Tutki­mus-, kehit­tä­mis-, ja innovaatiotoiminta

Vaikut­ta­vaa TKI-toimin­taa – yhteis­työllä tuloksia

Kare­liassa TKI-toimin­taa toteu­te­taan tutki­mus- ja kehit­tä­mis­pro­jek­teina sekä osana opetusta toimek­sian­to­jen, harjoit­te­lui­den tai opin­näy­te­töi­den muodossa. Tavoit­teena on osal­lis­tua yhteis­kun­nal­lis­ten haas­tei­den ratkai­se­mi­seen, vahvis­taa alueen elin­voi­maa, työl­li­syyttä ja osaa­mista sekä kehit­tää osaa­mista ja asian­tun­ti­juutta Kare­liassa. Keskei­siä kehit­tä­mis­kump­pa­neita TKI-toimin­nassa ovat yritys- ja elin­kei­no­toi­mi­jat sekä muut sidos­ryh­mät. Tärkeä osa laadu­kasta tutki­mus- ja kehi­tys­toi­min­taamme ovat myös kansain­vä­li­nen yhteis­työ ja kansain­vä­li­set verkostot. 

Ammat­ti­kor­kea­kou­lussa myös opis­ke­li­jat osal­lis­tu­vat TKI-toimin­taan. Opis­ke­li­joi­den osal­lis­tu­mi­nen TKI-toimin­taan vahvis­taa opis­ke­li­joi­den amma­til­li­sen osaa­mi­sen kehit­ty­mistä sekä työelä­män kehit­tä­mis­osaa­mista. TKI-projek­tien toimia integroi­daan opin­to­jak­soi­hin, harjoit­te­lui­hin, opin­näy­te­töi­hin sekä YAMK ‑opin­toi­hin.

TKI-toimin­nan tulok­sia tehdään näky­väksi avoimen tieteen ja tutki­muk­sen peri­aat­tei­den mukai­sesti mm. erilais­ten tilai­suuk­sien, tapah­tu­mien, vies­tintä- ja julkai­su­toi­min­nan avulla.

Tutki­mus-, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan tarpeet nouse­vat yhteis­kun­nal­li­sista haas­teista, yritys- ja työelä­mästä sekä omasta toimin­nas­tamme. Tavoit­teena on sekä uusien että jo olemassa olevien palve­lui­den, tuot­tei­den, mene­tel­mien, väli­nei­den ja proses­sien kehit­tä­mi­nen sekä käytän­nön haas­tei­den ratkai­se­mi­nen. Tutki­mus- ja kehit­tä­mis­toi­minta tuottaa uutta tietoa ja osaa­mista yritys- ja työelä­mään sekä opetuk­sen sisäl­töi­hin ja työtapoihin.

Esimerk­kejä TKI-toiminnasta

Yhteys­tie­dot

Sähkö­pos­tit muotoa [email protected]
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

TKI-toimin­nan stra­te­gi­nen johtaminen

tutki­mus- ja kehit­tä­mis­joh­taja Anne Ilvonen
puh. 050 311 6314

Kansal­li­nen TKI-rahoitus

TKI-pääl­likkö Marika Turkia
puh. 050 409 6026

Kansain­vä­li­nen TKI-rahoitus

TKI-asian­tun­tija Marja-Liisa Ruot­sa­lai­nen
puh. 050 597 0882