Pulssi-portaa­lin julkaisuohjeet

Pulssi on Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun jatku­vasti päivit­tyvä portaali, jossa julkais­taan Kare­lian henki­lös­tön ja yhteis­työ­kump­pa­nien tuot­ta­mia asian­tun­tija-artik­ke­leita, uutisia, videoita ja podcasteja.

Pulssi tuo näky­väksi Kare­lian asian­tun­te­musta ja vaikut­ta­vuutta erityi­sesti työelä­män kehit­tä­mi­sen näkö­kul­mista. Pulssi levit­tää tietoa myös Kare­lian koulu­tuk­sesta, opetuk­sesta, tapah­tu­mista ja muista ajan­koh­tai­sista teemoista.

ISSN 2737-2766

Aineis­tot osoit­tee­seen [email protected]

Pulssin toimi­tus­kunta

Pulssin juttu­tyy­pit

1. Asian­tun­tija-artik­ke­lit

Asian­tun­tija-artik­ke­lit tarjoa­vat luki­joille uutta tietoa ja näkö­kul­mia tutki­mus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nan tulos­ten hyödyn­tä­mi­seen. Asian­tun­tija-artik­ke­lit on suun­nattu ammat­ti­lai­sille, jotka sovel­ta­vat tietoa käytän­nön työssään.

Asian­tun­tija-artik­ke­leissa paino­te­taan asian­tun­ti­jan amma­til­lista näkö­kul­maa: mitä uutta tietoa artik­keli tuo, miksi kehit­tä­mis- tai tutki­mus­hanke on tärkeä, minkä käytän­nön ongel­man se ratkai­see tai mitä sen tulok­set tarkoit­ta­vat työelä­mälle ja yhteis­kun­nalle. Myös koulu­tuk­seen ja opetuk­seen liit­ty­vät asian­tun­tija-artik­ke­lit ovat tervetulleita.

Asian­tun­tija-artik­ke­lit voivat olla esimerkiksi:

 • tutki­mus- ja kehit­tä­mis­hank­kei­den tulok­sia ja niiden sovel­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia työelämässä
 • kuvauk­sia uusista peda­go­gi­sista mene­tel­mistä ja kokeiluista
 • esimerk­kejä Kare­lian alueel­li­sesta, kansal­li­sesta ja kansain­vä­li­sestä yhteistyöstä
 • kuvauk­sia oman ammat­tia­lan kehittämisestä
 • ajan­koh­tai­sia ilmiöitä omalla alalla tai korkea­kou­lusek­to­rilla kommen­toi­via puheenvuoroja

Artik­ke­lin rakenne on vapaa, ja suosi­teltu pituus on 6000-10 000 merkkiä. Asian­tun­tija-artik­ke­lien teksti menee suoraan asiaan ja tekstin rakenne on tieteel­listä artik­ke­lia vapaampi. Artik­ke­lissa voi olla viit­tauk­sia aikai­sem­min tuotet­tuun tietoon tai tutki­muk­seen. Ks. tarkem­mat kirjoitusohjeet.

Artik­ke­lien julkai­su­tyyppi on D1 Amma­til­li­nen artik­keli (ks. OKM:n julkai­su­tyypit).

Kaikki Puls­sissa julkais­tut asian­tun­tija-artik­ke­lit rinnak­kais­tal­len­ne­taan Kare­lian kirjas­ton toimesta Theseus-verk­ko­kir­jas­toon, missä ne saavat pysyvän URN-tunnis­teen. Rinnak­kais­tal­len­ne­tut artik­ke­lit löyty­vät myös kansal­li­sesta Finna-haku­pal­ve­lusta.

2. Uutiset, hanke-esit­te­lyt, matka­ker­to­muk­set, haastattelut

Asian­tun­tija-artik­ke­leita lyhyem­piä (1-2 liuskaa) ja tyylil­tään suurelle ylei­sölle suun­nat­tuja, kevyem­piä juttuja, jotka kerto­vat Kare­lian ajan­koh­tai­sesta toimin­nasta ja joiden sisäl­lön ymmär­tä­mi­nen ei edel­lytä erityistä pereh­ty­nei­syyttä alaan.

Jutut voivat olla esimerkiksi:

 • hank­kei­den ja kokei­lu­jen esittelyjä
 • kuvauk­sia tapah­tu­mista, semi­naa­reista, opin­to­mat­koista tai kansain­vä­li­sistä vierailuista
 • konkreet­ti­sia esimerk­kejä Kare­lian ja sen kump­pa­nei­den väli­sestä yhteis­työstä esim. opiskelijaprojekteissa
 • haas­tat­te­luja ja henki­lö­jut­tuja kuten alumnitarinoita

Juttu­jen julkai­su­tyyppi on E1 Yleis­ta­jui­nen artik­keli (ks. OKM:n julkai­su­tyy­pit).

3. Podcas­tit ja videot

Podcas­tit ja videot julkais­taan Puls­sissa upotuk­sena Kare­lian yllä­pi­tä­miltä kana­vilta YouTu­besta, Soundclou­dista tai Spoti­fysta. Aineis­to­jen on perus­tut­tava tekijän Kare­liassa teke­mään tutki­mus- ja asian­tun­ti­ja­työ­hön. Puls­sissa ei julkaista mainos- tai promoo­tio­ma­te­ri­aa­lia.  Saavu­tet­ta­vuu­den vuoksi videoi­den on oltava teks­ti­tet­tyjä, ja podcas­teista on oltava saata­villa tekstivastine.

Podcas­teissa ja videossa on oltava seuraa­vat tiedot:

 • Teki­jöi­den nimet ja roolit (esim. käsi­kir­joit­taja, toimit­taja, tuottaja). 
 • Julkai­su­vuosi. 
 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu + mahdol­li­nen hanke

Puls­sissa voidaan nostaa esille myös Avoin­ten oppi­ma­te­ri­aa­lien kirjas­toon (aoe.fi) tallen­net­tuja mate­ri­aa­leja. Puls­siin liite­tään oppi­ma­te­ri­aa­lin tiivis kuvaus, käyt­tö­tar­koi­tus ja kohdey­leisö sekä pysyvä linkki aoe.fi -palvelussa.

Videoi­den ja podcas­tien julkai­su­tyyppi on I1 Audio­vi­su­aa­li­nen julkaisu (ks. OKM:n julkai­su­tyy­pit).

Ohjeita kirjoit­ta­mi­seen

Löydät runsaasti yleis­oh­jeita verk­ko­teks­tin kirjoit­ta­mi­seen Kare­lian Julkai­si­jan oppaan sivulta Näin kirjoi­tat hyvän verk­ko­teks­tin. Oppaan sisäl­löt löyty­vät tiivis­te­tysti myös video­muo­dossa.

 • Lisää artik­ke­lin alkuun ingressi, jossa kerrot lyhyesti (3-5 virkettä) artik­ke­lin pääkohdat.
 • Saavu­tet­ta­vuu­den vuoksi käytä artik­ke­lin teks­tissä mahdol­li­sim­man selkeää kieltä. Selkeä kieli on ymmär­ret­tä­vää yleis­kieltä, joka ei sisällä erikoista sanas­toa tai vaikea­sel­koi­sia raken­teita. Vältä monimutkaisuutta!
 • Käytä väliot­si­koin­tia! Otsikot tekevät teks­tistä helposti silmäil­tä­vää ja selail­ta­vaa. Verk­ko­teks­tissä otsi­koita kannat­taa käyttää reilusti, sillä silmä hakeu­tuu leipä­teks­tistä erot­tu­viin element­tei­hin. Koska ihmiset tutki­vat tyypil­li­sesti sivun sisäl­töä otsi­koita silmäi­le­mällä tai selai­le­malla, otsi­koi­den kannat­taa olla kuvaa­via ja täsmäl­li­siä. Lauseot­sikko on usein toimiva.
 • Artik­ke­lei­hin voi liittää kuvia tai kaavioita. Toimi­tat­han kuvista mahdol­li­sim­man hyvä­laa­tui­sen version toimi­tuk­seen, esim. kaavio­kuva alku­pe­räi­sessä tiedos­to­muo­dos­saan. Saavu­tet­ta­vuu­den varmis­ta­mi­seksi toimi­tus­kunta lisää kuviin ja kuvioi­hin vaih­toeh­toi­set tekstit (ALT-tekstit). Valo­ku­vista on aina mainit­tava kuvaaja. Julkai­suissa on mahdol­lista käyttää myös teko­ä­lyn laati­mia kuvia. Kuvan yhtey­dessä tulee kertoa, että kuva on laadittu teko­ä­lyn avulla. Myös kuvan mahdol­li­set muok­kauk­set tulee merkitä. HUOM! Tutustu käyt­tä­mäsi palve­lun käyt­tö­eh­toi­hin. Esimer­kiksi Midjour­neyn ilmais­käyttö edel­lyt­tää kuvien lisen­soin­tia CC-BY-NC -ehdolla.
 • Kirjoit­ta­jat noudat­ta­vat Hyvää tieteel­listä käytän­töä eli HTK-ohjetta 2023 (HTK-ohje 2023). Huolehdi, että viit­tauk­set aikai­sem­piin tutki­mus­tu­lok­siin on merkitty HTK-ohjeen mukai­sella tavalla ja että lähde­luet­te­lossa on vastaa­vasti mainittu keskei­nen lähde­kir­jal­li­suus. Lähde­mer­kin­nöissä voi noudat­taa esimer­kiksi Kare­lian opin­näy­te­töi­den ohjeis­tusta. Lähteitä voi linkit­tää myös suoraan tekstiin.

Kaikki tekstit oiko­lue­taan toimi­tus­kun­nan toimesta ennen julkai­sua. Toimi­tus­kunta pidät­tää oikeu­den tekstin muok­kaa­mi­seen ja lyhen­tä­mi­seen tarvit­taessa. Kirjoit­ta­jilla on oikeus tarkis­taa teksti ennen julkai­sua, mikäli siihen on tehty muutok­sia. Kirjoit­ta­jille ilmoi­te­taan, kun teksti on julkaistu Pulssi-portaalissa.