Avoin tiede ja tutki­mus Kareliassa

”Kare­liassa toteu­te­taan avointa toimin­ta­kult­tuu­ria, jonka avulla kaikki tuotettu tieto ja osaa­mi­nen pyri­tään saamaan näky­väksi sekä väli­tet­tyä kaik­kien haluk­kai­den käyt­töön. Avoi­muu­den muotoja ovat tutki­mus­tie­don avoin julkai­se­mi­nen sekä tulos­ten popu­la­ri­sointi, tutki­musai­neis­to­jen avaa­mi­nen sekä avoimet tutki­mus­me­ne­tel­mät. Avoi­muu­den avulla edis­te­tään tutki­mus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nan yhteis­kun­nal­lista vaikut­ta­vuutta sekä mahdol­lis­te­taan uuden­laista yhteis­työtä ja inno­vaa­tioita.” (Karelia-amk:n laatu­kä­si­kirja)

Karelia saavutti v. 2019 toteu­te­tussa opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön korkea­kou­lu­jen ja tutki­mus­lai­tos­ten avoimen toimin­ta­kult­tuu­rin arvioin­nissa viiden­nen eli korkeim­man tason. Vuoden 2022 AVOTT-seuran­nassa Karelia arvioi­tiin tasolle 4.

Kare­lian stra­te­giassa 2020-2030 on sitou­duttu avoimen toimin­ta­kult­tuu­rin edistämiseen.

Karelia on myös alle­kir­joit­ta­nut valta­kun­nal­li­sen Avoimen tieteen ja tutki­muk­sen julistuksen.

Rehtori Petri Raivo alle­kir­joit­ta­nut seuraa­vat avoimia toimin­ta­ta­poja edis­tä­vät asiakirjat:

Oppaat ja mate­ri­aa­lit henki­lös­tölle ja opiskelijoille

Kare­lian henki­lös­tölle järjes­te­tään sään­nöl­li­sesti koulu­tuk­sia, tietois­kuja ja klini­koita avoimen tieteen teemoista.

Kare­lian oppimis- ja tutkimusympäristöt

Kare­lian oppimis- ja tutki­musym­pä­ris­töt ovat olen­nai­nen osa korkea­kou­lun osaa­mista ja ne tukevat opetusta sekä tutki­mus- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa. Kare­lian tutki­musym­pä­ris­töt ja niihin liit­ty­vät palve­lut löyty­vät tiedejatutkimus.fi -portaa­lista sekä Kare­lian verk­ko­si­vuilta.

Tutki­musym­pä­ris­tö­jen palve­luita voivat hyödyn­tää myös Kare­lian kump­pa­nit, ulko­puo­li­set tutki­jat sekä yrityk­set, jolloin ympä­ris­tö­jen käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sista sovi­taan tapaus­koh­tai­sesti. Infra­struk­tuu­reilla on yksi­löl­li­set käyt­tö­eh­dot, joiden puit­teissa niiden hyödyn­tä­mi­nen tapahtuu.

Tutki­musin­fra­struk­tuu­reja johde­taan ja käyte­tään eetti­sesti ja vastuul­li­sesti niiden koko elin­kaa­ren ajan. Tutki­musin­fra­struk­tuu­rien henki­löstö ja käyt­tä­jät sitou­tu­vat hyvän tieteel­li­sen käytän­nön ohjei­siin, tiedon­hal­lin­ta­ta­paa, tieto­suo­ja­sää­dök­siin sekä hyvän hallin­non peri­aat­tei­siin Tutki­mus­me­ne­tel­mien ja -infra­struk­tuu­rien avoimen saata­vuu­den osalin­jauk­sen mukai­sesti.

Aineis­ton­hal­linta ja avoimet tutkimusaineistot

Aineis­to­jen hallinta on tärkeä osa Kare­lian TKI-toimin­taa, ja vastuul­li­seen aineis­to­jen hallin­taan ohjeis­te­taan myös opiskelijoita. 

Kare­liassa tuotet­tuja tutki­musai­neis­toja voi hakea ja selata Kare­lian verk­ko­si­vu­jen kautta. Tutki­musai­neis­toja on löydet­tä­vissä myös valta­kun­nal­li­sen tiedejatutkimus.fi -palve­lun kautta.

Vastuul­li­nen tiede ja tutkimusetiikka

Karelia on sitou­tu­nut noudat­ta­maan Tutki­museet­ti­sen neuvot­te­lu­kun­nan ohjetta hyvästä tieteel­li­sestä käytän­nöstä ja sen louk­kause­päi­ly­jen käsittelystä.

Kare­liassa toimii tutki­muse­tii­kan tuki­hen­kilö joka tarjoaa luot­ta­muk­sel­lista ja puolu­ee­tonta tukea erilai­sissa tutki­museet­ti­sissä ongelmatilanteissa. 

Kare­lian eetti­nen toimi­kunta kokoon­tuu tarvit­taessa teke­mään tutki­mus­suun­ni­tel­mien eettistä ennakkoarviointia.

Yritys­ten kanssa tehtä­vässä yhteis­työssä nouda­te­taan Avoimen tieteen suosi­tusta tutki­musor­ga­ni­saa­tioi­den ja yritys­ten yhteis­työssä tehtä­vään tutki­mus-, kehitys- ja inno­vaa­tio­toi­min­taan.

Avoin oppi­mi­nen

Avoin oppi­mi­nen on oppi­mista, joka tapah­tuu usein digi­taa­lista tekno­lo­giaa hyödyn­täen. Tarkoi­tuk­sena on laajen­taa oppi­maan pääsyä ja osal­lis­tu­mista kaikille, madal­ta­malla esteitä ja lisää­mällä saavu­tet­ta­vuutta, esteet­tö­myyttä, tarjon­taa ja oppijakeskeisyyttä.

Karelia edistää omalta osal­taan avointa oppi­mis­ta­tuot­ta­malla avoimia oppi­ma­te­ri­aa­leja ja edis­tä­mällä oppi­mi­sen saavu­tet­ta­vuutta. Kare­lian tuot­ta­mia avoimia oppi­ma­te­ri­aa­lia löydät Avoin­ten oppi­ma­te­ri­aa­lien kirjas­tosta. EduKa­re­lia on palvelu, josta löytyy Kare­lian tuot­ta­mia opin­toja. Tarjolla paljon vapaasti käytet­tä­vissä olevaa sisäl­töä. Osaan sisäl­löistä rekis­te­röi­dy­tään anta­malla nimi ja sähköpostiosoite.

Kare­lian henki­lös­tölle on tarjolla avoi­meen oppi­mi­seen liit­ty­viä koulu­tuk­sia ja tukea oppi­ma­te­ri­aa­lien avoi­messa julkai­se­mi­sessa. Opet­ta­jille tarjo­taan myös tukea oppi­ma­te­ri­aa­lien ja digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­seen.
Karelia on aktii­vi­nen toimija kansal­li­sessa Digi­vi­siossa. Avointa oppi­mista kehi­te­tään kansain­vä­li­sesti Euroop­pa­lai­set yliopis­tot -verkosto Inves­tissä.

Kare­lian ATT-toimijat

Rehtori on nimen­nyt koor­di­naa­tio­ryh­män edis­tä­mään avoimen toimin­ta­kult­tuu­rin kehit­tä­mistä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Työryh­mässä on edus­ta­jat TKI-, kirjasto- ja henki­lös­tö­pal­ve­luista sekä tieto­hal­lin­nosta ja koulu­tuk­sesta (ml. tutki­museet­ti­nen tuki­hen­kilö). Työryh­män puheen­joh­ta­jana toimii tutki­mus- ja kehit­tä­mis­joh­taja Anne Ilvonen.

Kare­lian ATT-toimi­joi­den yhtei­nen sähkö­posti: [email protected]

tutki­mus- ja kehit­tä­mis­joh­taja Anne Ilvonen
puh. 050 311 6314

yliopet­taja Tarja Kupiai­nen
puh. 050 520 9749

TKI-asian­tun­tija Marja-Liisa Ruot­sa­lai­nen
puh. 050 597 0882

tieto­asian­tun­tija Kaisa Varis
puh. 050 433 1624

Link­kejä

Uusim­mat artik­ke­lit avoi­mesta toimintakulttuurista