältyy koulu­tus­tar­jon­taamme tutkinto-opiske­li­joilla sekä jatkuvan oppimisen tarjon­nassa ja on kiinteä osa TKI-toimintaamme.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Karelia2030 – Kestävää elinvoimaa -strate­giassa on huomioitu vahvasti vastuul­li­suuden kolme ulottu­vuutta. Vastuul­lisuus on yksi kolmesta arvostamme. 

Olemme sitou­tuneet Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan maakunnan vähähii­li­syyden tavoit­teisiin. Strategian mukaisena tavoit­teena on hiili­neut­raali ammat­ti­kor­kea­koulu vuoteen 2028 mennessä. Osallis­tamme monia­lai­sesti opiske­li­joita, henki­lö­kuntaa ja yhteis­työ­kump­pa­neita vastuul­li­suuden kehit­tä­miseen, esimer­kiksi edistämme resurs­si­vii­saita kierto­ta­louden ratkaisuja yhteistyössä.

Kareliassa toimii kestävän kehityksen ja vastuul­li­suuden ryhmä ja vastuul­li­suus­koor­di­naattori. Ryhmän tehtävänä on viedä eteenpäin sekä koordi­noida kestävän kehityksen ja vastuul­li­suuden toimia ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Ryhmä vastaa myös Karelian kestävän kehityksen ja vastuul­li­suuden ohjelman päivittämisestä. 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa vastuul­lisuus ja kestävä kehitys on osa laatu­jär­jes­telmän mukaista jatkuvan paran­ta­misen työtä. Karelia on mukana ammat­ti­kor­kea­kou­lujen hiili­ja­lan­jäljen laskennan ja hallinnan yhteis­työssä. Karelia on myös sitou­tunut ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhteiseen kestävän kehityksen ohjelmaan.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on Pohjois-Karjalan biosfää­ria­lueen sopimus­kumppani ja edistää yhteis­työ­ver­koston kautta YK:n kestävän kestävän kehityksen tavoit­teita. Pohjois-Karjalan biosfää­rialue on osa UNESCO:n Man and the Biosphere -ohjelman kestävän kehityksen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämisalueverkostoa.

Karelia edistää toimin­nallaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Edistämme toimin­nal­lamme strate­gisten valin­to­jemme mukaisia kestävän kehityksen tavoitteita.

3 Terveyttä ja hyvinvointia

Edistämme kestävää hyvin­vointia erityi­sesti väljästi asutulla alueella. Kehitämme monia­lai­sesti kestävää hyvin­vointia tukevia tuotteita, palveluja, toimin­ta­malleja ja tekno­lo­gisia ratkaisuja yhdessä kumppa­niemme kanssa. Toimimme aktii­vi­sesti hyvin­voin­tialan maakun­nal­li­sissa, kansal­li­sissa ja kansain­vä­li­sissä verkostoissa. 

4 Hyvä koulutus

Toteu­tamme laadu­kasta ja saavu­tet­tavaa koulu­tus­toi­mintaa tutkin­to­kou­lu­tuk­sis­samme ja jatkuvan oppimisen parissa. Raken­namme kestävää tulevai­suutta sisäl­lyt­tä­mällä kestävän kehityksen osaamisen kaikkiin tutkin­toi­himme. Koulu­tus­toi­min­nal­lamme tuomme osaamista ja elinvoimaa työelämään. Kuunte­lemme ja ennakoimme aktii­vi­sesti työelämän tarpeita. Olemme työyh­tei­söjen osaamisen laaja-alainen kehittäjä. 

8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Monimuo­toi­sella koulu­tus­toi­min­nal­lamme edistämme eri elämän­vai­heissa olevien koulut­tau­tu­mista ja osallis­tu­mista työelämään. Tuemme kehit­ty­neiden tekno­lo­gioiden ja innovaa­tioiden sujuvaa käyttöön­ottoa yritysten kasvun ja kilpai­lu­kyvyn vahvis­ta­mi­seksi. Uudis­tamme monia­laisia älykkään tuotannon ja palve­luiden oppimis-, tutkimus- ja innovaa­tio­ym­pä­ristöjä. Tarjoamme yrityk­sille mahdol­li­suuden kehittää toimin­taansa vuoro­vai­ku­tuk­sessa opiske­li­joi­demme kanssa.

9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Toteu­tamme ratkaisuja kestä­vyys­haas­teisiin tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­min­nas­samme ja tutkimus- sekä oppimi­sym­pä­ris­töis­sämme ja teemme yhteis­työtä alueen yritysten kanssa näiden innovaa­tioiden kehit­tä­mi­sessä. Kehitämme monia­lai­sesti uusia älykkäitä teolli­suuden ratkaisuja ja palve­lu­pro­sessien automa­ti­sointia työ- ja elinkei­noe­lämän kumppa­nei­demme kanssa. 

13 Ilmastotekoja

Olemme sitou­tuneet Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan maakunnan vähähii­li­syyden tavoit­teisiin. Ilmas­ton­muutos ja sen torju­miseen liittyvät ratkaisut, kuten kierto­talous ja resurs­si­viisaus, tulevat olemaan osa kaikkien koulu­tus­temme opetusta ja toimintaa. Keski­tymme erityi­sesti raken­ta­miseen, talotek­niikkaan sekä uusiu­tuvan energian hyödyn­tä­miseen ja energia­te­hok­kuuteen liittyviin ratkaisuihin.

17 Yhteistyö ja kumppanuus

Toimimme yhteis­työssä alueen elinkei­noe­lämän ja sidos­ryhmien kanssa sekä kansain­vä­li­sessä yhteis­työssä kestävän kehityksen edistä­mi­seksi. Olemme aidosti kansain­vä­linen ja verkot­tunut korkea­kou­lu­yh­teisö. Tuotamme jousta­valla koulu­tuk­sella ja kumppa­nuusyh­teistyön avulla ratkaisuja monimuo­tois­tuvan työn ja työurien haasteisiin.

Julkaisuja ja artikkeleita

Julkaistuja artik­ke­lei­tamme löydät Pulssi-portaa­lista. Tässä esimerkkejä vastuul­lisuus -teemai­sista artikkeleistamme:

Tehdään yhdessä kestä­vämpää ylihuo­mista – Karelian kestävän kehityksen ja vastuul­li­suuden ohjelma

Kestävän kehityksen opiskelu YAMK-tutkin­noissa – Havaintoja kestävän johta­misen kurssilta

Läpinä­ky­vyyttä vastuullisuusviestintään

Yritysten vastuul­li­suutta on monen näköistä ja kokoista

Muualla mediassa

Karjalan Heili 31.5.2023: Puunis­tutus: Kuusia Penttilän kukku­loille