Categories
Pulssi

Pulssi-portaalin julkai­suohjeet

Artik­kelit

Pulssi on jatku­vasti päivittyvä julkai­su­por­taali, jossa julkaistaan uutta aineistoa viikottain.

Jos halut julkaista artik­kelin Pulssissa, lähetä tekstisi osoit­teeseen [email protected]

Ohjeita kirjoit­ta­miseen

Löydät runsaasti yleis­oh­jeita verkko­tekstin kirjoit­ta­miseen Karelian Julkai­sijan oppaan sivulta Näin kirjoitat hyvän verkko­tekstin. Oppaan sisällöt löytyvät tiivis­te­tysti myös video­muo­dossa.

Pulssi-portaa­lissa julkais­tavat artik­kelit voivat olla asian­tuntija-artik­ke­leita, puheen­vuoroja, uutisia tai opinto­mat­kojen antia. Ne voivat olla myös kerto­muksia kehit­tä­mis­työstä tai hyvistä käytän­nöistä. Artik­kelit voivat olla sisäl­löltään ja tyyliltään vapaa­muo­toisia. Artik­kelien suosi­teltu pituus on 2-3 A4-liuskaa.

  • Lisää artik­kelin alkuun ingressi, jossa kerrot lyhyesti (3-5 virkettä) artik­kelin pääkohdat.
  • Saavu­tet­ta­vuuden vuoksi käytä artik­kelin tekstissä mahdol­li­simman selkeää kieltä. Selkeä kieli on ymmär­ret­tävää yleis­kieltä, joka ei sisällä erikoista sanastoa tai vaikea­sel­koisia raken­teita. Vältä monimutkaisuutta!
  • Käytä väliot­si­kointia! Otsikot tekevät teksistä helposti silmäil­tävää ja selail­tavaa. Verkko­teks­tissä otsikoita kannattaa käyttää reilusti, sillä silmä hakeutuu leipä­teks­tistä erottuviin element­teihin. Koska ihmiset tutkivat tyypil­li­sesti sivun sisältöä otsikoita silmäi­le­mällä tai selai­le­malla, otsikoiden kannattaa olla kuvaavia ja täsmäl­lisiä. Lauseot­sikko on usein toimiva.
  • Artik­ke­leihin voi liittää kuvia tai kaavioita. Toimi­tathan kuvista mahdol­li­simman hyvälaa­tuisen version toimi­tukseen, esim. kaaviokuva alkupe­räi­sessä tiedos­to­muo­dossaan. Saavu­tet­ta­vuuden varmis­ta­mi­seksi toimi­tus­kunta lisää kuviin ja kuvioihin vaihtoeh­toiset tekstit (ALT-tekstit).

Kaikki tekstit oikoluetaan toimi­tus­kunnan toimesta ennen julkaisua. Toimi­tus­kunta pidättää oikeuden tekstin muokkaa­miseen ja lyhen­tä­miseen tarvit­taessa. Kirjoit­ta­jilla on oikeus tarkistaa teksti ennen julkaisua, mikäli siihen on tehty muutoksia. Kirjoit­ta­jille ilmoi­tetaan, kun teksti on julkaistu Pulssi-portaalissa.

Videot

Pulssissa julkaistaan myös videoita. Videoiden julkai­sua­lustana toimii Youtube (Karelian Youtube-kanava / TKI-hankkeen oma kanava) 

Videossa on oltava seuraavat tiedot:

  • Tekijöiden nimet ja roolit (esim. ohjaaja, käsikir­joittaja, kuvaaja, leikkaaja ja tuottaja). 
  • Julkai­su­vuosi. 
  • Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu

Videon on perus­tuttava tekijän Kareliassa tekemään tutkimus- ja asian­tun­ti­ja­työhön. Pulssissa ei julkaista videoita jotka ovat mainos- tai promootiomateriaalia.

Videoiden on oltava tekstitettyjä. 

Jos haluat julkaista videon Pulssissa, ota yhteyttä [email protected]. Liitä mukaan videon lyhyt kuvaus.

Podcastit

Pulssissa julkaistaan myös podcasteja. Podcastien julkai­sua­lustana toimii pääsään­töi­sesti Karelian podcast-alusta (Soundcloud)

Podcastin kuvai­lu­tie­doissa on oltava seuraavat tiedot:

  • Tekijöiden nimet ja roolit (esim. käsikir­joittaja, tuottaja, toimittaja).
  • Julkai­su­vuosi
  • Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu

Podcastin on perus­tuttava tekijän Kareliassa tekemään tutkimus- ja asian­tun­ti­ja­työhön. Pulssissa ei julkaista podcasteja jotka ovat mainos- tai promootiomateriaalia.

Saavu­tet­ta­vuuden vuoksi podcastin sisältö on hyvä julkaista myös teksti­muo­dossa. Ks. lisää.

Jos haluat julkaista podcastin Pulssissa, ota yhteyttä [email protected]