Talent Hub Grand Opening 15.2.2024

Torstai 15.2.2024 klo 12–15 | Itä-Suomen yliopis­ton Carelia-salin aula, Yliopis­to­katu 2

Tule kuule­maan, millai­sia palve­luja Talent Hub Eastern Finland tarjoaa kansain­vä­lis­ten osaa­jien
rekry­toin­nin tueksi. Saat meiltä työka­luja esimer­kiksi työn­te­ki­jöi­den palk­kaa­mi­seen, pereh­dyt­tä­mi­seen
ja kielen oppi­mi­seen työpaikalla. 

Luvassa valai­se­via puheen­vuo­roja ja mielen­kiin­toi­sia kohtaa­mi­sia –
lämpi­mästi terve­tu­loa mukaan!

OHJELMA

 • 12.10 Terve­tu­loa Talent Hub Eastern Finland –tilai­suu­teen, Hanke­joh­taja Sanna Iska­nius, UEF
 • 12.15 Kansain­vä­li­set opis­ke­li­jat ovat suuri poten­ti­aali Itä-Suomelle, TKI-asian­tun­tija Eini Puhakka, Savonia
 • 12.30 Hyö, myö ja työ – moni­nai­nen työelämä, Työelä­mä­asian­tun­tija Senni Pykä­läi­nen & kieli­asian­tun­tija Virpi Moila­nen, UEF
 • 12.40 Kv-harjoit­te­li­jan ja oppi­lai­to­syh­teis­työn hyödyt työyh­tei­sölle, Engi­nee­ring Manager Janne Turunen, Phillips-Medisize
 • 12.55 Sana on vapaa, tule keskus­te­le­maan kanssamme!
 • 13.15 Yrit­tä­jyys­kou­lu­tus, Projek­ti­asian­tun­tija Heikki Immonen, Karelia & toimin­nan­joh­taja Sini Hulk­ko­nen, Joen­suun yrittäjät
 • Klo 13.30 Työpaikkaohjaajakoulutus
 • 13.40 Mento­rointi, työnan­ta­jan koke­muk­set, HR Manager Marko Huttu­nen, Blancco
 • 13.55 Sana on vapaa, tule keskus­te­le­maan kanssamme!
 • 14.15 Mitä työnan­ta­jat hyöty­vät kv-opis­ke­li­jan palk­kaa­mi­sesta? Liike­toi­min­ta­joh­taja Mikko Heic­kell, RTK
 • 14.30 Työnan­ta­jan palve­lu­malli kv-osaajan rekry­toin­nin tukena, Projek­ti­asian­tun­tija Sari Väänä­nen, Sakky & hanke­pääl­likkö Päivi Vestala, UEF
 • 14.40 Kuinka kehi­tämme kv-opis­ke­li­joi­den työelä­mä­val­miuk­sia Hanke­pääl­likkö Päivi Vestala, UEF

Saapu­mis­oh­jeet ja pysäköinti