Pulssi-portaa­lin julkaisuohjeet

Pulssi on Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun jatku­vasti päivit­tyvä portaali, jossa julkais­taan Kare­lian henki­lös­tön tuot­ta­mia asian­tun­tija-artik­ke­leita, videoita ja podcasteja.

ISSN 2737-2766

Pulssin toimi­tus­kunta

Artik­ke­lit

Pulssi on jatku­vasti päivit­tyvä julkai­su­por­taali, jossa julkais­taan uutta aineis­toa viikottain.

Jos halut julkaista artik­ke­lin Puls­sissa, lähetä teks­tisi osoit­tee­seen [email protected].

Ohjeita kirjoit­ta­mi­seen

Löydät runsaasti yleis­oh­jeita verk­ko­teks­tin kirjoit­ta­mi­seen Kare­lian Julkai­si­jan oppaan sivulta Näin kirjoi­tat hyvän verk­ko­teks­tin. Oppaan sisäl­löt löyty­vät tiivis­te­tysti myös video­muo­dossa.

Pulssi-portaa­lissa julkais­ta­vat artik­ke­lit voivat olla asian­tun­tija-artik­ke­leita, puheen­vuo­roja, uutisia tai opin­to­mat­ko­jen antia. Ne voivat olla myös kerto­muk­sia kehit­tä­mis­työstä tai hyvistä käytän­nöistä. Artik­ke­lit voivat olla sisäl­löl­tään ja tyylil­tään vapaa­muo­toi­sia. Artik­ke­lien suosi­teltu pituus on 2-3 A4-liuskaa.

  • Lisää artik­ke­lin alkuun ingressi, jossa kerrot lyhyesti (3-5 virkettä) artik­ke­lin pääkohdat.
  • Saavu­tet­ta­vuu­den vuoksi käytä artik­ke­lin teks­tissä mahdol­li­sim­man selkeää kieltä. Selkeä kieli on ymmär­ret­tä­vää yleis­kieltä, joka ei sisällä erikoista sanas­toa tai vaikea­sel­koi­sia raken­teita. Vältä monimutkaisuutta!
  • Käytä väliot­si­koin­tia! Otsikot tekevät teksistä helposti silmäil­tä­vää ja selail­ta­vaa. Verk­ko­teks­tissä otsi­koita kannat­taa käyttää reilusti, sillä silmä hakeu­tuu leipä­teks­tistä erot­tu­viin element­tei­hin. Koska ihmiset tutki­vat tyypil­li­sesti sivun sisäl­töä otsi­koita silmäi­le­mällä tai selai­le­malla, otsi­koi­den kannat­taa olla kuvaa­via ja täsmäl­li­siä. Lauseot­sikko on usein toimiva.
  • Artik­ke­lei­hin voi liittää kuvia tai kaavioita. Toimi­tat­han kuvista mahdol­li­sim­man hyvä­laa­tui­sen version toimi­tuk­seen, esim. kaavio­kuva alku­pe­räi­sessä tiedos­to­muo­dos­saan. Saavu­tet­ta­vuu­den varmis­ta­mi­seksi toimi­tus­kunta lisää kuviin ja kuvioi­hin vaih­toeh­toi­set tekstit (ALT-tekstit).

Kaikki tekstit oiko­lue­taan toimi­tus­kun­nan toimesta ennen julkai­sua. Toimi­tus­kunta pidät­tää oikeu­den tekstin muok­kaa­mi­seen ja lyhen­tä­mi­seen tarvit­taessa. Kirjoit­ta­jilla on oikeus tarkis­taa teksti ennen julkai­sua, mikäli siihen on tehty muutok­sia. Kirjoit­ta­jille ilmoi­te­taan, kun teksti on julkaistu Pulssi-portaalissa.

Videot

Puls­sissa julkais­taan myös videoita. Videoi­den julkai­sua­lus­tana toimii Youtube (Kare­lian Youtube-kanava / TKI-hank­keen oma kanava) 

Videossa on oltava seuraa­vat tiedot:

  • Teki­jöi­den nimet ja roolit (esim. ohjaaja, käsi­kir­joit­taja, kuvaaja, leik­kaaja ja tuottaja). 
  • Julkai­su­vuosi. 
  • Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu

Videon on perus­tut­tava tekijän Kare­liassa teke­mään tutki­mus- ja asian­tun­ti­ja­työ­hön. Puls­sissa ei julkaista videoita jotka ovat mainos- tai promootiomateriaalia.

Videoi­den on oltava tekstitettyjä. 

Jos haluat julkaista videon Puls­sissa, ota yhteyttä [email protected]. Liitä mukaan videon lyhyt kuvaus.

Podcas­tit

Puls­sissa julkais­taan myös podcas­teja. Podcas­tien julkai­sua­lus­tana toimii pääsään­töi­sesti Kare­lian podcast-alusta (Soundcloud, Spotify)

Podcas­tin kuvai­lu­tie­doissa on oltava seuraa­vat tiedot:

  • Teki­jöi­den nimet ja roolit (esim. käsi­kir­joit­taja, tuot­taja, toimittaja).
  • Julkai­su­vuosi
  • Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu

Podcas­tin on perus­tut­tava tekijän Kare­liassa teke­mään tutki­mus- ja asian­tun­ti­ja­työ­hön. Puls­sissa ei julkaista podcas­teja jotka ovat mainos- tai promootiomateriaalia.

Saavu­tet­ta­vuu­den vuoksi podcas­tin sisältö on hyvä julkaista myös teks­ti­muo­dossa. Ks. lisää.

Jos haluat julkaista podcas­tin Puls­sissa, ota yhteyttä [email protected]