Läpi­nä­ky­vyyttä vastuullisuusviestintään

Vastuul­li­suus on oleel­li­nen osa tämän päivän yritys­ten liike­toi­min­taa. Asiak­kaat ja yhteis­työ­kump­pa­nit osaavat vaatia vastuul­li­suutta ja ovat kiin­nos­tu­neita yrityk­sen jättä­mästä hiilijalanjäljestä.

Vastuul­li­nen yritys pyrkii toimin­nas­saan huomioi­maan ympä­ris­töl­li­set, sosi­aa­li­set ja talou­del­li­set vaiku­tuk­set ja vastuunsa sidos­ryh­mi­ään ja yhteis­kun­taa kohtaan. Vastuul­li­nen yritys myös viestii avoi­mesti tuot­tei­densa ja palve­lui­densa ympäristövaikutuksista.

EU:n komis­sion mukaan jopa 40 prosent­tia tuot­tei­den ja mark­ki­noin­nin ympä­ris­tö­väit­tä­mistä on kuiten­kin perus­teet­to­mia tai jopa valheel­li­sia. Vihreä, ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen, vastuul­li­nen, hiili­neut­raali ovat väit­teitä, joita vilisee useissa mainok­sissa. Tällai­sia väit­teitä teke­vien yrityk­sien pitäisi komis­sion direk­tii­vi­luon­nok­sen mukaan perus­taa ympä­ris­tö­väit­teensä yhden­mu­kai­seen lasken­ta­ta­paan, ja viher­pe­sun harjoit­ta­jia tulisi rangaista. (Yle 2023).

Miten vastuul­li­suu­desta sitten kannat­taa viestiä ja miten viher­pesu voidaan välttää? Miten kertoa asiak­kaalle vastuul­li­suu­teen liit­ty­vät faktat lukuina, tulok­sina ja niihin konkre­tiaa tuovina esimerk­keinä? Näihin kysy­myk­siin etsit­tiin vastauk­sia Kare­lian Kommu­ni­koiva Energia -hank­keen järjes­tä­mässä ”Läpi­nä­ky­vyyttä vastuul­li­suus­vies­tin­tään” -koulu­tuk­sessa 15.2.2023. Koulu­tuk­sen asian­tun­ti­joina toimi­vat vies­tin­nän stra­tegi Johanna Parikka Altens­ted IceC­ream Consul­ting AB:sta, sekä liike­toi­min­nan stra­tegi Perttu Kouva­lai­nen Impact Agency Fabri­kista. Ilta­päi­vän päät­teeksi kuul­tiin vastuul­li­suus­vies­tin­nän yrity­se­si­merkki Huoneis­to­ho­telli Liet­susta. Yrit­täjä Helena Puhakka-Tarvai­nen ja vies­tin­tä­stra­tegi Anu Ruusila Cordial Commu­nica­tions Oy:stä avasi­vat vastuul­li­suu­den merki­tystä Huoneis­to­ho­telli Liet­sussa, ja miten sitä on tuotu esille yrityk­sen viestinnässä. 

Stra­te­gista vastuul­li­suus­vies­tin­tää – katse menosuuntaan

Koulu­tuk­sen aluksi Johanna Parikka Alsten­ted kertoi stra­te­gi­sesta vastuul­li­suus­vies­tin­nästä. Vies­tin­nän avulla yritys voi lisätä houkut­te­le­vuutta työnan­ta­jana, luoda parem­pia suhteita sidos­ryh­miin, edistää myyntiä ja vahvis­taa brändiä. Jotta vies­tintä onnis­tuisi, on yrityk­sen tunnis­tet­tava vies­tin­nän kohde­ryh­mät ja kuinka heille vies­ti­tään. Asiak­kaalle vies­ti­tään eri tavoin, kuin kump­pa­nille tai alihankkijalle.

Kuinka onnis­tu­taan uskot­ta­vassa vastuul­li­suus­vies­tin­nässä? Yrityk­sen kannat­taa kertoa matkas­taan kohti vastuul­li­suus­ta­voit­teita ja siitä, millä tavoin tavoit­tei­siin pyri­tään. On tärkeää tuoda esille sekä onnis­tu­mi­sia että epäon­nis­tu­mi­sia. Parikka Alsten­ted painotti, että taus­ta­tie­toja vastuul­li­suus­työn toteut­ta­mi­sesta on tärkeää avata ylei­sölle. Yritys voi esimer­kiksi kertoa miten vastuul­li­suus­työtä on konkreet­ti­sesti toteu­tettu, mitä serti­fi­kaat­teja yrityk­sellä on ja millai­sia valin­toja matkan varrella on tehty.

Parikka Alsten­ted ehdotti yrityk­sille stra­te­gi­sen vies­tin­nän malliksi vies­ti­mök­ki­mal­lia. Vies­ti­mö­kin ideana on tunnis­taa yrityk­sen tärkein pääviesti ja sitä tukevat kolme alavies­tiä. Päävies­tissä avataan mitä yritys haluaa saavut­taa yksin­ker­tai­sesti ja konkreet­ti­sesti. Alavies­tit tukevat päävies­tiä ja ovat kytkök­sissä toisiinsa. Alavies­teinä voi olla esim. serti­fi­kaa­tit ja elin­kaa­ri­las­kenta, jolla on toden­nettu tuot­teen ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set. Kun yritys on saanut vies­ti­mök­kinsä viestit määri­tel­tyä, on pohdit­tava, millai­sia vies­tin­nän tapoja ja kanavia käyte­tään; vies­ti­täänkö esimer­kiksi perin­tei­den median, sosi­aa­li­sen median vai podcas­tien kautta.

Talon muotoinen kuvio, jossa katossa teksti pääviesti. Katon alapuolelle kolme neliötä, joissa tekstit alaviesti 1, alaviesti 2 ja alaviesti 3
Kuva 1. Message House – vies­ti­mök­ki­malli (Johanna Parikka-Altensted)

Vies­ti­mö­kin sovel­ta­mista käytän­nössä Parikka Altens­ted esit­teli yrity­se­si­mer­kin kautta. Kommu­ni­koiva Energia -hanke on tehnyt tiivistä yhteis­työtä valai­sin­val­mis­taja Green­led Oy:n kanssa, jonka Phi valai­sin­tuo­te­per­heelle laadit­tiin ympä­ris­tö­se­loste (EPD). Ympä­ris­tö­se­los­teen tulos­ten perus­teella Parikka-Altens­ted lähti hahmot­te­le­maan vastuul­li­suus­vies­tin­nän vies­tejä. Päävies­tiksi muodos­tui ”Green­led ymmär­tää valon vaiku­tuk­sia” ja alavies­teiksi mm. ”Green­le­din tuot­teet ovat serti­fioi­tuja ja tarkas­tettu kansain­vä­lis­ten stan­dar­dien mukaan”.

Vastuul­li­suus ei näy pääl­le­päin: mistä ja miten kannat­taa viestiä?

Impact Agency Fabri­kin Perttu Kouva­lai­nen painotti, että orga­ni­saa­tiolla on vain yksi stra­te­gia ja vastuul­li­set valin­nat ovat osa yrityk­sen liike­toi­min­taan liit­ty­viä valin­toja. Nyky­ai­kana vastuul­li­suus on koko­nais­val­taista ajat­te­lua, ja yrityk­sen maine on vaarassa, jos koko­nais­val­tai­suu­den sijaan hoide­taan yhtä osa-aluetta hyvin muiden kustan­nuk­sella. Niin ekolo­gi­nen, sosi­aa­li­nen ja kult­tuu­ri­nen kuin talou­del­li­nen­kin vastuul­li­suus tulee huomioida. Vastuul­li­suus­työ on siis orga­ni­saa­tion toimin­nan arvioi­mista, mittaa­mista ja kehit­tä­mistä. Tästä kehi­tys­työstä tulee viestiä läpi­nä­ky­västi, rehel­li­sesti ja erottuvasti.

Läpi­nä­ky­vyy­teen kuuluu myös huono­jen puolten ja epäon­nis­tu­neen­kin kehi­tys­työn tulos­ten kerto­mi­nen. Rehel­li­syys on kaiken perusta: vies­ti­tään oikeasti kehi­te­tyistä ja arvioi­duista toimin­ta­mal­leista. Erot­tu­vuus on tärkeää, koska viestin tulee tavoit­taa asiak­kaat ja kohde­ryh­mät. Vastuul­li­suus­asioista vies­ti­tään samalla brän­dillä ja tyylillä, kuin muis­ta­kin yrityk­sen ja orga­ni­saa­tion asioista. Vastuul­li­suus­vies­tintä ei ole irral­li­nen osa, vaan osa yrityk­sen ja orga­ni­saa­tion vies­tin­tää ja brändiä. Vies­ti­mällä saman brändin äänellä ja käyt­tä­mällä mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän keinoja saadaan tavoi­tet­tua asiak­kaat tehok­kaasti ja vies­tin­nällä pysty­tään vaikuttamaan.

Vastuul­li­suus­vies­tin­nässä kannat­taa välttää yleisiä ja mitään­sa­no­mat­to­mia väit­tä­miä ja suosia sen sijaan proses­sin avaa­mista vastaa­not­ta­jalle. Esimer­kiksi missä tilan­teessa orga­ni­saa­tio tai yritys on, mitä kehi­tys­koh­teita on löydetty, mitä on jo opittu, mitä ollaan teke­mässä ja miten mittaa­mi­nen on tehty ovat hyviä vies­tin­nän aiheita.

Perttu Kouva­lai­nen halusi herä­tellä ajatuk­seen, että vastuul­li­suu­dessa lain­sää­dän­nön noudat­ta­mi­nen ei ole maksi­mi­suo­ri­tus ja kannus­taa yrityk­siä ja orga­ni­saa­tioita toimi­maan parem­min. Perttu Kouva­lai­nen päätti koulu­tuk­sen tärke­ään vastuul­li­suus­työn ja -vies­tin­nän ohje­nuo­raan kaikille yrityk­sille ja orga­ni­saa­tioille: “Kukaan ei ole valmis. Kerro matkasta!”

Puhuja valkokankaan edessä. Kankaalla teksti Kukaan ei ole valmis, kerro matkasta!
Kuva 2. Fabri­kin Perttu Kouva­lai­nen muis­tutti, että vastuul­li­suu­dessa yksi­kään yritys ei ole valmis.

Vastuul­li­suus­vies­tintä matkai­lu­yri­tyk­sessä: Case Huoneis­to­ho­telli Lietsu

Lietsu on vuonna 2019 Joen­suun ydin­kes­kus­taan avattu huoneis­to­ho­telli, jonka kanta­vana teemana on sen perus­ta­mi­sesta lähtien ollut ekolo­gi­nen, kult­tuu­ri­nen ja sosi­aa­li­nen vastuul­li­suus. Lietsun toimi­tus­joh­taja Helena Puhakka-Tarvai­nen kertoi, että vastuul­li­suus­työtä on tehty järjes­tel­mäl­li­sesti alusta alkaen. Tämä työ on myös saanut huomiota: vuonna 2021 Lietsu sai Pohjois-Karja­lan ELY-keskuk­sen myön­tä­män ympä­ris­tö­pal­kin­non ja valit­tiin vuoden 2022 vastuul­li­sim­maksi matkai­lu­toi­mi­jaksi Pohjois-Karja­lan Matkailu Ry:n toimesta.  Lietsu on myös saanut ensim­mäi­senä joen­suu­lai­sena pk-yrityk­senä Sustai­nable Travel Finland -merkin.

Helena Puhakka-Tarvai­nen painotti, että yrityk­sen vastuul­li­suus­työ kannat­taa aloit­taa pienin askelin. Aluksi voi kiin­nit­tää huomioita arjen toimen­pi­tei­siin ja valin­toi­hin sekä hankin­toi­hin. Heti ei tarvitse tavoi­tella täydel­li­syyttä, vaan määri­tellä omalle yrityk­selle sopi­vim­mat toimin­nan muodot ja vastuul­li­suu­den toden­ta­mi­sen järjes­tel­mät. Yrityk­sen johdon ja henki­lös­tön vastuul­li­suus­osaa­mista kannat­taa kehit­tää tietois­ku­jen ja koulu­tus­ten kautta, ja juhlia yhdessä vastuul­li­suus­työn onnistumisia.

Liet­sussa vastuul­li­suus on sisään­ra­ken­net­tua yrityk­sen kaik­kiin toimin­toi­hin ja proses­sei­hin, ja se on luon­te­vasti osa tuot­teita ja palve­luja. Sitä kautta vastuul­li­suus on myös osa luon­te­vaa vies­tin­tää. Tärkeää on aitous ja rehel­li­syys – päälle liimattu tai liioi­teltu vastuul­li­suus­vies­tintä ei vakuuta ketään.

Valkokangas jonka vieressä seisoo nainen.
Kuva 3. Helena Puhakka-Tarvai­nen antoi vink­kejä yrityk­sen vastuul­li­suus­työn aloittamiseen.

Anu Ruusila on ollut toteut­ta­massa Lietsun vastuul­li­suus­vies­tin­tää hotel­lin alku­tai­pa­leelta lähtien: Lietsun vastuul­li­suus­polku- ja vies­tintä laitet­tiin käyn­tiin jo 9 kuukautta ennen hotel­lin avaa­mista. Ruusi­lan yritys Cordial Commu­nica­tions on erikois­tu­nut vies­tin­nän stra­te­gi­seen suun­nit­te­luun sekä vastuul­li­suu­teen ja siitä viestintään.

Tehokas vastuul­li­suus­vies­tintä on Anu Ruusi­lan mukaan uskot­ta­vaa, aktii­vista, moni­ka­na­vaista ja luotet­ta­vaa. Vastuul­li­suus­lu­pauk­sille on annet­tava katetta läpi­nä­ky­vällä seuran­nalla, doku­men­taa­tiolla ja serti­fioin­neilla. Vastuul­li­suus­työ on jatku­vasti etenevä prosessi, ja on tärkeää kertoa mitä matkan varrella tapah­tuu. Jos yritys asettaa tavoit­teek­seen vaik­kapa veden kulu­tuk­sen vähen­tä­mi­sen, kannat­taa viestiä alusta pitäen millä keinoilla tavoit­tee­seen pyri­tään, ja miten siinä on onnis­tuttu. Epätäy­del­li­syys kuuluu asiaan, tärkeintä on tahto­ti­lan sanoit­ta­mi­nen selkeästi. Asiakas otetaan mukaan proses­siin jaka­mi­sen ja dialo­gin kautta. Kaikki lähtee asiak­kaan arvos­ta­mi­sesta ja kuuntelemisesta.

Datan varmis­ta­mi­nen ja sen avaa­mi­nen asiak­kaille on asiak­kaan arvos­ta­mista. Viher­pe­sun vihol­li­sia ovat faktat ja rehel­li­syys. Anu Ruusi­lan mukaan vastuul­li­suus­vies­tin­nässä on tärkeää huomioida sekä järki että tunne. Vastuul­li­suus­vies­tin­nän tulee pohjau­tua faktoi­hin, mutta asiak­kaat hakevat myös elämyk­siä, joita vies­tin­nällä voidaan luoda tari­nan­ker­ron­nan kautta.

Toimiva vastuul­li­suus­vies­tintä: uskot­ta­vaa, aktii­vista, moni­ka­na­vaista ja vuorovaikutteista

Toimiva vastuul­li­suus­vies­tintä voidaan tiivis­tää siten, että se on uskot­ta­vaa, aktii­vista, moni­ka­na­vaista ja tapah­tuu vuoro­vai­ku­tuk­sessa. Tärkeää on myös muistaa kertaus ja toisto, että viesti tavoit­taa kohde­ryh­män. Jos vies­tintä jää huomaa­matta, siihen käytetty panos­tus on mennyt hukkaan. Kun vastuul­li­suus­vies­tintä on toimi­vaa ja väli­tetty oikeita kanavia pitkin sopi­valla tois­to­mää­rällä, saadaan aikaan vaikuttavuutta.


Kirjoit­ta­jat:

Salla Anttila, projek­ti­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Alma Pohjo­nen, projek­ti­työn­te­kijä, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kaisa Varis, tieto­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kirjoit­ta­jat työs­ken­te­le­vät Kommu­ni­koiva energia – Uusi ener­gia­mur­ros ja vähä­hii­li­set digi­taa­li­set palve­lut Pohjois-Karja­lassa -hank­keessa. Hanketta rahoit­taa Euroo­pan aluekehitysrahasto.

Artik­ke­li­kuva: Deep­Mind on Unsplash