Categories
Pulssi Videot Osaamisella elinvoimaa

Karelia 30 -areena : Yrittä­jyys­po­lulta kasvun kiitoradalle

Karelia 30 -areenan seitse­männen jakson aiheena on yrittäjyys ja sen edistä­minen. Millaiset ovat yrittä­jyyden näkymät Pohjois-Karja­­lassa? Miten opiske­lijat suhtau­tuvat yrittä­jyyteen ja millaista tukea heille on tarjolla yrityksen perus­ta­miseen? Jaksossa kuullaan myös Karelian ja yhteis­työ­kump­pa­neiden yhtei­sestä yrittä­jyys­po­lusta, jonka kautta on luotu menes­tys­ta­ri­noita ja uutta kasvu­yrit­tä­jyyttä. Aiheesta keskus­te­le­massa ovat yrittä­jyyden yliopettaja Heikki Immonen, lehtori Daniel Bågeberg ja […]


Categories
Artikkelit Pulssi Videot Hiilineutraaleja ratkaisuja

Datahub – keski­tetty tiedon­vaih­to­jär­jes­telmä energia-alan toimijoille

Viime aikoina sähkön hinnan vaihte­lujen uutisoinnin lomassa on kuultu puhut­tavan myös kanta­verk­ko­yhtiö Fingridin lansee­raa­masta datahu­bista ja sen seuraavan vaiheen käyttöö­no­tosta vuoden 2023 alusta. Datahub lienee käsit­teenä vielä melko tunte­maton, ja datahubin ensim­mäisen vaiheen käyttöönotto noin vuosi sitten on voinut mennä monelta ohi. Kyseessä ei ole sen vähempää, kuin merkit­tävin viime­ai­kainen tekno­lo­gi­a­uu­distus sähkö­mark­ki­noilla, jonka vaikutus ulottuu […]


Categories
Pulssi Videot Kestävää hyvinvointia

Karelia 30 -areena : Työhy­vin­vointi ja uniterveys

Karelia 30 -areenan kuuden­nessa jaksossa pureu­dutaan työhy­vin­vointiin ja siihen liittyvään uniter­veyteen. Riittävä uni on jokai­selle meistä välttä­mä­töntä, ja siitä myös kannattaa pitää huolta.Miksi uni on meille ihmisille niin kovin tärkeää, ja mitä unenpuute meissä aiheuttaa? Millai­silla asioilla voi itse vaikuttaa unenlaatuun? Myös työnan­tajan kannattaa panostaa työyh­teisön uniter­veyden edistä­miseen. Mitä keinoja siihen on olemassa? Aiheesta ovat […]


Categories
Artikkelit Pulssi Videot Kansainvälisyyttä

Kummiy­ri­tykset kannus­tavat muitakin ottamaan kansain­vä­lisiä harjoittelijoita

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun kummiy­ri­tys­toi­minta tiivistää yhteis­työtä alueen työnan­tajien ja korkea­koulun englan­nin­kie­listen koulu­tusten välillä. Toiminnan avulla kansain­vä­liset opiske­lijat pääsevät entistä paremmin suorit­ta­mamaan opintoi­hinsa kuuluvia harjoit­te­lu­jaksoja maakunnan yrityk­sissä ja organi­saa­tioissa. Kummiy­ri­tys­toi­minta edistää yritysten kansain­vä­lis­ty­mistä ja on helppo tapa ottaa jopa ensim­mäiset askeleet kohti kansain­vä­lis­ty­mistä. Kummiy­ri­tys­toi­min­nassa on tällä hetkellä mukana 15 yritystä: Arbonaut, European Forest Institute, FinnEq, Kesla, Piippo Oyj, […]


Categories
Pulssi Videot Osaamisella elinvoimaa

Karelia 30 -areena : Tulevai­suuden työelämätaidot

Mitä taitoja työelä­mässä tarvitaan nyt ja tulevai­suu­dessa? Miten ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­li­joita pitäisi valmentaa tulevaan työelämään? Karelia 30 -areenan viidennen jakson aiheena on tulevai­suuden työelä­mä­taidot ja osaamisen tunnis­ta­minen ja näkyväksi tekeminen. Työelämän muutoksen vauhti kiihtyy koko ajan, eikä kukaan tällä hetkellä työelä­mässä oleva tiedä millainen on tulevai­suuden työelämä. Oppilai­toksen näkökul­masta tilanne on haasteel­linen koska sen tehtävänä on […]


Categories
Pulssi Videot

Karelia 30 -areena: Ruoka­mat­kailun mahdollisuudet

Matkailija ei siirrä ruoalla vain nälkää. Ruoka voi olla syy matkus­ta­mi­selle sekä mahdol­lisuus maistaa paikal­lista kulttuuria. Karelia 30 -areenan neljännen jakson aiheena on ruoka­mat­kailu. Huoneis­to­ho­telli Lietsun aamupa­la­pöydän äärellä keskus­tellaan siitä, mitä ruoka­mat­kailu on, mikä tekee ruoasta matkai­li­jalle tärkeää ja mitkä asiat tekevät Pohjois-Karja­­lasta kiinnos­tavan ruoka­mat­kailun näkökul­masta. Keskus­te­le­massa ovat Huoneis­to­ho­telli Lietsun piäemäntä Maria Saasta­moinen sekä projektipäällikkö […]


Categories
Pulssi Videot Kansainvälisyyttä

Tunnelmia Kansain­vä­linen uraoh­jaamo -hankkeen työpajasta

Keväällä 2022 Kansain­vä­linen uraoh­jaamo -hanke järjesti useita työpajoja hankkeen eri kohde­ryh­mille. Yksi työpa­joista oli suunnattu Karelia-amk:n kansain­vä­li­sille tutkinto-opiske­­li­­joille. Työpa­jassa opiske­lijat jakoivat ajatuk­siaan ja toiveitaan työllis­ty­miseen, Joensuussa asumiseen ja Karelia-amk:n alumni­toi­mintaan liittyen. Työpa­jassa hyödyn­nettiin liveku­­vitus-menetelmää kerät­tyjen tulosten havain­nol­lis­ta­mi­seksi. Video tiivistää työpajan tunnelman. Videon toteutus: Sofiya Meleshkova, projek­ti­koor­di­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu


Categories
Pulssi Videot Kestävää hyvinvointia

Karelia 30 -areena : Digituki terveyden ja hyvin­voinnin sähköi­sissä palveluissa

Karelia 30 -areenan kolman­nessa videossa porau­dutaan sähköisten asioin­ti­pal­ve­lujen digitukeen. Digipal­ve­lujen osuus sosiaali- ja terveys­pal­ve­luissa on koko ajan kasva­massa. Näiden palve­lujen käyttö vaatii asiak­kailta digitaitoja ja -välineitä.  Miten varmis­tetaan, että kaikki pääsevät palve­luista osalli­siksi? Teemasta keskus­te­le­massa ovat lehtori, projek­ti­pääl­likkö Jaana Kurki Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lusta sekä kehit­tä­mis­pääl­likkö Karri Poutanen ja projek­ti­suun­nit­telija Irina Laati­kainen Siun sotesta. Juontajana toimii Harri Mikkonen. […]


Categories
Pulssi Videot Osaamisella elinvoimaa

Karelia 30 -areena : Opiske­li­ja­hy­vin­vointi hyvän opiskelun ja elämän tukena

Karelia 30 -areena esittelee ajankoh­taisia ja mielen­kiin­toisia teemoja joko tallen­net­tuissa tai livestrii­mi­lä­he­tyk­sissä, jotka julkaistaan kerran kuussa. Näkökulmana ovat teemaan liittyvät tulevai­suuden trendit sekä niiden myötä esille nousevat osaamis­tarpeet sekä jatkuvan oppimisen mahdol­li­suudet. Areenan tavoit­teena on nostaa tulevai­suuden osaamis­teemoja esille keskus­teluna ja vuoro­pu­heluna työelämän kanssa.  Toisena Karelia 30 -videon teemana on Opiske­li­ja­hy­vin­vointi hyvän opiskelun ja elämän […]


Categories
Pulssi Videot Muut

Näin kirjoitat hyvän verkkotekstin

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun julkai­sijan oppaaseen on nyt lisätty uusi osio verkko­tekstin kirjoit­ta­mi­sesta. Osiosta löytyy tietoa niin verkko­kir­joit­ta­misen lähtö­koh­dista kuin yleis­hyö­dyl­li­sistä kirjoi­tus­pe­ri­aat­teista, kuten kuinka pitää teksti napakkana ja lukijays­tä­väl­lisenä. Verkko­tekstin ja paperi­tekstin kirjoit­ta­miseen liittyvät ohjeis­tukset ovat monin paikoin samoja. Verkko­teksti eroaa paperi­sesta uusien mahdol­li­suuksien kuten linkit­tä­misen ja kommen­toinnin kautta. Kääntö­puolena verkkoon kirjoit­ta­jalta vaaditaan vielä enemmän tiivis­tä­misen taitoa ja […]