PULSSI-PORTAALI

Pulssi-portaali kertoo mitä Kareliassa tapahtuu juuri nyt näihin teemoihin liittyen. Koostamme Pulssiin tuoreet artik­ke­limme, videomme ja podcas­timme. Tutustu, omaksu ja nauti!

 • Mitä tapahtui Karelian kirjas­tossa 2022?

  , ,

  Karelian kirjaston vuotta 2022 voidaan luonnehtia paluuksi koronasta vapaaseen toimintaan virus­taudin vaiku­tettua kirjaston palve­luihin vuosina 2020 ja 2021. Vuonna 2022 – tammi­kuuta lukuun ottamatta – rajoi­tukset eivät vaikut­taneet enää kirjaston tilojen käyttöön. Kävijä­määrä palasikin koronaa edeltä­välle tasolle ja painettuja kirjoja lainattiin enemmän kuin kahtena edeltävänä vuonna. Poikkeusaika toimi kimmok­keena sähköisten toimin­ta­ta­pojen kehit­ty­mi­sessä: asiakas­pal­ve­lussa ja tiedonhankinnan […] 

 • Otsakorven säätiö on tärkeä kumppani Karelian toiminnan kehittämisessä

  , , ,

  William ja Ester Otsakorven Säätiö on tärkeä Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun yhteis­työ­kumppani ja rahoittaja. Säätiö edistää ja tukee Kymen­laakson sekä Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella koulu­tusta ja yritys­toi­mintaa monipuo­li­sesti. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja Karelian opiske­li­joille ja henki­lö­kun­nalle ulkomaan vaihtoihin ja harjoit­te­luihin sekä opinnäy­te­töihin. Lisäksi säätiö rahoittaa kehit­tä­mis­hank­keita tietyissä, valituissa teemoissa kuten työelä­mäyh­teistyö, työllis­ty­misen edistä­minen ja uudet ideat kansainvälistymiseen. […] 

 • Opinto­ko­ko­nai­suuksien yhteis­suun­nittelu Karelian sosionomikoulutuksessa

  , ,

  Opetus­suun­ni­telman uudis­ta­minen ja uuden opetus­suun­ni­telman käyttöön ottaminen haastavat opettajien pedago­gista ajattelua ja tarjoavat mahdol­li­suuksia työn ja työyh­teisön kehit­tä­miseen ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Tarkas­te­lemme tässä artik­ke­lissa uuden opetus­suun­ni­telman toteut­ta­miseen liittyvää muutos­pro­sessia Karelian sosio­no­mi­kou­lu­tuksen näkökul­masta. Tarkas­te­lumme keskiössä on opetus­suun­ni­telmaan sisäl­tyvien opinto­ko­ko­nai­suuksien yhteis­suun­nittelu, ja miten se eroaa aikai­sem­masta toimin­ta­ta­vasta suunni­tella yksit­täisiä opinto­jaksoja. Esitte­lemme artik­ke­lissa työkalun, jonka avulla laajempia opinto­ko­ko­nai­suuksia suunni­tellaan sosionomikoulutuksessa. […] 

 • Vieläkö tarvitaan face to face -tutustumismatkoja?

  , ,

  Joukko Sote Hyte Living Lab – Yhteis­ke­hit­tä­mistä Pohjois-Karja­­lassa -hankkeen työryhmän jäseniä ja yhteis­työ­kump­pa­neita vieraili joulukuun alussa Seinäjoen ammat­ti­kor­kea­kou­lussa (SeAMK). Bench­­markkaus-matkan tavoit­teena oli tutustua Seinä­joella luotuun Sote Living Lab -malliin. Miksi Seinä­joelle? Seinäjoen ammat­ti­kor­kea­koulun Yhteis­ke­hit­tä­mi­sellä innovaa­tioita – SOTE Living Lab- hankkeen toiminta on alkanut syyskuussa 2021 ja jatkuu elokuun 2023 loppuun asti. Seinäjoki valikoitui tutus­tu­mis­koh­teeksi yhteneväisten […] 

 • Älykkään ohjauksen digitaa­li­silla jalan­jäl­jillä – osa 5 : Oppimi­sa­na­ly­tiikan visualisoinnit

  , ,

  Älykkään ohjauksen digitaa­li­silla jalan­jäl­jillä -artik­ke­li­sarjan aiemmissa osissa olemme esitelleet, kuinka oppimi­sa­na­ly­tiikkaa voidaan sisäl­lyttää myös sellaisen opinto­jakson toteu­tuksen suunnit­teluun, jossa työsken­nellään muualla kuin perin­tei­sessä oppimi­sym­pä­ris­tössä. Artik­ke­li­sarjan osassa 1 ja osassa 2 kuvasimme, mitä muutoksia tämä uusi tilanne tuo toteu­tuksen suunnit­teluun opettajan näkökul­masta. Artik­ke­li­sarjan kolman­nessa osassa  ”Mitä tapahtuu projek­tin­hal­lin­taym­pä­ris­tössä?”, ja osassa 4 ”Ohjaa­ja­muis­tioista XAPI-lauseiksi” puolestaan toimme esille […] 

 • Karelia pärjäsi hyvin avoimen tieteen ja tutki­muksen seuran­nassa – työ avoimuuden edistä­mi­seksi jatkuu

  , ,

  Vuonna 2022 avoimen tieteen ja tutki­muksen (AVOTT) seuranta toteu­tettiin ensim­mäistä kertaa korkea­kou­lujen ja tutki­musor­ga­ni­saa­tioiden yhteis­työnä luodun seuran­ta­mallin avulla. Seurannan tulosten perus­teella suoma­laiset ammat­ti­kor­kea­koulut ovat sitou­tu­neita avoimen tieteen edistä­miseen: suurin osa sijoittui ylimmille tasoille neljä tai viisi. Karelian avoimuuden tasoksi arvioitiin neljä. Avaamme tässä artik­ke­lissa AVOTT-seurannan taustaa, sen toteu­tusta sekä tuloksia niin Karelissa kuin laajemmin ammattikorkeakoulukentällä. […] 

 • Oppimisen tukeminen vertai­sar­vioinnin avulla

  , ,

  Mitä vertai­sar­vioin­nilla tarkoi­tetaan? Vertai­sar­viointi voi kohdistua tiedon arviointiin, siihen minkä­laista tietoa tarkas­tellaan tai erilaisiin taitojen arviointiin. Opiskelija oppii sekä lisää aiheesta että arvioin­nista vertai­sar­vioi­dessaan. Opiske­li­joilla tulee olla selkeät ohjeet ja keskeiset kriteerit vertai­sar­vioinnin toteu­tukseen. Vertai­sar­vioin­nilla on tarkoitus auttaa vertaista eteenpäin. Vertai­sar­vioinnin tavoitteet Vertai­sar­vioin­nilla vaiku­tetaan opiske­li­joiden oppimisen taitoihin ja annetaan palau­tetta itseoh­jau­tuvan oppimisen tueksi. Keskeistä on […] 

 • Älykkään ohjauksen digitaa­li­silla jalan­jäl­jillä – osa 2

  , ,

  Älykkään ohjauksen digitaa­li­silla jalan­jäl­jillä -artik­ke­li­sarjan ensim­mäi­sessä artik­ke­lissa  esitte­limme kehitys­hankkeen, jonka puitteissa Karelian tieto­jen­kä­sit­telyn koulu­tus­oh­jel­massa aiempina vuosina toteu­tettua oppimi­sa­na­ly­tiikkaa lähdettiin sovel­tamaan oppimis­ti­lan­teisiin, joissa oppimisen digitaa­listen jalan­jälkien tarkas­telua täytyy kohdistaa perin­teisten oppimi­sym­pä­ris­töjen ulkopuo­lelle. Tieto­jen­kä­sit­telyn kolmannen opiske­lu­vuoden ICT-toimek­­sian­­to­­pro­­jek­­tissa opiske­li­joiden työskentely tapahtuu pääosin muualla kuin Moodle-oppimi­­sym­­pä­­ris­­tössä ja se toimi hedel­mäl­lisenä pilot­ti­kurssina kokeil­taessa oppimi­sym­pä­ristön ulkopuo­lisen oppimi­sa­na­ly­tiik­ka­datan kerää­mistä ja hyödyn­tä­mistä opetuksen […] 

 • Karelia 30 -areena : Työhy­vin­vointi ja uniterveys

  , ,

  Karelia 30 -areenan kuuden­nessa jaksossa pureu­dutaan työhy­vin­vointiin ja siihen liittyvään uniter­veyteen. Riittävä uni on jokai­selle meistä välttä­mä­töntä, ja siitä myös kannattaa pitää huolta.Miksi uni on meille ihmisille niin kovin tärkeää, ja mitä unenpuute meissä aiheuttaa? Millai­silla asioilla voi itse vaikuttaa unenlaatuun? Myös työnan­tajan kannattaa panostaa työyh­teisön uniter­veyden edistä­miseen. Mitä keinoja siihen on olemassa? Aiheesta ovat […] 

 • Milloin digivi­siosta tulee digitodellisuutta?

  , , ,

  ”Valta­kun­nal­linen Digivisio 2030 -hanke on käynnis­tynyt 2021. Tulevai­suu­dessa yhteis­kun­tamme tarvitsee yhä monipuo­li­sempaa osaamista. Digivisio 2030 –hankkeessa kaikki suoma­laiset korkea­koulut raken­tavat yhdessä oppimi­selle tulevai­suutta. Tavoit­teena on oppimisen uusi aikakausi, jonka ytimessä on digipe­da­go­giikan jatkuva kehit­tä­minen ja jossa jokainen meistä voi helpommin oppia ja kerryttää osaamistaan muuttu­vassa maail­massa” (Digivisio 2030).  Tässä artik­ke­lissa esittelen konkreet­tisia asioita, joita kehitämme […] 

 • Sairaanhoitajaopiskelijoita. Kuva: Karelia-amk

  Vihdoinkin FastTrack! – Nopeu­tettu opinto­polku lähihoi­ta­jasta sairaanhoitajaksi 

  , ,

  Fast Track – lähihoi­ta­jasta sairaan­hoi­ta­jaksi -koulutus on innova­tii­vinen sairaan­hoi­ta­ja­kou­lutus, jossa lähihoi­tajan osaaminen pyritään hyödyn­tämään mahdol­li­simman tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sesti koulu­tuksen toteu­tuk­sessa. Tässä artik­ke­lissa kuvataan Fast Track -koulu­tus­hankkeen käynnis­ty­mistä sekä opiske­li­ja­va­lin­tojen ja koulu­tuksen toteut­ta­misen suunnit­telua. Väestö ikääntyy, pula sairaan­hoi­ta­jista kasvaa Pohjois-Karjalan väestö­en­nusteen mukaan maakunnan väestö­määrä on vähene­mässä vuoteen 2040 mennessä 9.5 % (noin 15 000 henkeä) ja samaan aikaan […] 

 • Dialo­gisuus tiimin voimavarana

  , , ,

  Oletko ollut joskus ollut mukana keskus­te­lussa, jossa tunsit tulevasi kuulluksi ja koit että näkemyk­siäsi ja kokemuk­siasi arvos­tetaan?  Innos­tuitko yhdessä toisten kanssa ja pystyitte yhdessä keskus­te­lu­kump­pa­neiden luomaan jotakin uutta, mihin et olisi yksin pystynyt? Sinulle jäi kenties keskus­telun jälkeen innos­tunut ja toisaalta levol­linen ja luotta­vainen olo. Koit ehkä, että olet saman­ai­kai­sesti sekä antanut että saanut keskustelusta. […] 

 • Turval­linen ryhmä: menta­li­saation merkitys ryhmän vuorovaikutuksessa

  , , ,

  Milloin viimeksi koit tulleesi aidosti kohda­tuksi ryhmässä? Mikä sen mahdol­listi? Kenties ryhmässä ilmennyt menta­li­saatio, kyky ymmärtää omaa ja toisen mieltä. Toiset ihmiset ovat meille peilejä, jotka heijas­tavat signaaleja siitä millaisen vaiku­tuksen teemme heihin: positii­visen, negatii­visen vai neutraalin. Jokai­sella on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi. Yksi tarvitsee enemmän huomiota, kun taas toiselle on luontaista pitää välimatkaa. […] 

 • Korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­tavaa koulu­tusta kehitetään tukemaan myös englan­nin­kie­lisiä koulutuspolkuja

  , ,

  Suoma­lai­sissa korkea­kou­luissa pyritään kolmin­ker­tais­tamaan ulkomaa­laisten tutkinto-opiske­­li­­joiden määrä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen toteu­tu­mista tuetaan esimer­kiksi paran­ta­malla korkea­kou­lu­tuksen saavu­tet­ta­vuutta, niin että maahan­muut­tajat eivät jatkossa enää olisi aliedus­tet­tuina korkea­kou­lu­tuk­sessa. Yksi tärkeä saavu­tet­ta­vuutta lisäävä ja Suomeen muutta­neiden korkea­kou­lu­polkuja sujuvoittava tekijä on korkea­kou­luo­pin­toihin valmentava koulutus. Korkea­kou­luo­pin­toihin valmentava koulutus on vakiin­tunut osaksi monen ammat­ti­kor­kea­koulun opinto­tar­jontaa, ja sille on laadittu ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhteistyönä […] 

 • Lisää kansain­vä­lisiä opiske­li­joita Kareliaan!

  , ,

  Tässä artik­ke­lissa kuvataan Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun kansain­vä­lisen opiske­li­ja­rek­ry­toinnin strate­gisia tavoit­teita ja prosesseja sekä esitellään Kansain­vä­linen uraoh­jaamo -hankkeessa kehitettyjä ja pilotoituja opiske­li­ja­rek­ry­toinnin kokeiluja ja toimen­pi­teitä. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu on sitou­tunut Karelia2030 -strate­gia­työssään (2020) kehit­tämään koulu­tus­pe­räistä maahan­muuttoa. Koulu­tus­pe­räistä maahan­muuttoa ja kansain­vä­li­syyttä -strate­gisen valinnan tavoit­teena on vastata alueen väestön ikään­ty­miseen, työvoiman saata­vuuteen ja työn murroksen haasteisiin vahvis­ta­malla alueen ja korkea­koulun kansain­vä­li­syyttä. Tavoitteena […]