Keltaisia krookuksia

Siun sotessa kehi­te­tään kuntout­ta­vaa työtoi­min­taa – tavoit­teena yhte­näi­sem­mät palve­lut koko maakuntaan

Pohjois-Karja­lan hyvin­voin­tia­lu­eella – Siun sotessa kehi­te­tään kuntout­ta­van työtoi­min­nan palve­luja. Siun sote ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu käyn­nis­ti­vät tammi­kuussa 2024 neli­vuo­ti­sen Kuntout­ta­van työtoi­min­nan maakun­nal­li­nen kehit­tä­mi­nen -hank­keen, jossa tavoit­teena on luoda uuden­lai­nen, asiak­kai­den ja alueen työelä­män tarpei­siin vastaava tapa toteut­taa kuntout­ta­vaa työtoi­min­taa Pohjois-Karja­lan alueella.

Kuntout­ta­van työtoi­min­nan järjes­tä­mis­vas­tuu siirtyi kunnilta hyvin­voin­tia­lueille vuoden 2023 alussa. Vuoden alussa käyn­nis­ty­neen hank­keen tavoit­teena on yhte­näis­tää kuntout­ta­van työtoi­min­nan palve­luja niin, että toimin­ta­ta­vat ovat yhte­ne­vät ja palvelu tasa­laa­tui­sem­paa kaik­kialla Pohjois-Karjalassa.

  • Hank­keessa pyrimme kehit­tä­mään uuden­lai­sia toimin­ta­ta­poja, yhte­näis­tä­mään palve­lun sisäl­töjä ja tarkas­te­le­maan, millaista palve­lua kuntout­ta­van työtoi­min­nan asiak­kaat tarvit­se­vat nyt ja tule­vai­suu­dessa. Osal­lis­tamme myös kuntout­ta­van työtoi­min­nan asiak­kaat mukaan kehit­tä­mis­työ­hön, projek­ti­pääl­likkö Tiia Rautiai­nen kertoo.

Hanke käyn­nis­tyy kuntout­ta­van työtoi­min­nan nyky­ti­lan kartoi­tuk­sella, jolla arvioi­daan palve­lu­jen toteu­tu­mi­sen tämän­het­kistä tilaa Pohjois-Karja­lassa. Toimin­taa yhte­näis­te­tään ja kehi­te­tään laajen­ta­malla alueilla jo olevia toimi­via käytän­teitä ja pilo­toi­malla uusia toimin­ta­ta­poja. Pilo­toin­tien avulla pyri­tään löytä­mään suju­vim­mat tavat kuntout­ta­vaan työtoi­min­nan järjes­tä­mi­seen eri puolilla maakuntaa.

Yksi jo tunnis­tettu kehit­tä­mis­tarve on kuntout­ta­van työtoi­min­nan asiak­kai­den digi­tai­to­jen vahvis­ta­mi­nen. Hank­keessa laadi­taan digi­taa­li­nen osaa­mis­mer­kistö, mikä tuo näky­väksi asiak­kai­den digio­saa­mista sekä heille itsel­leen että työn­te­ki­jöille. Asiak­kai­den digio­saa­mi­sen vahvis­tu­mi­nen lisää työl­lis­ty­mi­sen edel­ly­tyk­siä sekä yhden­ver­tai­suutta yhteiskunnassa.

  • Riit­tä­vät digi­tai­dot suju­voit­ta­vat asioi­den hoita­mista, kun yhä useam­pia palve­luja tarjo­taan sähköi­sinä. Digi­tai­to­jen tarkas­telu osana kansa­lais- ja työelä­mä­tai­toja, taito­jen perus­ta­son määrit­tely ja keino­jen löytä­mi­nen perus­ta­son saavut­ta­mi­seksi ovat keskei­nen osa kehit­tä­mis­työtä, Rautiai­nen täydentää. 

Hank­keen keskei­set teemat, kuten työt­tö­mien digio­saa­mi­sen kehit­tä­mi­nen, digi­taa­li­suu­den hyödyn­tä­mi­nen kuntout­ta­vassa työtoi­min­nassa, palve­lu­jen uuden­lai­set toteu­tus­muo­dot sekä asiak­kaan osal­li­suutta vahvis­ta­vat mene­tel­mät edel­lyt­tä­vät moniam­ma­til­lista yhteis­työtä. Lisäksi tavoit­teena on vahvis­taa työelä­män ja oppi­lai­tok­sen yhteis­työtä ja edesaut­taa opis­ke­li­joi­den kiin­nit­ty­mistä työelämään.

  • Asiak­kai­den työ- ja toimin­ta­ky­vyn vahvis­ta­mi­nen edel­lyt­tää moniam­ma­til­lista lähes­ty­mis­ta­paa, jota lisä­tään opis­ke­li­joi­den moniam­ma­til­li­sella toimin­nalla. Hank­keen toimin­taan osal­lis­tu­vat kaikki Kare­lian sote-alan koulu­tuk­set, gero­no­mi­kou­lu­tusta lukuun otta­matta, kertoo Karelia-amk:n projek­ti­pääl­likkö, lehtori Katja Sorjo­nen.

Hanketta osara­hoit­taa Euroo­pan sosi­aa­li­ra­hasto plus.

Kuntout­tava työtoi­minta luo edel­ly­tyk­siä työllistymiselle


Kuntout­tava työtoi­minta on työl­lis­ty­mistä edis­tävä sosi­aa­li­pal­velu, jonka tavoit­teena on vahvis­taa asiak­kaan elämän­hal­lin­taa, ehkäistä syrjäy­ty­mistä ja luoda edel­ly­tyk­siä työl­lis­ty­mi­selle. Toiminta on tarkoi­tettu pitkä­ai­kais­työt­tö­mille tai oppi­vel­vol­li­suusi­käi­sille henki­löille, jotka eivät työ- ja toimin­ta­ky­kynsä aset­ta­mien rajoi­tus­ten vuoksi kykene osal­lis­tu­maan työhön tai julki­siin työvoimapalveluihin.

Kuntout­ta­vassa työtoi­min­nassa asiakas pääsee kokei­le­maan erilai­sia työteh­tä­viä ja kehit­tä­mään omaa osaa­mis­taan. Lisäksi työtoi­minta tarjoaa ohjatun ympä­ris­tön kehit­tää elämän­hal­lin­taa ja omaa hyvin­voin­tia sekä antaa eväitä opis­ke­luun ja työllistymiseen.

Työtoi­min­ta­paikka voidaan järjes­tää asiak­kaalle Siun soten työtoi­min­ta­pa­joilla, sopi­malla työtoi­min­ta­pai­kasta ja tehtä­vien ohjauk­sesta hyvin­voin­tia­lu­een tai kuntien toimi­pai­koissa tai osto­pal­ve­luna hankin­ta­jär­jes­tel­män palve­lun­tuot­ta­jilta, kuten paikal­li­sen järjes­tön toimin­nassa. Pohjois-Karja­lassa on tällä hetkellä noin 350 kuntout­ta­van työtoi­min­nan asia­kasta yhtä­ai­kai­sesti palvelussa.