Kategoria: Videot

 • Tukea digi­roh­keu­den löytämiseen

  Digi­ta­li­saa­tion kehitys on tuonut digi­pal­ve­lut osaksi jokai­sen kansa­lai­sen arkea. Tarvi­taan digi­roh­keutta ja -taitoja digi­pal­ve­lui­den mahdol­li­suuk­sien hyödyn­tä­mi­seksi ja osal­lis­tu­mi­seksi digiyh­teis­kun­taan. Tähän aihee­seen on tart­tu­nut SoTy­Digi-hanke lukui­sien yhteis­työ­kump­pa­neit­tensa kanssa. Digi­roh­keus ja digio­sal­li­suus tuodaan valo­kei­laan 6.-10.11.2023 järjes­tet­tä­vällä Rohkeasti Digiä! -viikolla. Pohdimme ja ratkomme yhdessä keinoja, miten meistä jokai­sesta voisi tulla rohkeampi digi­lait­tei­den ja -palve­lui­den parissa ja kuinka tuemme…


 • Hiljai­nen tieto on tärkeä tiedon laji

  Tieto voidaan jakaa pääpiir­teit­täin erilai­siin tiedon­la­jei­hin. Yksi jako on ekspli­siit­ti­nen ja hiljai­nen tieto (tacit know­ledge). Ekspli­siit­ti­nen tieto on sitä tietoa, jonka pystymme puke­maan sanoiksi, kirjoit­ta­maan esimer­kiksi ohje­kir­joiksi tai koodaa­maan jollain muulla tavalla näky­väksi. Hiljai­nen tieto taas on sellaista tietoa, joka on mieles­sämme ja jota emme osaa kuvata sanoilla. Hiljai­nen tieto pitkälti konteks­ti­si­don­naista, se sisäl­tää sosi­aa­li­sia…


 • Moniam­ma­til­li­nen tieto on orga­ni­saa­tiolle arvokasta

  Moniam­ma­til­li­sella tiedon­muo­dos­tuk­sella voidaan ymmär­tää asiaa tai työteh­tä­vää parem­min ja saada tuo uusi ymmär­rys osaksi ammattikäytäntöjä. Perin­tei­sessä orga­ni­saa­tiossa ammatit toimi­vat usein eril­lään toisis­taan. Tämä saattaa aiheut­taa ongel­mia orga­ni­saa­tion rattai­den pyöri­mi­seen, jos tieto ei liiku tarpeeksi nopeasti eri tehtä­vien välillä. Usein orga­ni­saa­tiot pyrki­vät pois­ta­maan tätä ongel­maa yhteis­työn ja moniam­ma­til­li­suu­den avulla. Moniam­ma­til­li­suu­dessa useam­man eri ammat­ti­hen­ki­lön tieto yhdis­tyy osit­tain…


 • Tiedon muodos­ta­mi­sen proses­seilla välte­tään tietovinoumia

  Työssä opimme jatku­vasti uutta ja meille syntyy työko­ke­musta – meistä tulee oman työmme asian­tun­ti­joita. Tämä asian­tun­ti­ja­tieto on hyvin tärkeää työteh­tä­vien tehok­kaan suorit­ta­mi­sen kannalta. Samalla meille saattaa kuiten­kin syntyä vanhen­tu­neita käsi­tyk­siä eri asioista, tai meille voi syntyä tieto­vi­nou­mia. Tiedolla johta­mi­sen proses­seilla pyri­tään korjaa­maan näitä vinoumia. Ohei­sella videolla käsit­tel­lään tieto­vi­nou­mista ylei­sim­piä: saata­vuus­vi­nou­maa, selviy­ty­mis­vi­nou­maa, vahvis­tus­vi­nou­maa, säde­ke­hä­vai­ku­tusta ja jälki­vii­sautta.…


 • Tiedon hyödyn­tä­mi­nen orga­ni­saa­tiossa vaatii yksilön tiedon käsit­teel­lis­tä­mistä, koontia ja uudel­leen muotoilua

  Tieto ja uuden tiedon muodos­ta­mi­nen lähtee aina yksilön mielestä. Jotta tieto saadaan hyöty­käyt­töön se pitää pystyä käsit­teel­lis­tä­mään yksilön mielestä ja jaka­maan orga­ni­saa­tion sisällä muille yksi­löille. Tämän jälkeen tiedon tulisi taas sisäis­tyä muiden orga­ni­saa­tion jäsen­ten yksi­löl­li­siksi tieto- ja osaa­mis­va­ran­noiksi. Tiedon kartoit­ta­mi­nen onkin prosessi, jossa tieto muute­taan näky­mät­tö­mästä tiedosta ekspli­siit­ti­seksi, yhdessä jaetuksi, tiedoksi. Tiedon kartoit­ta­mi­sen ja jaka­mi­sen…


 • Tieto­tarve on ilmiön tunnistamista

  Tiedolla johta­mi­nen on syste­maat­ti­nen prosessi, joka sisäl­tää useita erik­seen määri­tel­tyjä vaiheita. Syste­maat­ti­suu­della varmis­te­taan, että päätök­sen­teon­tu­kena käytetty tieto pysyy saman­lai­sena ja luotet­ta­vana. Kun tiedon­muo­dos­tuk­sessa tois­te­taan samat asiat saman­lai­sina, saatava tieto on keske­nään vertai­lu­kel­poista. Sen käyttö myös on mahdol­lista, kun tiede­tään mitä tieto sisäl­tää ja siihen pysty­tään luomaan hyvät meta-tiedot. Meta­tie­dot kuvaa­vat sitä, mitä tieto itsea­siassa sisältää.…


 • Karelia 30 -areena : Yrit­tä­jyys­po­lulta kasvun kiitoradalle

  Karelia 30 -areenan seit­se­män­nen jakson aiheena on yrit­tä­jyys ja sen edis­tä­mi­nen. Millai­set ovat yrit­tä­jyy­den näkymät Pohjois-Karja­lassa? Miten opis­ke­li­jat suhtau­tu­vat yrit­tä­jyy­teen ja millaista tukea heille on tarjolla yrityk­sen perus­ta­mi­seen? Jaksossa kuul­laan myös Kare­lian ja yhteis­työ­kump­pa­nei­den yhtei­sestä yrit­tä­jyys­po­lusta, jonka kautta on luotu menes­tys­ta­ri­noita ja uutta kasvu­yrit­tä­jyyttä. Aiheesta keskus­te­le­massa ovat yrit­tä­jyy­den yliopet­taja Heikki Immonen, lehtori Daniel Båge­berg ja…


 • Datahub – keski­tetty tiedon­vaih­to­jär­jes­telmä energia-alan toimijoille

  Viime aikoina sähkön hinnan vaih­te­lu­jen uuti­soin­nin lomassa on kuultu puhut­ta­van myös kanta­verk­ko­yh­tiö Fingri­din lansee­raa­masta data­hu­bista ja sen seuraa­van vaiheen käyt­töö­no­tosta vuoden 2023 alusta. Datahub lienee käsit­teenä vielä melko tunte­ma­ton, ja data­hu­bin ensim­mäi­sen vaiheen käyt­töön­otto noin vuosi sitten on voinut mennä monelta ohi. Kyseessä ei ole sen vähem­pää, kuin merkit­tä­vin viime­ai­kai­nen tekno­lo­gi­a­uu­dis­tus sähkö­mark­ki­noilla, jonka vaiku­tus ulottuu…


 • Karelia 30 -areena : Työhy­vin­vointi ja uniterveys

  Karelia 30 -areenan kuuden­nessa jaksossa pureu­du­taan työhy­vin­voin­tiin ja siihen liit­ty­vään uniterveyteen. Riit­tävä uni on jokai­selle meistä vält­tä­mä­töntä, ja siitä myös kannat­taa pitää huolta.Miksi uni on meille ihmi­sille niin kovin tärkeää, ja mitä unen­puute meissä aiheut­taa? Millai­silla asioilla voi itse vaikut­taa unen­laa­tuun? Myös työnan­ta­jan kannat­taa panos­taa työyh­tei­sön uniter­vey­den edis­tä­mi­seen. Mitä keinoja siihen on olemassa? Aiheesta ovat…


 • Kummiy­ri­tyk­set kannus­ta­vat muita­kin otta­maan kansain­vä­li­siä harjoittelijoita

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kummiy­ri­tys­toi­minta tiivis­tää yhteis­työtä alueen työnan­ta­jien ja korkea­kou­lun englan­nin­kie­lis­ten koulu­tus­ten välillä. Toimin­nan avulla kansain­vä­li­set opis­ke­li­jat pääse­vät entistä parem­min suorit­ta­ma­maan opin­toi­hinsa kuulu­via harjoit­te­lu­jak­soja maakun­nan yrityk­sissä ja orga­ni­saa­tioissa. Kummiy­ri­tys­toi­minta edistää yritys­ten kansain­vä­lis­ty­mistä ja on helppo tapa ottaa jopa ensim­mäi­set aske­leet kohti kansainvälistymistä. Kummiy­ri­tys­toi­min­nassa on tällä hetkellä mukana 15 yritystä: Arbo­naut, Euro­pean Forest Insti­tute, FinnEq, Kesla, Piippo Oyj,…