Yritys­ten vastuul­li­suutta on monen näköistä ja kokoista

Vastuul­li­suus on tärkeä palanen globaa­lia kestä­vän kehi­tyk­sen ajat­te­lua, jossa koros­tuu vastuu ympä­ris­töstä, talou­desta, hallin­nosta sekä sosi­aa­li­sesta hyvin­voin­nista. Vastuul­li­suu­den lisää­mi­nen hyödyt­tää yrityk­siä usein eri tavoin. Hyödystä jää osa saamatta, jos vastuul­li­suu­desta ei pysty vies­ti­mään onnis­tu­neesti. Co-Fast -hanke tiivis­tää vastuul­li­suu­den Pulssi-artik­ke­lin kokoi­seen pakettiin.

Mitä vastuul­li­suus on?

Vastuul­li­suus nousee lisään­ty­västi esiin niin yritys­ten mark­ki­noin­ti­pu­heissa, uuti­sissa ja kahvi­pöy­tä­kes­kus­te­luissa. Vastuul­li­suutta koros­te­taan laajasti useilla toimia­loilla ja se liite­tään arjen valin­toi­hin sekä lain­sää­dän­töön liit­ty­viin kysy­myk­siin. Termin näky­vyy­destä huoli­matta, on tarpeel­lista avata sitä, mitä vastuul­li­suus sisäl­tää ja mistä todella puhu­taan, kun puhu­taan vastuullisuudesta.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun hallin­noi­man Co-Fast –hank­keen Kovasti ajan­koh­taista –verk­ko­lä­he­tys käsit­teli huhti­kuussa vastuul­li­suutta ja erityi­sesti siitä vies­ti­mistä. Asian­tun­ti­jana lähe­tyk­sessä oli joen­suu­lai­sen Cordial Commu­nica­tions Oy:n Anu Ruusila. Näkö­kulma oli yritys­kes­kei­nen, mutta vastuul­li­suus tarkoit­taa samaa kaikille yhtei­söille, jotka ovat kiin­nos­tu­neet vastuul­li­suu­desta ja omasta vastuul­li­suus­po­lusta viestimisestä.

Yksin­ker­tai­sim­mil­laan vastuul­li­suu­dessa on kyse siitä, että yritys toteut­taa ympä­ris­tön, ihmisen ja laajem­min koko planee­tan kannalta hyviä asioita. Asiat tehdään vastuul­li­sesti, että myös tule­vai­suu­dessa käytössä olisi elin­kel­poi­nen ympä­ristö niin itsel­lemme sekä nuorem­mille sukupolville.

Jalan­jälki paha, käden­jälki hyvä

Sanasta “vastuul­li­suus”, tulee usein ensim­mäi­senä mieleen ympä­ris­töstä kestä­västi huoleh­ti­mi­nen. Vastuul­li­suus on kuiten­kin paljon muuta­kin, kuin pelkkää ympä­ris­töön liit­ty­vää toimin­taa. Myös sosi­aa­li­nen, talou­del­li­nen sekä hallin­nol­li­nen ulot­tu­vuus sisäl­ty­vät vastuul­li­suu­teen. Jokai­sen ulot­tu­vuu­den huomioi­mi­nen on tärkeää riip­pu­matta siitä, mitä toimia­laa yritys edustaa.  Esimer­kiksi sosi­aa­li­nen vastuul­li­suus on huoleh­ti­mista työn­te­ki­jöistä, työil­ma­pii­ristä, yrityk­sen sidos­ryh­mä­ver­kos­toista, yhteis­työ­kump­pa­neista ja siitä, että yritys toimii korrup­tio­va­paasti. Hallin­nol­li­nen ja talou­del­li­nen vastuu alle­vii­vaa paikal­li­suutta, koti­mai­suutta, turval­li­suutta sekä sitou­muk­sia ja serti­fi­kaat­teja, joilla toden­ne­taan, että yrityk­sen tavalla tehdä asioita ei ole nega­tii­vi­sia vaikutuksia.

Mistä on kyse silloin, kun puhu­taan ympä­ris­tö­vas­tuul­li­suu­teen liit­ty­vistä käden- tai jalan­jäl­jistä? Jalan­jäl­jet ovat niitä, joita yritys esimer­kiksi palve­lua tai tuotetta valmis­taes­saan pyrkii saamaan mahdol­li­sim­man pieneksi, kun taas käden­jäl­kiä toivo­taan mahdol­li­sim­man vaikut­ta­via. Hyvillä käden­jäl­jillä voidaan kompen­soida muun muassa hiili­ja­lan­jäl­jen kiel­tei­siä vaiku­tuk­sia. Vastuul­li­suu­den käden­jäl­jet voivat myös olla uusien vastuul­lis­ten käytän­tö­jen, palve­lui­den tai tuot­tei­den kehittämistä.

Arvot onnis­tu­neen vastuul­li­suus­vies­tin­nän kulmakivenä

Kun yritys pystyy mini­moi­maan jalan­jäl­kensä ja jättä­mään hyviä vastuul­li­suu­den käden­jäl­kiä maail­maan, olisi sääli jättää kerto­matta siitä muille. Vastuul­li­suu­desta vies­ti­mi­nen innos­taa laajem­paan vastuul­li­suu­teen vies­ti­jäänsä, mutta auttaa myös muita yrityk­siä oival­ta­maan vastuul­li­suu­den merki­tyk­sen sekä laajuu­den eri toimialoilla.

Vastuul­li­suus ja siitä vies­ti­mi­nen lähtee aina liik­keelle arvoista. Arvoilla voidaan määrit­tää, mikä on vastuul­li­suu­den sekä siihen liit­ty­vien teemo­jen, kuten kestä­vän kehi­tyk­sen merki­tys yrityk­selle ja kuinka paljon yritys haluaa panos­taa vastuul­li­suu­den toteut­ta­mi­seen.  Onko vastuul­li­suus suoraan liike­toi­min­nan ytimessä, vai liit­tyykö se enem­män­kin välil­li­sesti esimer­kiksi alihank­ki­joi­den vastuul­li­suu­den kautta.

Vastuul­li­suus­vies­tin­nässä pätevät yleiset vies­tin­nän peri­aat­teet. On tunnet­tava yrityk­sen kohde­ryhmä sekä suun­ni­tel­tava tapa, miten viestiä vastuul­li­suu­desta infor­ma­tii­vi­sesti ja kiin­nos­ta­vasti. Mikä on tärkein ydin­viesti ja millä kana­villa kohde­ryh­män tavoit­taa tehok­kaim­min. On myös huomioi­tava yrityk­sen tai orga­ni­saa­tion resurs­sit siinä, miten laajasti vastuul­li­suu­desta halu­taan ja voidaan viestiä. On otet­tava huomioon myös se, kuinka keskei­sessä asemassa vastuul­li­suus on toimia­lalla. Esimer­kiksi matkai­lussa vastuul­li­suu­teen liittyy useita asiak­kai­den­kin tunnis­ta­mia serti­fi­kaat­teja, mutta jollain toisella alalla vastuul­li­suusa­jat­telu voi olla vasta nosta­massa päätään.

Rehel­li­syys on myös tärkeää vastuul­li­suu­desta vies­tit­täessä. On kerrot­tava toimen­pi­teistä, joita on oikeasti tehty ja joiden vaikut­ta­vuus vastuul­li­suu­den näkö­kul­masta voidaan toden­taa. Jos yritys viestii olevansa ekolo­gi­nen toimija, täytyy väit­teen taus­talle pystyä esit­tä­mään faktoja tai syyl­lis­ty­tään viher­pe­suun. On muis­tet­tava, että vastuul­li­suu­teen kiin­ni­te­tään tänä päivänä paljon huomiota ja myös risti­rii­dat vastuul­li­suus­vies­tin­nässä noste­taan esille, jos vastuul­li­suus­lu­pauk­sille ei ole katetta.

Vastuul­li­suu­desta vies­ti­mi­nen voi mieti­tyt­tää yritystä. Erityi­sen hankala asia voi olla silloin, kun oma vastuul­li­suus­polku on vasta alussa. Vastuul­li­suus on nähtävä ennen kaikkea proses­sina, eikä siinä voi koskaan tulla täysin valmiiksi. Omasta tilan­teesta kannat­taa viestiä rohkeasti ja avoi­mesti. Myös se, että kertoo olevansa sitou­tu­nut aloit­ta­maan matkan vastuul­li­sem­paan yritys­toi­min­taan, on vastuul­li­suus­vies­tin­tää. Vastuul­li­suu­dessa koros­tu­vat yrityk­sen arvot ja niistä yritys voi viestiä, vaikka konkreet­ti­set toimen­pi­teet vastuul­li­suu­dessa olisi­vat vielä kesken. Myös lähtö­ti­lan­teen havain­nol­lis­ta­mi­nen auttaa suun­nit­te­le­maan ensim­mäi­siä aske­leita ja sitä, millai­seksi yrityk­sen vastuul­li­suus­polku voi muodostua.

Studiotila, jossa pöydällä näyttöruutu josta lähtee johtoja.
Kovasti ajan­koh­taista -verk­ko­lä­he­tyk­set käsit­te­le­vät moni­puo­li­sesti erilai­sia kestä­vään kehi­tyk­seen liit­ty­viä teemoja. Kuvassa Paavo Raap­pana sekä Anu Ruusila (Kuva: Joni Lahtinen).

Vastuul­li­suu­desta vetoa liiketoimintaan

Jos vastuul­li­suutta ja siitä vies­ti­mistä tarkas­te­lee puhtaasti liike­toi­min­nan näkö­kul­masta, on nähtä­vissä monia etuja.  Vastuul­li­suus on yrityk­selle mahdol­li­suu­den vahvis­taa brän­di­ään, saavut­taa näky­vyyttä ja mahdol­lista kilpai­lue­tua. Vastuul­li­suus usein myös lisää asia­kas­tyy­ty­väi­syyttä ja kasvat­taa kiin­nos­tusta yritystä kohtaan työn­ha­ki­joi­den keskuu­dessa. Erityi­sesti nuoret ovat hyvin tietoi­sia vastuul­li­suu­teen liit­ty­vistä kysy­myk­sistä ja kiin­nit­tä­vät näihin asioi­hin huomiota mahdol­lista työnan­ta­jaa pohtiessaan.

Vastuul­li­suus tarjoaa myös konkreet­ti­sia liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia.  Yritys voi tuottaa suoraan vastuul­li­suu­teen liit­ty­viä palve­luita tai vastuul­li­suus voi olla välil­li­sesti osa liike­toi­min­taa esimer­kiksi mate­ri­aa­lien tehok­kaam­pana hyödyn­tä­mi­senä, joka vähen­tää hävi­kistä johtu­via kustan­nuk­sia. Vastuul­li­suutta lisää­mällä yritys voi paran­taa myös ulko­puo­li­sia rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia, koska vastuul­li­suu­den kehit­tä­mi­seen on saata­villa yhä laajem­min rahoi­tusta eri lähteistä.  Vastuul­li­suus on vahva trendi, joka kasvaa jatku­vasti ja johon yrityk­siä sekä yhtei­söjä halu­taan rohkaista niin eetti­sestä kuin talou­del­li­sesta näkökulmasta.

Monta tapaa olla vastuullinen

Vastuul­li­suu­dessa voi olla erilai­sia rooleja. Yrityk­sen toimiala ei aina suoraan kytkeydy vastuul­li­suu­teen tai yrityk­sellä ei ole mahdol­li­suutta ottaa suurem­paa roolia vastuul­li­suu­den toteu­tu­mi­sessa. Yrityk­sellä voi kuiten­kin olla mahdol­li­suus toimia vastuul­li­suus­toi­men­pi­tei­den tuki­jana. Silloin suorien vastuul­li­suus­toi­mien sijaan tuetaan muiden teke­mään hyvää työtä. Keinoja voivat olla esimer­kiksi vastuul­li­suutta edis­tä­vien toimi­joi­den tai järjes­tö­jen tukeminen.

Kun yrityk­sen vastuul­li­set toimen­pi­teet mita­taan ja toden­ne­taan hyödyn­täen ulkoi­sen seuran­nan kritee­rejä, yritys on vastuul­li­suu­dessa rapor­toi­jan vaiheessa. Kun vastuul­li­suu­den voidaan osoit­taa olevan osa yrityk­sen toimin­taa, siitä on silloin myös helpom­paa viestiä. Vastuul­li­suu­den tasosta voidaan viestiä erilai­silla serti­fi­kaa­teilla sen mukai­sesti, mihin vastuul­li­suu­den alueille yrityk­sen toimiala liittyy. Esimerk­kinä rapor­toi­jan roolissa olevasta yrityk­sestä on alihank­kija, joka rapor­toi toimin­tansa vastuul­li­suu­desta ja lisää vastuul­li­suutta myös niissä yrityk­sissä, jotka yrityk­sen tuot­teita tai palve­luita käyttävät.

Kolmas ja vaati­vin vastuul­li­suu­den tyyppi on edel­lä­kä­vijä. Nimensä mukai­sesti tällai­nen yritys on ensim­mäis­ten joukossa kehit­tä­mässä uuden­lai­sia vastuul­li­sia käytän­töjä ja haluaa panos­taa vastuul­li­suu­den kehit­ty­mi­seen omalla toimia­lal­laan. Edel­lä­kä­vi­jöille on tyypil­listä tuoda vastuul­li­suus­osaa­mis­taan esille, koska vastuul­li­suus on osa liike­toi­min­taa ja samalla voidaan myös toimia innoit­ta­jana toimia­lan muille yrityk­sille vastuul­li­suu­den tehok­kaassa toteuttamisessa.

On hyväk­syt­tä­vää edel­lyt­tää yrityk­siltä vastuul­li­suutta. Vastuul­li­suu­desta on kuiten­kin tärkeää muistaa, ettei kaik­kien yritys­ten tarvitse sitou­tua siihen samalla tavoin. Vastuul­li­suutta vaadit­taessa ja vastuul­li­sesti toimit­taessa olisi­kin huomioi­tava ne mahdol­li­suu­det, joita vastuul­li­suu­den toteut­ta­mi­seen sillä hetkellä on. Vastuul­li­suu­den toteut­ta­mi­seksi on olemassa monen­lai­sia, yrityk­sen kokoon ja resurs­sei­hin mitoi­tet­tuja toimin­ta­mal­leja. Yrityk­sen tuli­si­kin löytää näiden joukosta itsel­leen sopi­vim­mat mallit ja lähteä toteut­ta­maan niitä rohkeasti, muis­taen samalla myös viestiä näistä omalla vastuul­li­suus­po­lulla otta­mis­taan askelista.


Kirjoit­ta­jat:

Tuikku Kuiva­lai­nen, projek­ti­koor­di­naat­tori, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Joni Lahti­nen, projek­ti­työn­te­kijä, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Paavo Raap­pana, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Co-Fast –hanke julkai­see noin puolen tunnin mittai­sia Kovasti ajan­koh­taista -verk­ko­lä­he­tyk­siä hank­keen YouTube-kana­valla. Lähe­tyk­sissä pienten yritys­ten liike­toi­min­nalle merkit­tä­vistä aiheista keskus­tel­laan mahdol­li­sim­man käytän­nön­lä­hei­sesti. Hank­keen tavoit­teena on edistää ja moni­puo­lis­taa maakun­nan pienten yritys­ten osaa­mista. Hanketta rahoi­te­taan osana Euroo­pan unionin Covid-19 –pande­mian johdosta toteut­ta­mia toimia.

Artik­ke­li­kuva: Freepik