Havupuun oksia kädessä

Tehdään yhdessä kestä­väm­pää ylihuo­mista – Kare­lian kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den ohjelma

Kare­lian kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den teot ja tavoit­teet on koottu korkea­kou­lu­yh­tei­sön kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den ohjel­maksi , joka julkais­tiin maalis­kuun 2023 alussa. Ohjel­maa kehi­tet­tiin yhteis­työssä johdon ja yhtei­sön kanssa stra­te­gi­aan pohjau­tuen ja työka­luina toimi­vat YK:n kestä­vän kehi­tyk­sen tavoit­teet. Syntyi koko yhtei­sön ohjelma, joka kokoaa tehdyt vastuul­li­suus­teot näky­väksi ja viitoit­taa askelia tule­ville vuosille.

Vastuul­li­suus on yksi kolmesta Kare­lian stra­te­giassa määri­tel­lyistä arvoista. Tahto­tila toimia työnan­ta­jana ja korkea­kou­lu­yh­tei­sönä vastuul­li­sesti ja kestä­vää kehi­tystä edis­täen perus­tuu Kare­lian arvoi­hin ja strategiaan.

Stra­te­gia ohjaa toimintaa

Ohjelma nivou­tuu tiukasti Kare­lian stra­te­gi­aan. Ohjel­massa on esitelty stra­te­gi­set valin­nat, mihin vastuul­li­suus­va­lin­nat kytkey­ty­vät. Stra­te­gian kautta ohjelma on vahvasti osa jokai­sen kare­lia­lai­sen työtä ja opin­toja. Karelia raken­taa kestä­väm­pää yhteis­kun­taa koulu­tuk­sen sekä tutki­mus-, kehitys- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan (TKI) kautta.

Ohjel­man toimen­pi­teissä on myös kuvattu niiden linkit­ty­mi­nen YK:n kestä­vän kehi­tyk­sen tavoit­tei­siin. YK:n kestä­vän kehi­tyk­sen tavoit­tei­den lisäksi ohjel­man taus­talla on ollut ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen rehto­ri­neu­vosto Arenen kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den ohjelma, johon kaikki ammat­ti­kor­kea­kou­lut ovat sitou­tu­neet. Kare­lian ohjel­man tauluk­ko­malli on Arenen ohjel­masta tuttu. Työkirja-tyyp­pi­nen ohjelma on konkreet­ti­nen, tuoden esille teot ja toimen­pi­teet selkeästi. Ohjel­maa päivi­te­tään vuosit­tain ottaen huomioon tehdyt toimen­pi­teet ja kehi­tys­koh­teet. Ohjel­man kehi­tys­pro­ses­sin aikana Kare­liassa määri­tel­tiin myös YK:n kestä­vän kehi­tyk­sen tavoit­teet, joita edis­te­tään stra­te­gis­ten valin­to­jemme kautta.

Kuusi ruutua, joissa tekstit: terveyttä ja hyvinvointia, hyvä koulutus, ihmisarvioista työtä ja talouskasvua, kestävää teollisuutta, ilmastotekoja ja yhteistyö ja kumppanuus
Karelia edistää toimin­nal­laan stra­te­gis­ten valin­to­jen mukai­sia YK:n kestä­vän kehi­tyk­sen tavoitteita.

Yhdessä kehit­tä­mällä saatiin aikaan kädenjälkivaikutus

Ohjel­maa työs­tet­tiin noin vuoden ajan. Yrityk­sen tai orga­ni­saa­tion muutos vastuul­li­sem­paan suun­taan on koko­nais­val­tai­nen ponnis­tus, joka lähtee henki­lös­töstä. (Bärlund & Perko 2013, 21.) Koko yhtei­söllä oli mahdol­li­suus vaikut­taa ohjel­maan ja osal­lis­tua kehi­tys­työ­hön.  Henki­lös­tön tulee olla erityis­a­se­massa vastuul­li­suus­oh­jel­man kehit­tä­mi­sessä ja vastuul­li­sista toimen­pi­teistä vies­tit­täessä (Kuvaja & Malme­lin 2008, 67.) Osal­lis­tu­mi­nen tapah­tui digi­taa­li­sesti Hows­pace-ympä­ris­tön kautta ja kampuk­sil­lamme loppu­vuo­desta 2022. Ympä­ris­töön oli kutsuttu koko henki­lös­tön lisäksi opis­ke­li­ja­kunta POKA:n halli­tus ja edus­ta­jisto, ja ympä­ris­tössä käytiin aktii­vista keskus­te­lua Kare­lian vastuul­li­suu­den kehittämiseksi.

Digi­taa­li­sessa ympä­ris­tössä vierai­luja oli yhteensä 9417 ja vierail­leita 170. Komment­teja tuli yhteensä 78 henki­löltä ja Karelia sitou­tui istut­ta­maan yhtä monta puuta, kuin kommen­toi­neita osal­lis­tu­neita oli. Yhdessä osal­lis­tu­malla tehtiin posi­tii­vi­nen käden­jäl­ki­vai­ku­tus ympä­ris­töön. Puut tullaan istut­ta­maan touko­kuussa 2023. Myös kampuk­silla järjes­te­tyissä työpa­joissa niin opis­ke­li­joi­den kuin henki­lös­tön­kin osal­lis­tu­mi­nen oli vilkasta. Kampuk­silla järjes­tet­tiin neljä työpa­jaa, joissa käsi­tel­tiin vastuul­li­suu­den eri ulot­tu­vuuk­sia. Yhtei­sössä muodos­tet­tiin yhteistä ymmär­rystä siitä, mitä vastuul­li­suus Kare­liassa tarkoit­taa ja loppu­tu­lok­sena olikin koko yhtei­sön ohjelma.

Kaksi henkilöä katsoo ilmoitustaulua
Kare­lian henki­löstö osal­lis­tui vilk­kaasti kestä­vän kehi­tyk­sen työpa­jaan Wärtsilä-kampuksella.

Kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den ryhmä

Kare­liassa on aloit­ta­nut marras­kuussa 2022 vastuul­li­suus­koor­di­naat­tori ja kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den ryhmä. Ryhmä vastaa ohjel­man päivit­tä­mi­sestä ja toimeen­pa­non koor­di­noin­nista. Kuukausit­tain kokoon­tuva ryhmä edistää, kehit­tää ja koor­di­noi Kare­lian kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den toimia läpi­leik­kaa­vasti koko ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Ryhmään kuuluu­kin edus­ta­jia niin koulu­tuk­sen, tutki­mus-, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­nann ja hallinto- ja tuki­pal­ve­lui­den puolelta. Ryhmä tekee vastuul­li­suus­työtä sekä sisäis­ten että ulkois­ten sidos­ryh­mien kanssa. Vastuul­li­suus­koor­di­naat­to­rina ja ryhmän sihtee­rinä toimii Salla Anttila, johon voi ottaa yhteyttä kaikissa vastuul­li­suu­teen ja kestä­vään kehi­tyk­seen liit­ty­vissä asioissa.

Vastuul­li­suus osaksi arkea: matkalla kohti vastuul­li­sem­paa Kareliaa

Ohjelma on siis julkaistu ja sen toteut­ta­mi­nen alkaa. Kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den työryhmä tekee oman osansa, mutta kaikki kare­lia­lai­set voivat omalta osal­taan vaikut­taa ohjel­man toteu­tuk­seen yhtei­sön jäse­ninä ja työnsä tai opin­to­jensa kautta. Vastuul­li­suus on isojen muutos­ten rinnalla pieniä muutok­sia. Vastuul­li­suus voi tarkoit­taa erilai­sia asioita: toiset painot­ta­vat enemmän ympä­ris­tö­vas­tuuta ja toisille taas sosi­aa­li­nen vastuul­li­suus on lähellä sydäntä. Me voimme kaikki edistää omalta osal­tamme vastuul­li­suutta ja kestä­vää kehi­tystä. Help­poja esimerk­kejä ovat roskien oikean­lai­nen lajit­telu, portai­den käve­le­mi­nen hissin käyt­tä­mi­sen sijaan ja kaik­kien yhtei­sön jäse­nien kohte­le­mi­nen tasa-arvoi­sesti ja yhdenvertaisesti.

Meillä on korkea­kou­luna ja korkea­kou­lu­yh­tei­sönä ainut­laa­tui­nen mahdol­li­suus vaikut­taa ja edistää vastuul­lista ajat­te­lua koulu­tuk­sen kautta ja omalla esimer­kil­lämme. Tule­vai­suu­dessa jokai­sen yrityk­sen ja orga­ni­saa­tion tulee kehit­tää vastuul­li­suutta koko­nais­val­tai­sesti. Ammat­ti­kor­kea­kou­lus­tamme valmis­tu­vat osaajat vievät tietoa ja taitoa työelä­mään. Jatku­van oppi­mi­sen kurs­sien kautta myös työelä­mässä olevien osaa­jien on mahdol­lista päivit­tää kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den osaamisensa.

Tutustu Kare­lian kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­suu­den ohjel­maan.


Lähteet:

Bärlund, A. & Perko, S. 2013. Kestävä johta­juus. Bisnek­sen uusi elinehto. Liettua, BALTO Print.

Kuvaja, S. & Malme­lin, K. 2008. Vastuul­li­nen yritys­vies­tintä. Helsinki: Edita Prima Oy


Kirjoit­ta­jat:

Salla Anttila, projek­ti­asian­tun­tija, vastuul­li­suus­koor­di­naat­tori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Laura Kekäle, projek­ti­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu