Karelia jättää jälkensä sinuun,
jotta sinä voit jättää oman
jälkesi maailmaan.


Terve­tuloa AMK-valintakokeeseen

Syksyn yhteishaun AMK-valin­takoe 30.10. – 1.11.2023.

Lue lisää AMK-valin­ta­ko­keesta.

hakeminen

Johda yrityksesi kestävyyssiirtymää

Sustai­na­bility Management -asian­tun­tijana johdat ja tuet kestävien tekno­lo­gioiden käyttöön­ottoa ja toimit muutos­joh­tajana kestävyyssiirtymässä.

Tutustu Sustai­na­bility Management -koulu­tukseen.

Avoimen AMK:n syksyn opinnot

Syksyn monipuo­linen opinto­tar­jonta on julkaistu ja ilmoit­tau­tu­minen opintoihin on alkanut.

Siirry opinto­tar­jontaan!


Ihmisen kokoista oppimista

AMK- tutkinnot

Kareliassa voit opiskella amk-tutkinnon seitse­mällä eri alalla. Opetusta on sekä päivä­to­teu­tuksena että monimuotototeutuksena. 

Ylemmät AMK-tutkinnot

Voit syventää ja laajentaa osaamistasi korkea­kou­lu­tut­kinnon suoritettuasi. 

Avoin AMK

Voit tutustua amk- ja yamk-opintoihin, kehittää ammat­ti­tai­toasi, täydentää osaamistasi tai tähdätä tutkinnon suorittamiseen.

Työvoima–koulutukset

Työvoi­ma­kou­lu­tuksen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää ammatil­lista osaamista sekä edistää työllistymistä.

Täydennys–koulutukset

Järjes­tämme täyden­nys­kou­lu­tusta yrityk­sille, yhtei­söille ja yksityishenkilöille

Erikois­tumis-koulu­tukset

Erikois­tu­mis­kou­lu­tukset ovat työelä­mässä toimi­ville suunnattuja ammatil­lista kehit­ty­mistä edistäviä pitkä­kes­toisia koulutuksia. 


Tulevia tapah­tumia Kareliassa

Karelian videoita

Karelia sosiaa­li­sessa mediassa