Muutos kohti kestä­vää kehi­tystä – Sote-alan koulu­tuk­sella osaa­mista ikäih­mis­ten muut­tu­viin tarpeisiin

Ikään­ty­neet ovat haavoit­tu­vassa asemassa ilmas­ton­muu­tok­sen vaiku­tus­ten myötä.
Ikään­ty­nei­den keho ei pysty kompen­soi­maan ympä­ris­tön muutok­sia yhtä tehok­kaasti kuin
nuorem­pien. Ikään­ty­mi­sen lisäksi jotkin lääke­ai­neet saat­ta­vat myös vaikut­taa kehon
mahdol­li­suuk­siin sopeu­tua esimer­kiksi kuumuuteen.

Ilmas­ton­muu­tok­sesta johtu­vien äärio­lo­suh­tei­den vaiku­tuk­set koros­tu­vat ikään­ty­neillä. Globaa­lista
näkö­kul­masta ilmas­ton­muu­tok­sen aiheut­ta­mat äärio­lo­suh­teet ilme­ne­vät esimer­kiksi
troop­pi­sina myrs­kyinä ja hurri­kaa­neina, laajoina metsä­pa­loina sekä massii­vi­sina tulvina. Ilmiöt
aiheut­ta­vat suoria fyysi­siä uhkia, mutta myös henki­siä trau­moja, esimer­kiksi muis­ti­sai­rai­den
ihmis­ten voi olla vaikea käsi­tellä tapah­tu­mia. Meri­ve­den ja vesis­tö­jen lämpe­ne­mi­nen
muuttaa baktee­ri­kan­toja ja voi aiheut­taa haas­teita puhtaan juoma­ve­den saata­vuu­teen ja esimer­kiksi uimisen turvallisuuteen.

Kodin ulko­puo­lella liik­ku­mi­nen on tärkeää kaiken ikäis­ten ihmis­ten koko­nais­val­tai­sen hyvin­voin­nin
näkö­kul­masta. Liik­ku­mi­nen vaikut­taa yksilön fyysi­seen, psyyk­ki­seen, sosi­aa­li­seen ja henki­seen
hyvin­voin­tiin. Liik­ku­mi­sella voidaan vaikut­taa sairauk­sien ehkäi­syyn ja kroo­nis­ten sairauk­sien
etene­mi­seen sekä niistä aiheu­tu­vien hait­to­jen ennal­taeh­käi­syyn. Ikäih­mis­ten kohdalla
liik­ku­mat­to­muu­den vaiku­tuk­set ovat kuiten­kin nopeam­pia kuin nuorem­milla ja se voi johtaa jopa
ennen­ai­kai­seen kuole­maan. Ilmas­ton­muu­tos voi heiken­tää enti­ses­tään ikään­ty­vien ihmis­ten mahdol­li­suuk­sia ulkoi­luun ja liik­ku­mi­seen. Esimer­kiksi liuk­kaat kelit tai kuumuus ovat teki­jöitä, jotka vaikeut­ta­vat ikään­ty­vien liik­ku­mista kodin ulkopuolella.

Koulu­tus tukee ilmas­ton­muu­tok­seen sopeu­tu­mista sosi­aali- ja terveysalalla

Koulu­tuk­sella on keskei­nen rooli osaa­mi­sen uudis­ta­mi­sessa. Sosi­aali- ja tervey­sa­lalla monet globaa­lit ilmiöt haas­ta­vat osaa­mis­tar­peita. Ilmas­ton­muu­tos vaikut­taa kaik­kiin alan toimi­joi­hin, ja sitä on huomioi­tava entistä parem­min työkäy­tän­tei­den ja osaa­mi­sen kehittämisessä.

Karelia on mukana kolmen­toista kansain­vä­li­sen kump­pa­nin konsor­tiossa, joka haluaa tarjota käytän­nöl­li­siä ratkai­suja osaa­mi­sen uudis­ta­mi­seen. Toimi­jat toteut­ta­vat yhdessä Euroo­pan komis­sion Erasmus-ohjel­masta rahoit­ta­maa Climate change and healthy ageing: Co-crea­ting e-lear­ning for resi­lience and adap­ta­tion eli lyhyem­min chAnGE -yhteis­työ­han­ketta (2023-2026). Hank­keessa suun­ni­tel­laan, toteu­te­taan sekä arvioi­daan sote-alan ammat­ti­lai­sille ja opis­ke­li­joille tarkoi­tet­tuja 0,5-2 opin­to­pis­teen laajui­sia mikro-opin­to­jak­soja, jotka liit­ty­vät ikäih­mi­sille aiheu­tu­vien terveys­ris­kien enna­koi­mi­seen ja hallin­taan. Opin­to­jak­sot on suun­nattu euroop­pa­lai­sen viite­ke­hyk­sen (EQFQ) mukai­sille tutkin­to­ta­soille 4-6.

Irlanti koor­di­noi viittä alueel­lista kehittämishubia

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tekee alueel­lista yhteis­työtä toisen asteen koulu­tusta tarjoa­van Rive­rian
kanssa. Karelia ja Riveria vastaa­vat Suomen alueel­li­sesta kehit­tä­mis­toi­min­nasta ja pilo­teista, joita sitten kump­pa­nit omalta osal­taan kokei­le­vat ja kehit­tä­vät ennen laajem­paa käyt­töön­ot­toa. Kehit­tä­mis­hu­beja on kaik­ki­aan viisi, yksi jokai­sessa kump­pa­ni­maassa. Kansain­vä­li­set kump­pa­nit ovat sekä koulu­tus- että sosi­aali- ja tervey­sa­lan orga­ni­saa­tioita Irlan­nista, Portu­ga­lista, Itäval­lasta ja Kreikasta.

Hanke toteu­tuu monia­lai­sessa yhteis­työssä. Esimer­kiksi Kare­liasta hank­keessa ovat mukana sosi­aali- ja tervey­sa­lo­jen sekä energia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan asian­tun­ti­joita ja kehit­tä­jä­toi­mi­joita. Karelia vastaa kolmen mikro-opin­to­jak­son suun­nit­te­lusta ja pilo­toin­nista sekä koko hank­keen laadu­nar­vioin­nista ja seuran­nasta sekä riskien hallin­nasta. Kaikki hank­keessa tuote­tut opin­to­jak­sot tulevat olemaan hank­kee­seen osal­lis­tu­nei­den orga­ni­saa­tioi­den vapaassa käytössä hank­keen päät­ty­mi­sen jälkeen.

Opin­to­jak­so­jen suun­nit­te­lussa käyte­tään kohde­ryh­miä osal­lis­ta­vaa suun­nit­te­lu­mal­lia. Syksyllä 2023 työryh­missä luotiin luon­nok­set opin­to­jak­so­jen tavoit­teista, sisäl­löistä ja toteu­tuk­sista. Kevään 2024 aikana mikro-opin­to­jak­so­jen kehit­tä­mi­seksi järjes­te­tään työpa­joja eri puolilla Euroop­paa. Pohjois-Karja­lassa työpa­jat järjes­te­tään Kare­lian ja Rive­rian yhteis­työnä. Osal­lis­tu­jiksi kutsu­taan sosi­aali- ja tervey­sa­lan ammat­ti­lai­sia, alan opis­ke­li­joita sekä ikäih­mi­siä. Työpa­jo­jen jälkeen opin­to­jak­so­jen yhteis­ke­hit­tä­mi­nen jatkuu ja opin­to­jak­soja on tarkoi­tus pilo­toida talven 2024-25 aikana.

”Muuta tottu­muk­siasi – muuta maailmaa”

Kehit­tä­mis­työn tarkoi­tuk­sena on tuottaa helposti saavu­tet­ta­vaa koulu­tusta sosi­aali- ja tervey­sa­lan
ammat­ti­lai­sille. Tavoit­teena on vahvis­taa ammat­ti­lais­ten osaa­mista ilmas­ton­muu­tok­sesta ja sen
vaiku­tuk­sista ikäih­mi­siin ja voimaan­nut­taa ammat­ti­lai­sia paikal­li­siksi ilmas­ton­muu­tok­seen
sopeu­tu­mi­sen edel­lä­kä­vi­jöiksi. Samalla edis­te­tään ja tavoi­tel­laan korkea­kou­lu­jen,
ammat­tiop­pi­lai­tos­ten ja sote-alan orga­ni­saa­tioi­den yhteis­työtä ja yhteis­ke­hit­tä­mistä Euroo­pan
tasolla.


Kirjoit­ta­jat:

Elina Turunen, yliopet­taja, projek­ti­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Liisa Timonen, kansain­vä­lis­ten asioi­den pääl­likkö, projek­ti­asian­tun­tija (valmis­telu sekä laatu ja riskit)

Marika Lappa­lai­nen, opet­taja, projek­ti­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Anne Ryhänen, lehtori, projek­ti­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kaija Sara­mäki, lehtori, projek­ti­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Tuula Kukko­nen, yliopet­taja, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu


Climate change and healthy ageing: Co-crea­ting e-lear­ning for resi­lience and adap­ta­tion (chAnGE) -yhteis­työ­han­keessa edis­te­tään seuraa­via YK:n kestä­vän kehi­tyk­sen tavoit­teita (Agenda 2030): Terveyttä ja hyvin­voin­tia, Hyvä koulu­tus, Ilmas­to­te­koja, Yhteis­työ ja kumppanuus.

Lähteet:

Climate change and healthy AgeinG: co-reating E-lear­ning for resi­lience and adap­ta­tion. Erasmus + project 2023-2026.

UKK insti­tuutti. Liikunta ja ikään­ty­mi­nen. https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-vaikutukset/liikunta-ja-ikaantyminen/ viitattu 23.1.24.

United States Envi­ron­men­tal Protec­tion Agency. Climate change and the health of older adults.  https://www.epa.gov/climateimpacts/climate-change-and-health-older-adults  viitattu 23.1.24

Opetus­hal­li­tus, Kansal­li­nen tutkin­to­jen ja muiden osaa­mis­ko­ko­nai­suuk­sien viite­ke­hys Euroop­pa­lai­nen tutkin­to­jen viite­ke­hys, Euroop­pa­lai­sen korkea­kou­lu­tusa­lu­een tutkin­to­jen viite­ke­hys. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/tutkintojen_viitekehysten_osaamistasokuvaukset_fi_sv_en.pdf viitattu 23.1.24

Artik­ke­li­kuva: Freepik