Avoin tiede ja tutkimus Kareliassa

”Kareliassa toteu­tetaan avointa toimin­ta­kult­tuuria, jonka avulla kaikki tuotettu tieto ja osaaminen pyritään saamaan näkyväksi sekä välitettyä kaikkien haluk­kaiden käyttöön. Avoimuuden muotoja ovat tutki­mus­tiedon avoin julkai­se­minen sekä tulosten popula­ri­sointi, tutki­musai­neis­tojen avaaminen sekä avoimet tutki­mus­me­ne­telmät. Avoimuuden avulla edistetään tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­minnan yhteis­kun­nal­lista vaikut­ta­vuutta sekä mahdol­lis­tetaan uuden­laista yhteis­työtä ja innovaa­tioita.” (Karelia-amk:n laatu­kä­si­kirja)

Karelia saavutti v. 2019 toteu­te­tussa opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön korkea­kou­lujen ja tutki­mus­lai­tosten avoimen toimin­ta­kult­tuurin arvioin­nissa viidennen eli korkeimman tason. Vuoden 2022 AVOTT-seuran­nassa Karelia arvioitiin tasolle 4.

Karelian strate­giassa 2020-2030 on sitou­duttu avoimen toimin­ta­kult­tuurin edistämiseen.

Karelia on myös allekir­joit­tanut valta­kun­nal­lisen Avoimen tieteen ja tutki­muksen julistuksen.

Rehtori Petri Raivo allekir­joit­tanut seuraavat avoimia toimin­ta­tapoja edistävät asiakirjat:

Oppaat ja materi­aalit henki­lös­tölle ja opiskelijoille

Karelian henki­lös­tölle järjes­tetään säännöl­li­sesti koulu­tuksia, tietoiskuja ja klini­koita avoimen tieteen teemoista.

Karelian palvelu- ja tutkimusympäristöt

Karelian palvelu- ja tutki­musym­pä­ristöt ovat olennainen osa korkea­koulun osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaa­tio­toi­mintaa. Karelian tutki­musym­pä­ristöt ja niihin liittyvät palvelut löytyvät tiedejatutkimus.fi -portaa­lista sekä Karelian verkko­si­vuilta.

Aineis­ton­hal­linta ja avoimet tutkimusaineistot

Aineis­tojen hallinta on tärkeä osa Karelian TKI-toimintaa, ja vastuul­liseen aineis­tojen hallintaan ohjeis­tetaan myös opiskelijoita. 

Kareliassa tuotettuja tutki­musai­neistoja voi hakea ja selata Karelian verkko­si­vujen kautta. Tutki­musai­neistoja on löydet­tä­vissä myös valta­kun­nal­lisen tiedejatutkimus.fi -palvelun kautta.

Vastuul­linen tiede ja tutkimusetiikka

Karelia on sitou­tunut noudat­tamaan Tutki­museet­tisen neuvot­te­lu­kunnan ohjetta hyvästä tieteel­li­sestä käytän­nöstä ja sen loukkause­päi­lyjen käsittelystä.

Kareliassa toimii tutki­muse­tiikan tukihenkilö joka tarjoaa luotta­muk­sel­lista ja puolu­ee­tonta tukea erilai­sissa tutki­museet­ti­sissä ongelmatilanteissa. 

Karelian eettinen toimi­kunta kokoontuu tarvit­taessa tekemään tutki­mus­suun­ni­telmien eettistä ennakkoarviointia.

Avoin oppiminen

Avoin oppiminen on oppimista, joka tapahtuu usein digitaa­lista tekno­logiaa hyödyntäen. Tarkoi­tuksena on laajentaa oppimaan pääsyä ja osallis­tu­mista kaikille, madal­ta­malla esteitä ja lisää­mällä saavu­tet­ta­vuutta, esteet­tö­myyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä.

Karelia edistää omalta osaltaan avointa oppimis­ta­tuot­ta­malla avoimia oppima­te­ri­aaleja ja edistä­mällä oppimisen saavu­tet­ta­vuutta. Karelian tuottamia avoimia oppima­te­ri­aalia löydät Avointen oppima­te­ri­aalien kirjas­tosta.

Karelian henki­lös­tölle on tarjolla avoimeen oppimiseen liittyviä koulu­tuksia ja tukea oppima­te­ri­aalien avoimessa julkai­se­mi­sessa. Opetta­jille tarjotaan myös tukea oppima­te­ri­aalien ja digitaa­listen sisäl­töjen tuotta­miseen.
Karelia on aktii­vinen toimija kansal­li­sessa Digivi­siossa. Avointa oppimista kehitetään kansain­vä­li­sesti Euroop­pa­laiset yliopistot -verkosto Inves­tissä.

Karelian ATT-toimijat

Rehtori on nimennyt koordi­naa­tio­ryhmän edistämään avoimen toimin­ta­kult­tuurin kehit­tä­mistä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Työryh­mässä on edustajat TKI-, kirjasto- ja henki­lös­tö­pal­ve­luista sekä tieto­hal­lin­nosta ja koulu­tuk­sesta (ml. tutki­museet­tinen tukihenkilö). Työryhmän puheen­joh­tajana toimii tutkimus- ja kehit­tä­mis­johtaja Anne Ilvonen.

Karelian ATT-toimi­joiden yhteinen sähkö­posti: [email protected]

Linkkejä

Uusimmat artik­kelit avoimesta toimintakulttuurista