Vastuul­lisuus

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu toimii työnan­tajana ja korkea­kou­lu­yh­teisönä vastuul­li­sesti ja kestävää kehitystä edistäen. Tavoit­tee­namme on lisätä ekolo­gista, talou­del­lista sekä sosiaa­lista ja kulttuu­rista vastuul­li­suutta ja hyvin­vointia korkea­kou­lus­samme. Arvioimme ja kehitämme korkea­koulun toimintaa jatku­vasti. Toteu­tamme avoimen tieteen ja tutki­muksen periaat­teiden mukaista avointa toimin­ta­kult­tuuria. Kestävän kehityksen edistä­minen sisältyy koulu­tus­tar­jon­taamme tutkinto-opiske­li­joilla sekä jatkuvan oppimisen tarjon­nassa ja on kiinteä osa TKI-toimintaamme.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Karelia2030 – Kestävää elinvoimaa -strate­giassa on huomioitu vahvasti vastuul­li­suuden kolme ulottu­vuutta. Vastuul­lisuus on yksi kolmesta arvos­tamme. Olemme sitou­tuneet Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan maakunnan vähähii­li­syyden tavoit­teisiin. Strategian mukaisena tavoit­teena on hiili­neut­raali ammat­ti­kor­kea­koulu vuoteen 2028 mennessä. Osallis­tamme monia­lai­sesti opiske­li­joita, henki­lö­kuntaa ja yhteis­työ­kump­pa­neita vastuul­li­suuden kehit­tä­miseen, esimer­kiksi edistämme resurs­si­vii­saita kierto­ta­louden ratkaisuja yhteistyössä.

Kareliassa toimii kestävän kehityksen ja vastuul­li­suuden ryhmä ja vastuul­li­suus­koor­di­naattori. Ryhmän tehtävänä on saattaa loppuun Karelian kestävän kehityksen ja vastuul­li­suuden ohjelma ja viedä eteenpäin sekä koordi­noida kestävän kehityksen ja vastuul­li­suuden toimia ammattikorkeakoulussa.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa vastuul­lisuus ja kestävä kehitys on osa laatu­jär­jes­telmän mukaista jatkuvan paran­ta­misen työtä. Karelialla on ollut aikai­semmin käytössä Green Office -ympäris­tö­jär­jes­telmä, jonka mukai­sesti on kehitetty ympäris­tö­joh­ta­misen käytäntöjä ja ympäris­tö­oh­jelma. Karelia on myös mukana ammat­ti­kor­kea­kou­lujen hiili­ja­lan­jäljen laskennan ja hallinnan yhteis­työssä. Karelia on myös sitou­tunut ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhteiseen kestävän kehityksen ohjelmaan.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on Pohjois-Karjalan biosfää­ria­lueen sopimus­kumppani ja edistää yhteis­työ­ver­koston kautta YK:n kestävän kestävän kehityksen tavoit­teita. Pohjois-Karjalan biosfää­rialue on osa UNESCO:n Man and the Biosphere -ohjelman kestävän kehityksen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämisalueverkostoa.