Categories
Uutiset

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta tam­mi-hel­mi­kuus­sa 2020 val­mis­tu­neet opiskelijat

Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lus­­ta tam­­mi-hel­­mi­­kuus­­sa 2020 val­mis­tu­neet opis­ke­li­jat   Fysio­te­ra­peut­ti (AMK)Ero­nen Eini, Juu­kaHaa­ta­ja Sel­ja, Hämeen­lin­naLei­no­nen Sal­la, Kajaa­niSal­li­nen Noo­ra, Hei­nä­ve­siSep­pä­lä Ant­­ti-Eeme­­li, Joen­suuStren­gell Mia, Kuo­pio Insi­nöö­ri (AMK), tie­to­tek­niik­kaPasa­nen Mik­ko, Joen­suuTolk­ki Jari, Joen­suu Insi­nöö­ri (AMK), ympä­ris­tö­tek­niik­kaPar­ta­nen Tais­to, Liek­saPii­roi­nen Juuso, Joen­suu Insi­nöö­ri (AMK), kone­tek­niik­kaKar­vi­nen Jes­se, Joen­suuKek­ko­nen Jar­mo, Joen­suu Media­no­mi (AMK)Kiis­ki­nen Julia, Kera­va Met­sä­ta­lous­in­si­nöö­ri (AMK)Pulk­ki­nen Saa­na, Toh­ma­jär­vi Musiik­ki­pe­da­go­gi (AMK)Har­ju Anna-Lee­­na, Joen­suuOja­la Han­­ne-Reet­­ta, HuittinenValmari […]


Categories
Uutiset

Työn mur­ros ja kou­lu­tus­pe­räi­nen maahanmuutto

Työn mur­ros ja kou­lu­tus­pe­räi­nen maa­han­muut­to Juu­ri alka­neen uuden vuo­si­kym­me­nen yhteis­kun­nal­li­sia haas­tei­ta tule­vat ole­maan työn mur­ros ja väes­tön ikään­ty­mi­nen. On arvioi­tu, että vuo­sien 2017 — 2035 aika­na työ­elä­mäs­sä tapah­tuu todel­la iso teki­jöi­den ja osaa­mi­sen vaih­to. Elä­köi­ty­mi­sen ja uusien työ­paik­ko­jen syn­nyn myö­tä työ­elä­mään tar­vi­taan n. 1,15 mil­joo­naa uut­ta työn­te­ki­jää, siis yli 60 000 uut­ta osaa­jaa joka vuosi. […]


Categories
Uutiset

Avai­mia jat­ku­van oppi­mi­sen haasteisiin

Avai­mia jat­ku­van oppi­mi­sen haas­tei­siin Kor­kea­kou­lu­yh­teis­työs­sä jär­jes­tet­ty jat­ku­van oppi­mi­sen semi­naa­ri veti Savo­nia AMK:n kam­pus­sy­dä­men täy­teen kuu­li­joi­ta tiis­tai­na 11.2. Ope­tus­neu­vos San­na Hir­si­vaa­ra ja Elco­li­ne Grou­pin hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Jere Räi­sä­nen tar­jo­si­vat sekä val­ta­kun­nal­lis­ta että yrit­tä­jä­nä­kö­kul­maa kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mi­seen. Itä-Suo­­men yli­opis­to, Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lu ja Savo­­nia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lu jär­jes­ti­vät yhdes­sä semi­naa­rin jat­ku­van oppi­mi­sen kehit­tä­mi­ses­tä kor­­kea­­kou­­lu- ja työ­elä­mäyh­teis­työs­sä. Päi­vän tavoit­tee­na oli pääs­tä poh­ti­maan aito­ja, kon­kreet­ti­sia kei­no­ja kou­lu­tuk­sen ja työelämäyhteistyön […]


Categories
Uutiset

Kyse­ly Karelia-amk:n kehit­tä­mis- ja pal­ve­lu­toi­min­nan vai­kut­ta­vuu­des­ta yri­tyk­sil­le ja yhteistyökumppaneille

Vai­kut­tu­vuu­den arvioin­ti­ky­se­ly yri­tyk­sil­le ja yhteis­työ­kump­pa­neil­le Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lu pal­ve­lee yri­tyk­siä ja yhteis­työ­kump­pa­nei­ta tuot­ta­mal­la tut­­ki­­mus- ja kehit­­tä­­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa (TKI) sekä kou­­lu­­tus- ja asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­ta. Osa­na toi­min­nan kehit­tä­mis­tä toteu­tam­me vuo­sit­tain vai­kut­ta­vuu­den arvioin­ti­ky­se­lyn, jol­la kar­toi­tam­me Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun ja kump­pa­nei­den yhteis­työ­tä kehit­­tä­­mis- ja pal­ve­lu­toi­min­nas­sa.  Link­ki kyse­lyyn Käsit­te­lem­me kyse­lyn vas­tauk­set luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja ano­nyy­mis­ti. Kyse­lyyn yhteys­tie­ton­sa jät­tä­nei­den kes­ken arvo­taan elo­ku­va­lip­pu­ja! Palau­te­ky­se­lyyn pyy­de­tään vas­taa­maan 28.2.2020 […]


Categories
Uutiset

Opis­ke­li­ja­pal­ve­lui­den uudet aukioloajat

Opis­ke­li­ja­pal­ve­lui­den aukio­loa­jat ovat muut­tu­neet Uudet aukio­loa­jat ( sis.puhelinpalvelu ja chat) ma-ti klo 10 — 14 ke sul­jet­tu to-pe klo 10 — 14 Puhe­lin­pal­ve­lu 013 260 6412 aukio­loai­koi­na. Mui­na aikoi­na pal­ve­lem­me sopi­muk­sen mukaan ajan­va­rauk­sel­la opiskelijapalvelut@karelia.fi.  


Categories
Uutiset

Kare­lia UAS is see­king to rec­ruit a Lec­tu­rer in Industrial Management

Kare­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy / Kare­lia Uni­ver­si­ty of Applied Sciences Ltd is see­king to rec­ruit a Lec­tu­rer in Industrial Mana­ge­ment The cont­ract of emplo­y­ment is per­ma­nent as of 1st May 2020. The duties in the posi­tion inclu­de teac­hing in various areas of exper­ti­se in the English-media­­ted engi­nee­ring educa­tion, Degree Pro­gram­me in Industrial Mana­ge­ment, and super­vi­sing the com­pi­la­tion of […]


Categories
Uutiset

Avoin työ­paik­ka: ener­gia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan lehtori

Kare­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy hakee Ener­­gia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan leh­to­ria 1.5.2020 alkaen tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vaan työ­suh­tee­seen. Leh­to­rin teh­tä­viin kuu­lu­vat ener­­gia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan ope­tus eri osaa­mi­sa­lueil­la ja opin­näy­te­töi­den sekä har­joit­te­lun ohjaus. Toi­men­ku­vaan kuu­lu­vat ope­tuk­sen lisäk­si eri­lai­set tut­­ki­­mus- ja kehit­tä­mis­teh­tä­vät sekä mak­sul­li­nen pal­ve­lu­toi­min­ta. Pai­no­tam­me valin­nas­sa:- ener­gia­tek­nii­kan osaa­mis­ta ja työ­ko­ke­mus­ta,- hajau­tet­tu­jen ener­gia­rat­kai­su­jen ja lai­te­tek­nii­kan osaa­mis­ta,- kier­to­ta­lou­den ja pro­ses­si­tek­nii­kan tun­te­mus­ta,- toi­mi­via alaan […]


Categories
Uutiset

Nai­set ja viha­pu­he elekt­ro­ni­ses­sa urheilussa

Nai­set ja viha­pu­he elekt­ro­ni­ses­sa urhei­lus­sa Media­no­mio­pis­ke­li­jat Julia Kiis­ki­nen ja Ven­la Nau­ma­nen ovat sel­vit­tä­neet Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lus­­sa toteu­te­tus­sa opin­näyt­tees­sä Nai­set ja elekt­ro­ni­nen urhei­lu nais­ten ase­maa ja peli­kes­kus­te­luis­sa esiin­ty­vää viha­pu­het­ta koti­mai­ses­sa elekt­ro­ni­ses­sa urhei­lus­sa ja sen yhtei­söis­sä. Aihea­lue on jää­nyt tähän asti muun pelei­hin suun­na­tun huo­mion ja tut­ki­muk­sen­kin var­joon. Opin­näy­te tar­jo­aa kiin­nos­ta­van ja ajan­koh­tai­sen kat­sauk­sen kil­pa­pe­laa­mi­sen suku­puo­lit­tu­nei­siin käy­tän­töi­hin. Kiis­ki­nen ja Nau­ma­nen ovat kerän­neet opin­näyt­teen aineis­ton pelaajille […]


Categories
Uutiset

Avoin työ­paik­ka: opintoasiainsuunnittelija

Kare­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy hakee Opin­toa­siain­suun­nit­te­li­jaa Tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vaan työ­suh­tee­seen 1.3.2020 alkaen. Opin­toa­siain­suun­nit­te­li­jan kes­kei­sim­pi­nä työ­teh­tä­vi­nä ovat — opis­ke­li­ja­hal­lin­toon liit­ty­vät suun­­nit­­te­­lu- ja kehit­tä­mis­teh­tä­vät — eri kou­lu­tuk­siin liit­ty­vät opis­ke­li­ja­hal­lin­non teh­tä­vät,- opis­ke­li­ja­hal­lin­non tie­to­jär­jes­tel­miin liit­ty­vät vas­tuut, — kor­kea­kou­lu­jen yhteis­työ­opin­toi­hin ja avoi­meen ammat­ti­kor­kea­kou­luun liit­ty­vät teh­tä­vät, — asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vät sekä — muut erik­seen mää­ri­tel­lyt opis­ke­li­ja­hal­lin­toon liit­ty­vät teh­tä­vät. Pai­no­tam­me valin­nas­sa — näyt­töä tai näke­mys­tä opiskelijahallinnon […]


Categories
Uutiset

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun englan­nin­kie­li­siin kou­lu­tuk­siin lähes 800 hakijaa

Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun englan­nin­kie­li­siin kou­lu­tuk­siin lähes 800 haki­jaa Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun kah­teen englan­nin­kie­li­seen kou­lu­tuk­seen haki yhteen­sä 774 haki­jaa Suo­mes­ta ja eri puo­lil­ta maa­il­maa. Haku päät­tyi kes­ki­viik­ko­na. Suo­si­tum­mak­si osoit­tau­tui Inter­na­tio­nal Busi­ness ‑kou­lu­tus, jos­sa 40 aloi­tus­paik­kaa tavoit­te­li 578 haki­jaa. Industrial Mana­ge­ment ‑kou­lu­tuk­sen 40 aloi­tus­paik­kaa tavoit­te­li puo­les­taan 196 haki­jaa.  Suo­ma­lai­sia haki­joi­ta oli 92 ja maa­kun­nit­tai­nen kär­ki­kol­mik­ko oli Poh­­jois-Kar­­ja­­la, Uusi­maa ja Poh­­jois-Savo. Suu­rim­pia hakijamaita […]