Avoin tie­de ja tut­ki­mus Kareliassa

“Kare­lias­sa toteu­te­taan avoin­ta toi­min­ta­kult­tuu­ria, jon­ka avul­la kaik­ki tuo­tet­tu tie­to ja osaa­mi­nen pyri­tään saa­maan näky­väk­si sekä väli­tet­tyä kaik­kien haluk­kai­den käyt­töön. Avoi­muu­den muo­to­ja ovat tut­ki­mus­tie­don avoin jul­kai­se­mi­nen sekä tulos­ten popu­la­ri­soin­ti, tut­ki­musai­neis­to­jen avaa­mi­nen sekä avoi­met tut­ki­mus­me­ne­tel­mät. Avoi­muu­den avul­la edis­te­tään tut­ki­mus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nan yhteis­kun­nal­lis­ta vai­kut­ta­vuut­ta sekä mah­dol­lis­te­taan uuden­lais­ta yhteis­työ­tä ja inno­vaa­tioi­ta.” (Karelia-amk:n laa­tu­kä­si­kir­ja)

Kare­lia saa­vut­ti v. 2019 toteu­te­tus­sa ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön kor­kea­kou­lu­jen ja tut­ki­mus­lai­tos­ten avoi­men toi­min­ta­kult­tuu­rin arvioin­nis­sa vii­den­nen eli kor­keim­man tason.

Kare­lian stra­te­gias­sa 2020–2030 on sitou­dut­tu avoi­men toi­min­ta­kult­tuu­rin edistämiseen.

Kare­lia on myös alle­kir­joit­ta­nut val­ta­kun­nal­li­sen Avoi­men tie­teen ja tut­ki­muk­sen julistuksen.

Reh­to­ri Pet­ri Rai­vo alle­kir­joit­ta­nut seu­raa­vat avoi­mia toi­min­ta­ta­po­ja edis­tä­vät asiakirjat:

Kou­lu­tuk­set ja oppaat hen­ki­lös­töl­le ja opiskelijoille

Kou­lu­tuk­set hen­ki­lös­töl­le syk­syl­lä 2020
  • 3.9. klo 10–12 Kan­sain­vä­lis­ten pro­jek­tien sopi­mus­hal­lin­nan eri­tyis­pii­rei­tä (Etäyh­tey­del­lä)
  • 5.11. klo 10–12 Han­ke­tu­los­ten yllä­pi­to ja säilytysvastuut
  • Klin­koi­ta jär­jes­te­tään tar­peen mukaan.
Kou­lu­tuk­set hen­ki­lös­töl­le kevääl­lä 2021 
  • 28.1. klo 10–12 Sopi­muk­set — pro­jek­tin peik­ko vai pelas­tus (Etäyh­tey­del­lä)
  • 25.3. klo 10–12 Oikeu­de TKI-hank­keis­sa ja oikeuksiensiirtosopimukset
  • Klin­koi­ta jär­jes­te­tään tar­peen mukaan.
  • Avoi­men tie­teen verk­ko­kurs­sit (4 x 1op) Cam­pus Onli­nen tarjonnassa

Kare­lias­sa jär­jes­te­tään Kir­joit­taj­mi­sen kyn­nys mata­lak­si ‑työ­pa­jo­ja tar­peen mukaan. Työ­pa­jo­jen mate­ri­aa­lit ovat avoi­mes­ti kaik­kien hyödynnettävissä.

Kare­lian opis­ke­li­joil­le ATT:n perus­tei­ta esi­tel­lään kir­jas­ton jär­jes­tä­mäs­sä tie­don­han­kin­nan opetuksessa.

Avoin vies­tin­tä

 

Kare­lian Vasu-verkkolehti:

Webi­naa­rit, videot ja podcastit:

Kare­lian TKI-ympä­ris­töt — ja infrastruktuurit

TKI-ympä­ris­töt ja infra­struk­tuu­rit ovat olen­nai­nen osa kor­kea­kou­lu­jen osaa­mis­ta ja ne tuke­vat ope­tus­ta sekä tut­ki­mus- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa. Kare­lian tut­ki­musym­pä­ris­töt ja nii­hin liit­ty­vät pal­ve­lut löy­ty­vät tiedejatutkimus.fi ‑por­taa­lis­ta.

Aineis­to­jen hal­lin­ta Kareliassa

Tut­ki­musai­neis­to­jen haku

Kare­lian tut­ki­musai­neis­to­ja voi hakea ja sela­ta Kare­lian verk­ko­si­vu­jen kautta.

Tut­ki­musai­neis­to­ja on löy­det­tä­vis­sä myös val­ta­kun­nal­li­sen Etsin-pal­ve­lun kaut­ta. Esim. Pel­to­jen eroo­sio­herk­kyys­kart­ta 2019 ‑aineis­to.

Vas­tuul­li­nen tie­de ja tutkimusetiikka

Kare­lia on sitou­tu­nut nou­dat­ta­maan Tut­ki­museet­ti­sen neu­vot­te­lu­kun­nan ohjet­ta hyväs­tä tie­teel­li­ses­tä käy­tän­nös­tä ja sen louk­kause­päi­ly­jen käsittelystä.

Loma­ke hyvän tie­teel­li­sen käy­tän­nön louk­kause­päi­lyis­tä ilmoittamiseen.

Kare­lias­sa toi­mii tut­ki­muse­tii­kan tuki­hen­ki­lö joka tar­jo­aa luot­ta­muk­sel­lis­ta ja puo­lu­ee­ton­ta tukea eri­lai­sis­sa tut­ki­museet­ti­sis­sä ongelmatilanteissa. 

Kare­lian eet­ti­nen toi­mi­kun­ta kokoon­tuu tar­vit­taes­sa teke­mään tut­ki­mus­suun­ni­tel­mien eet­tis­tä ennakkoarviointia.

Kare­lian toimijat

Reh­to­ri on nimen­nyt työ­ryh­män edis­tä­mään avoi­men toi­min­ta­kult­tuu­rin kehit­tä­mis­tä Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Työ­ryh­mäs­sä on edus­ta­jat TKI- ja pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan yksi­kös­tä, kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­luis­ta, tie­to­hal­lin­nos­ta sekä kou­lu­tuk­ses­ta (ml. tut­ki­museet­ti­nen tuki­hen­ki­lö). Työ­ryh­män puheen­joh­ta­ja­na toi­mii tut­ki­mus- ja kehit­tä­mis­joh­ta­ja Anne Ilvonen.

Kare­lian ATT-toi­mi­joi­den yhtei­nen säh­kö­pos­ti: att@karelia.fi

Kare­lian IDA – Tut­ki­mus­da­tan säi­ly­tys­pal­ve­lun vas­tuu­hen­ki­lö­nä toi­mii tut­ki­mus- ja kehit­tä­mis­joh­ta­ja Anne Ilvo­nen. IDA on tar­koi­tet­tu tut­ki­musai­neis­toi­hin liit­ty­vän datan säi­ly­tyk­seen ja jaka­mi­seen. IDAan tal­len­net­tu data voi­daan kuvail­la, jul­kais­ta ja ava­ta mui­den ladat­ta­vak­si muil­la Fair­da­ta-koko­nai­suu­teen kuu­lu­vil­la pian jul­kais­ta­vil­la pal­ve­luil­la. Jos tar­vit­set säi­ly­tys­ti­laa IDAan, ota yhteyt­tä Anne Ilvo­seen tai att@karelia.fi.

Link­ke­jä