Categories
Hiilineutraaleja ratkaisuja Artikkelit Pulssi

Läpinä­ky­vyyttä vastuullisuusviestintään

Vastuul­lisuus on oleel­linen osa tämän päivän yritysten liike­toi­mintaa. Asiakkaat ja yhteis­työ­kump­panit osaavat vaatia vastuul­li­suutta ja ovat kiinnos­tu­neita yrityksen jättä­mästä hiilijalanjäljestä.

Vastuul­linen yritys pyrkii toimin­nassaan huomioimaan ympäris­töl­liset, sosiaa­liset ja talou­del­liset vaiku­tukset ja vastuunsa sidos­ryh­miään ja yhteis­kuntaa kohtaan. Vastuul­linen yritys myös viestii avoimesti tuottei­densa ja palve­lui­densa ympäristövaikutuksista.

EU:n komission mukaan jopa 40 prosenttia tuotteiden ja markki­noinnin ympäris­tö­väit­tä­mistä on kuitenkin perus­teet­tomia tai jopa valheel­lisia. Vihreä, ympäris­töys­tä­väl­linen, vastuul­linen, hiili­neut­raali ovat väitteitä, joita vilisee useissa mainok­sissa. Tällaisia väitteitä tekevien yrityksien pitäisi komission direk­tii­vi­luon­noksen mukaan perustaa ympäris­tö­väit­teensä yhden­mu­kaiseen lasken­ta­tapaan, ja viher­pesun harjoit­tajia tulisi rangaista. (Yle 2023).

Miten vastuul­li­suu­desta sitten kannattaa viestiä ja miten viherpesu voidaan välttää? Miten kertoa asiak­kaalle vastuul­li­suuteen liittyvät faktat lukuina, tuloksina ja niihin konkretiaa tuovina esimerk­keinä? Näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia Karelian Kommu­ni­koiva Energia -hankkeen järjes­tä­mässä ”Läpinä­ky­vyyttä vastuul­li­suus­vies­tintään” -koulu­tuk­sessa 15.2.2023. Koulu­tuksen asian­tun­ti­joina toimivat viestinnän strategi Johanna Parikka Altensted IceCream Consulting AB:sta, sekä liike­toi­minnan strategi Perttu Kouva­lainen Impact Agency Fabri­kista. Iltapäivän päätteeksi kuultiin vastuul­li­suus­vies­tinnän yrity­se­si­merkki Huoneis­to­ho­telli Lietsusta. Yrittäjä Helena Puhakka-Tarvainen ja viestin­tä­strategi Anu Ruusila Cordial Commu­nica­tions Oy:stä avasivat vastuul­li­suuden merki­tystä Huoneis­to­ho­telli Lietsussa, ja miten sitä on tuotu esille yrityksen viestinnässä. 

Strate­gista vastuul­li­suus­vies­tintää – katse menosuuntaan

Koulu­tuksen aluksi Johanna Parikka Alstented kertoi strate­gi­sesta vastuul­li­suus­vies­tin­nästä. Viestinnän avulla yritys voi lisätä houkut­te­le­vuutta työnan­tajana, luoda parempia suhteita sidos­ryhmiin, edistää myyntiä ja vahvistaa brändiä. Jotta viestintä onnis­tuisi, on yrityksen tunnis­tettava viestinnän kohde­ryhmät ja kuinka heille viestitään. Asiak­kaalle viestitään eri tavoin, kuin kumppa­nille tai alihankkijalle.

Kuinka onnis­tutaan uskot­ta­vassa vastuul­li­suus­vies­tin­nässä? Yrityksen kannattaa kertoa matkastaan kohti vastuul­li­suus­ta­voit­teita ja siitä, millä tavoin tavoit­teisiin pyritään. On tärkeää tuoda esille sekä onnis­tu­misia että epäon­nis­tu­misia. Parikka Alstented painotti, että tausta­tietoja vastuul­li­suustyön toteut­ta­mi­sesta on tärkeää avata yleisölle. Yritys voi esimer­kiksi kertoa miten vastuul­li­suus­työtä on konkreet­ti­sesti toteu­tettu, mitä serti­fi­kaatteja yrityk­sellä on ja millaisia valintoja matkan varrella on tehty.

Parikka Alstented ehdotti yrityk­sille strate­gisen viestinnän malliksi viesti­mök­ki­mallia. Viesti­mökin ideana on tunnistaa yrityksen tärkein pääviesti ja sitä tukevat kolme alaviestiä. Päävies­tissä avataan mitä yritys haluaa saavuttaa yksin­ker­tai­sesti ja konkreet­ti­sesti. Alaviestit tukevat pääviestiä ja ovat kytkök­sissä toisiinsa. Alavies­teinä voi olla esim. serti­fi­kaatit ja elinkaa­ri­las­kenta, jolla on toden­nettu tuotteen ympäris­tö­vai­ku­tukset. Kun yritys on saanut viesti­mök­kinsä viestit määri­teltyä, on pohdittava, millaisia viestinnän tapoja ja kanavia käytetään; viesti­täänkö esimer­kiksi perin­teiden median, sosiaa­lisen median vai podcastien kautta.

Talon muotoinen kuvio, jossa katossa teksti pääviesti. Katon alapuolelle kolme neliötä, joissa tekstit alaviesti 1, alaviesti 2 ja alaviesti 3
Kuva 1. Message House – viesti­mök­ki­malli (Johanna Parikka-Altensted)

Viesti­mökin sovel­ta­mista käytän­nössä Parikka Altensted esitteli yrity­se­si­merkin kautta. Kommu­ni­koiva Energia -hanke on tehnyt tiivistä yhteis­työtä valai­sin­val­mistaja Greenled Oy:n kanssa, jonka Phi valai­sin­tuo­te­per­heelle laadittiin ympäris­tö­se­loste (EPD). Ympäris­tö­se­losteen tulosten perus­teella Parikka-Altensted lähti hahmot­te­lemaan vastuul­li­suus­vies­tinnän viestejä. Päävies­tiksi muodostui ”Greenled ymmärtää valon vaiku­tuksia” ja alavies­teiksi mm. ”Green­ledin tuotteet ovat serti­fioituja ja tarkas­tettu kansain­vä­listen standardien mukaan”.

Vastuul­lisuus ei näy päällepäin: mistä ja miten kannattaa viestiä?

Impact Agency Fabrikin Perttu Kouva­lainen painotti, että organi­saa­tiolla on vain yksi strategia ja vastuul­liset valinnat ovat osa yrityksen liike­toi­mintaan liittyviä valintoja. Nykyaikana vastuul­lisuus on kokonais­val­taista ajattelua, ja yrityksen maine on vaarassa, jos kokonais­val­tai­suuden sijaan hoidetaan yhtä osa-aluetta hyvin muiden kustan­nuk­sella. Niin ekolo­ginen, sosiaa­linen ja kulttuu­rinen kuin talou­del­li­nenkin vastuul­lisuus tulee huomioida. Vastuul­li­suustyö on siis organi­saation toiminnan arvioi­mista, mittaa­mista ja kehit­tä­mistä. Tästä kehitys­työstä tulee viestiä läpinä­ky­västi, rehel­li­sesti ja erottuvasti.

Läpinä­ky­vyyteen kuuluu myös huonojen puolten ja epäon­nis­tu­neenkin kehitystyön tulosten kerto­minen. Rehel­lisyys on kaiken perusta: viestitään oikeasti kehite­tyistä ja arvioi­duista toimin­ta­mal­leista. Erottuvuus on tärkeää, koska viestin tulee tavoittaa asiakkaat ja kohde­ryhmät. Vastuul­li­suus­asioista viestitään samalla brändillä ja tyylillä, kuin muistakin yrityksen ja organi­saation asioista. Vastuul­li­suus­vies­tintä ei ole irral­linen osa, vaan osa yrityksen ja organi­saation viestintää ja brändiä. Viesti­mällä saman brändin äänellä ja käyttä­mällä markki­noin­ti­vies­tinnän keinoja saadaan tavoi­tettua asiakkaat tehok­kaasti ja viestin­nällä pystytään vaikuttamaan.

Vastuul­li­suus­vies­tin­nässä kannattaa välttää yleisiä ja mitään­sa­no­mat­tomia väittämiä ja suosia sen sijaan prosessin avaamista vastaa­not­ta­jalle. Esimer­kiksi missä tilan­teessa organi­saatio tai yritys on, mitä kehitys­koh­teita on löydetty, mitä on jo opittu, mitä ollaan tekemässä ja miten mittaa­minen on tehty ovat hyviä viestinnän aiheita.

Perttu Kouva­lainen halusi herätellä ajatukseen, että vastuul­li­suu­dessa lainsää­dännön noudat­ta­minen ei ole maksi­mi­suo­ritus ja kannustaa yrityksiä ja organi­saa­tioita toimimaan paremmin. Perttu Kouva­lainen päätti koulu­tuksen tärkeään vastuul­li­suustyön ja -viestinnän ohjenuoraan kaikille yrityk­sille ja organi­saa­tioille: “Kukaan ei ole valmis. Kerro matkasta!”

Puhuja valkokankaan edessä. Kankaalla teksti Kukaan ei ole valmis, kerro matkasta!
Kuva 2. Fabrikin Perttu Kouva­lainen muistutti, että vastuul­li­suu­dessa yksikään yritys ei ole valmis.

Vastuul­li­suus­vies­tintä matkai­lu­yri­tyk­sessä: Case Huoneis­to­ho­telli Lietsu

Lietsu on vuonna 2019 Joensuun ydinkes­kustaan avattu huoneis­to­ho­telli, jonka kantavana teemana on sen perus­ta­mi­sesta lähtien ollut ekolo­ginen, kulttuu­rinen ja sosiaa­linen vastuul­lisuus. Lietsun toimi­tus­johtaja Helena Puhakka-Tarvainen kertoi, että vastuul­li­suus­työtä on tehty järjes­tel­mäl­li­sesti alusta alkaen. Tämä työ on myös saanut huomiota: vuonna 2021 Lietsu sai Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen myöntämän ympäris­tö­pal­kinnon ja valittiin vuoden 2022 vastuul­li­sim­maksi matkai­lu­toi­mi­jaksi Pohjois-Karjalan Matkailu Ry:n toimesta.  Lietsu on myös saanut ensim­mäisenä joensuu­laisena pk-yrityksenä Sustai­nable Travel Finland -merkin.

Helena Puhakka-Tarvainen painotti, että yrityksen vastuul­li­suustyö kannattaa aloittaa pienin askelin. Aluksi voi kiinnittää huomioita arjen toimen­pi­teisiin ja valin­toihin sekä hankin­toihin. Heti ei tarvitse tavoi­tella täydel­li­syyttä, vaan määri­tellä omalle yrityk­selle sopivimmat toiminnan muodot ja vastuul­li­suuden toden­ta­misen järjes­telmät. Yrityksen johdon ja henki­löstön vastuul­li­suus­osaa­mista kannattaa kehittää tietois­kujen ja koulu­tusten kautta, ja juhlia yhdessä vastuul­li­suustyön onnistumisia.

Lietsussa vastuul­lisuus on sisään­ra­ken­nettua yrityksen kaikkiin toimin­toihin ja proses­seihin, ja se on luonte­vasti osa tuotteita ja palveluja. Sitä kautta vastuul­lisuus on myös osa luontevaa viestintää. Tärkeää on aitous ja rehel­lisyys – päälle liimattu tai liioi­teltu vastuul­li­suus­vies­tintä ei vakuuta ketään.

Valkokangas jonka vieressä seisoo nainen.
Kuva 3. Helena Puhakka-Tarvainen antoi vinkkejä yrityksen vastuul­li­suustyön aloittamiseen.

Anu Ruusila on ollut toteut­ta­massa Lietsun vastuul­li­suus­vies­tintää hotellin alkutai­pa­leelta lähtien: Lietsun vastuul­li­suus­polku- ja viestintä laitettiin käyntiin jo 9 kuukautta ennen hotellin avaamista. Ruusilan yritys Cordial Commu­nica­tions on erikois­tunut viestinnän strate­giseen suunnit­teluun sekä vastuul­li­suuteen ja siitä viestintään.

Tehokas vastuul­li­suus­vies­tintä on Anu Ruusilan mukaan uskot­tavaa, aktii­vista, monika­na­vaista ja luotet­tavaa. Vastuul­li­suus­lu­pauk­sille on annettava katetta läpinä­ky­vällä seuran­nalla, dokumen­taa­tiolla ja serti­fioin­neilla. Vastuul­li­suustyö on jatku­vasti etenevä prosessi, ja on tärkeää kertoa mitä matkan varrella tapahtuu. Jos yritys asettaa tavoit­teekseen vaikkapa veden kulutuksen vähen­tä­misen, kannattaa viestiä alusta pitäen millä keinoilla tavoit­teeseen pyritään, ja miten siinä on onnis­tuttu. Epätäy­del­lisyys kuuluu asiaan, tärkeintä on tahto­tilan sanoit­ta­minen selkeästi. Asiakas otetaan mukaan prosessiin jakamisen ja dialogin kautta. Kaikki lähtee asiakkaan arvos­ta­mi­sesta ja kuuntelemisesta.

Datan varmis­ta­minen ja sen avaaminen asiak­kaille on asiakkaan arvos­ta­mista. Viher­pesun vihol­lisia ovat faktat ja rehel­lisyys. Anu Ruusilan mukaan vastuul­li­suus­vies­tin­nässä on tärkeää huomioida sekä järki että tunne. Vastuul­li­suus­vies­tinnän tulee pohjautua faktoihin, mutta asiakkaat hakevat myös elämyksiä, joita viestin­nällä voidaan luoda tarinan­ker­ronnan kautta.

Toimiva vastuul­li­suus­vies­tintä: uskot­tavaa, aktii­vista, monika­na­vaista ja vuorovaikutteista

Toimiva vastuul­li­suus­vies­tintä voidaan tiivistää siten, että se on uskot­tavaa, aktii­vista, monika­na­vaista ja tapahtuu vuoro­vai­ku­tuk­sessa. Tärkeää on myös muistaa kertaus ja toisto, että viesti tavoittaa kohde­ryhmän. Jos viestintä jää huomaa­matta, siihen käytetty panostus on mennyt hukkaan. Kun vastuul­li­suus­vies­tintä on toimivaa ja välitetty oikeita kanavia pitkin sopivalla toisto­mää­rällä, saadaan aikaan vaikuttavuutta.


Kirjoit­tajat:

Salla Anttila, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Alma Pohjonen, projek­ti­työn­tekijä, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kaisa Varis, tieto­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kirjoit­tajat työsken­te­levät Kommu­ni­koiva energia – Uusi energia­murros ja vähähii­liset digitaa­liset palvelut Pohjois-Karja­lassa -hankkeessa. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

Artik­ke­likuva: DeepMind on Unsplash