PULSSI-PORTAALI

Pulssi-portaali kertoo mitä Kareliassa tapahtuu juuri nyt näihin teemoihin liittyen. Koostamme Pulssiin tuoreet artik­ke­limme, videomme ja podcas­timme. Tutustu, omaksu ja nauti!

 • Miksi opetuksen järjes­täjien tulisi kiinnostua tekoälystä?

  , ,

  Kirjoitin tämän artik­kelin yhteis­työssä Open AI -säätiön Chat GPT -tekoälyn kanssa. Kuvitus on tehty Dall-E tekoälyn avustamana. Yksi tämän vuoden isoista herätyk­sistä on ollut tekoä­ly­so­vel­lusten kehitys­harppaus. Suurelle yleisölle tämä on näyttäy­tynyt chatti­bottien, teksti­ge­ne­raat­torien ja kuvan­muok­kaus­so­vel­lusten kehit­ty­misenä. Tekoälyn tarjoamat mahdol­li­suudet yhdis­tettynä ihmisten luomaan valtavaan tieto­määrään vaikut­tavat rajat­to­milta. Suomen korkea­kou­luissa tekoäly ilmiönä ei ole tullut täysin puskista. […] 

 • Kareliassa siirryttiin työmat­kojen itsevaraamiseen

  , ,

  Karelian lasken­ta­pal­ve­lujen tiimin kehit­tä­mis­koh­teena on kuluneen kahden vuoden ajan ollut prosessien sujuvoit­ta­minen sähköis­tä­mällä, automa­ti­soi­malla tai jopa jättä­mällä tarpeet­to­maksi todettuja työvai­heita pois. Yhdeksi kehit­tä­mis­koh­teeksi valittiin keväällä 2022 matka­va­raus­pro­sessin sujuvoit­ta­minen. Kareliassa hoidettiin kotimaan työmat­koihin liittyvien matka­lip­pujen ja majoit­tu­misten varaukset keski­tettynä palveluna lasken­ta­pal­ve­luissa. Matkojen varaa­minen keski­te­tysti vei aikaa ja hermoja Matka­va­raus­pro­sessi työllisti yhden hallin­to­sih­teerin lähes kokonaan. Matkojen varaaminen […] 

 • Tapahtuma-alan tulevai­suuden näkymiä: digitaa­li­suutta ja kestävää kehitystä

  , ,

  Tapahtuma-alan kehit­tä­miseen panostava hankkeemme Smart Event Managers järjesti opinto­matkan tapahtuma-alan toimi­joille ja alasta kiinnos­tu­neille Jyväs­kylään ja Tampe­reelle 27.-29.9.2022. Matkan keskei­simpiä teemoja olivat digitaa­lisuus ja kestävä kehitys tapah­tu­ma­tuo­tan­noissa. Matkan ohjelmaan kuuluivat erilaiset yritys­vie­railut ja osallis­tu­minen musiikkia hyödyn­tävien luovien alojen tulevai­suus­foo­rumiin Music x Mediaan. Yhtei­sellä linja-automat­­kalla tutus­tu­minen kävi luonte­vasti ja iloinen nauru raikui jo alkumat­kasta. Kuinka virtuaalisesta […] 

 • Projektien budje­tointi ja talou­den­seu­ranta talous­hal­linnon järjestelmissä

  , ,

  Projektien budje­tointi ja talou­den­seu­ranta on Kareliassa toteu­tettu viime vuodet Report­­ronic-projek­­tin­­hal­­lin­­ta­­jär­­jes­­tel­­mässä. Projek­ti­koh­taiset budjetit syötetään Report­ro­niciin rahoi­tus­pää­töksen mukai­sesti rahoit­tajan rapor­toin­ti­jär­jes­telmiä vastaa­valla tasolla, joka on kirjan­pidon tilikarttaa karkeampi taso. Report­ro­nicissa toteu­tettu talou­den­seu­ranta palvelee maksa­tus­ha­ke­musten ja talous­ra­por­toinnin tekemistä rahoit­ta­jalle sekä talouden seurantaa rahoit­tajan vaati­malla tasolla. Lähtö­kohtana tarve tarkem­malle seuran­nalle Talous­hal­lin­non­jär­jes­telmiin projekteja ei ole aikai­semmin budje­toitu projek­ti­ta­solla, vaan kokonai­suuksina: Tutkimus- […] 

 • Työpöytä josa tietokone jonka ruudulla erilaisia kuvaajia

  Perso­noitua tieto­tuo­tantoa johta­misen tueksi

  , ,

  Karelian tavoit­teena on olla edellä­kävijä tiedolla johta­misen työka­lujen kehit­tä­mi­sessä sekä niiden hyödyn­tä­mi­sessä. Viime vuosina Kareliassa on keski­tytty tiedon saata­vuuden ja sen käytet­tä­vyyden kehit­tä­miseen. Tämä kehit­tä­mistyö kytkeytyy hyvin Karelia 2030 –strategian valintaan “Älykästä tuotantoa ja palveluja” sekä tukee Karelian arvoa “Edellä­kä­vijyys”. Karelian tieto­tuo­tannon tiimillä on keskeinen rooli sisäisten tiedolla johta­misen työka­lujen kehit­tä­mi­sessä ja ylläpi­dossa. Tieto­tuo­tannon tiimi […] 

 • Sinisävyinen tausta jonka päällä valkoisella asiakirjoja kuvaavia kuvakkeita ja teksti xAPI

  Älykkään ohjauksen digitaa­li­silla jalan­jäl­jillä, osa 4: Ohjaa­ja­muis­tiosta XAPI-lauseiksi

  , ,

  Älykkään ohjauksen digitaa­li­silla jalan­jäl­jillä -artik­ke­li­sarjan kolman­nessa osassa on käyty läpi miten Azure DevOps-palvelun datan nouta­minen on toteu­tettu. Tässä osassa keski­tytään ohjaa­ja­muis­tioiden sisäl­tämän tiedon hakemiseen, parsi­miseen ja muokkaa­miseen XAPI-muotoon. Haasteena tässä on kirjat­tavan muistion formaalin muodon määrittely, ilman että rajoi­tetaan käyttäjien kirjaa­mis­va­pautta liikaa. Muistion malli ja lukeminen koneel­li­sesti Parsi­misen mahdol­lis­ta­mi­seksi on ensiksi sovittava dokumentin muotoi­lusta, avain­sa­noista sekä […] 

 • Education as a service – Jatkuvan oppimisen palve­lu­por­taalin kehittäminen

  , ,

  Työelä­mä­läh­töinen kyvyk­kyyksien johta­minen ja kehit­tä­minen -hankkeessa (Kyvykkyys-hanke) kehitetään jatkuvan oppimisen palve­lu­por­taalia, joka tukee yrityksiä työelämän nopeasti muuttu­vissa osaamisen tarpeissa. Jatkuvan oppimisen koulu­tus­tar­jonnan ollessa usein tarjon­ta­läh­töistä pyrimme kehit­tämään tarve­läh­töistä portaalia tukemaan organi­saa­tioiden digiky­vyk­kyyttä. Mitä on Education as a service (EaaS)? “As a Service” on ohjel­mis­to­ke­hit­täjien tunnistama tarve ketterään kehit­tä­miseen yhteis­työssä asiak­kaiden kanssa. Tämä ei perustu suoraan […] 

 • Neljä lasta voimistelemassa

  Fysio­te­ra­peutin rooli varhaiskasvatuksessa

  , ,

  Yksilöiden ongelmat ovat tänä päivänä entistä laajempia, joiden ratkai­se­miseen tarvitaan usean eri osa-alueen asian­tun­tijan osaamista. Tieto­määrän ja osaamis­vaa­ti­musten kehit­tyessä sekä kasvaessa kukaan asian­tuntija ei voi yksin hallita koko kokonai­suutta. Tarvitaan eri alojen osaajien tiimi, joiden toiminnan keskiössä on yksilö. (Isoher­ranen 2012.) Suomessa fysio­te­ra­peutit toimivat tällä hetkellä varhais­kas­va­tusym­pä­ris­tössä usein vain konsul­taa­tio­roo­lissa tai yksilö­asiakkaan terapioissa (Lukka­rinen & […]

 • Joukko ihmisiä tilassa jossa esittelypöytiä, osa keskustelemassa keskenään

  Lieksan matkai­lu­foorumi katsoi kauas ja lähelle tulevaisuuteen

  , ,

  Kolilla järjes­tetty Lieksan matkai­lu­foorumi ravisteli kolilaisia matkai­lu­yrit­täjiä kehit­tämään palve­luitaan ennen kaikkien aikojen kolilaista matkai­lu­kesää. Co-Fast -hankkeelle foorumi oli mainio paikka luoda yhteis­työtä alueen matkai­lu­toi­mi­joiden kanssa Lieksan matkai­lu­foorumi järjes­tettiin Kolilla perjan­taina 9.12.2022. Lieksan Kehitys Oy:n toteuttama Invest In Lieksa -hanke oli kutsunut foorumiin matkailun parissa toimivia yrittäjiä, ammat­ti­laisia, asian­tun­ti­joita sekä Kolin ja Lieksan matkai­lua­lueen kehit­ty­mi­sestä tai […] 

 • Jouluinen kukka-asetelma jossa punaisia kukkia

  Karelian vuoden 2022 kielte­no­pis­kelija ja kieliteko on valittu

  , ,

  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun kielten ja viestinnän opettajat nimeävät syyslu­ku­kauden 2022 lopussa vuoden kieliteon ja kiele­no­pis­ke­lijan. Haluamme tällä eleellä nostaa esiin kieli- ja viestin­tä­osaa­misen merki­tystä ja kannustaa sekä opiske­li­joita että henki­lö­kuntaa kehit­tämään kansain­vä­listä vuoro­vai­ku­tusta. Vuoden 2022 kiele­nop­pi­jaksi on valittu trade­no­mio­pis­kelija Markus Hirvonen ja vuoden kieli­teosta on palkittu Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun kuraat­torit Leena Hiltunen ja Päivi Laakkonen. Vuoden kiele­nop­pi­jalla positii­vinen ote […] 

 • Neljällä henkilöllä kädessään palapelin palat

  Living lab – Yhteis­ke­hit­tä­misen mahdol­li­suuksia Pohjois-Karjalan alueella

  , ,

  Lokakuussa 2022 käynnis­tynyt Sote Hyte Living lab-yhteis­­ke­­hit­­tä­­mistä Pohjois-Karja­­lassa – hanke luo mahdol­li­suuksia yksityi­sille ja julki­sille palve­lun­tuot­ta­jille saada uutta osaamista tekno­logian hyödyn­tä­miseen sote- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­luissa. Kehit­tyvän tekno­logian ja digita­li­saation tuomien mahdol­li­suuksien kautta voidaan palve­luita tarjota laajalti ja monipuo­li­sesti maakunnan alueelle. Muutos­ky­vyk­kyyttä ja uusia avauksia yhteis­työhön ESR-rahoit­­teisen Living lab -hankeen toiminta-aika on vuoden 2023 loppuun saakka. Kohderyhmänä […] 

 • Sinisellä taustallla tekstit Azure DevOps ja Xavi, sekä numerosarja ykkösiä ja nollia

  Älykkään ohjauksen digitaa­li­silla jalan­jäl­jillä, osa 3: Mitä tapahtuu projektinhallintaympäristössä?

  , ,

  Älykkään ohjauksen digitaa­li­silla jalan­jäl­jillä  -artik­ke­li­sarjan ensim­mäi­sessä osassa on kuvattu mihin eri ympäris­töihin digitaa­liset jalan­jäljet kertyvät tieto­jen­kä­sit­telyn projek­tio­pin­noissa, sekä miten niitä aiotaan hyödyntää. Tässä artik­ke­lissa keski­tytään kuvaamaan miten projek­tin­hal­lin­taym­pä­ristön datan noudetaan ja muunnetaan XAPI-muotoon.  Artikkeli sisältää teknisiä osuuksia, mutta näkökulma pyritään pitämään yleisellä tasolla. Mikä Azure Devops? Azure DevOps on ohjel­mis­to­pro­jektien hallintaan suunnattu ympäristö. Sitä on […] 

 • Keskeneräinen rakennustyömää jossa rakennustelineitä

  360-kuvauksen hyödyn­tä­misen mahdol­li­suudet työmaatuotannossa

  , , ,

  Kamera­tek­no­logiat ovat kehit­tyneet huimasti vuosi­kym­me­nessä. Ennen kaikkea tämä on tarkoit­tanut sitä, että eri tekno­logiat ovat tulleet laajemman käyttä­jä­kunnan saata­ville hinta­ke­hi­tyk­sensä ansiosta. Yksi uusista kehity­sas­ke­leista on mahdol­lis­tanut 360-kuvien ja -videoiden ottamisen yhdellä kohtuul­lisen hinta­luokan kameralla. 360-kamerassa on usein kaksi kalan­sil­mä­ob­jek­tiivia ja yhden objek­tiivin kuvakulma on, mallista riippuen, noin 180 astetta. Kameran tuottama kuva yhdis­tetään valmis­tajan ohjelmistolla […] 

 • Messurakennuksen sisätila jossa ihmisiä ja esittelypisteitä

  Forum HolzBau Inter­na­tional 2022 kokosi yhteen puura­ken­ta­misen asiantuntijat

  , ,

  Kansain­vä­linen puura­ken­ta­misen konfe­renssi Forum HolzBau Innsbruc­kissa Itäval­lassa lienee suurin puura­ken­ta­misen tapahtuma Euroo­passa. Konfe­renssi tarjoaa insinöö­reille, arkki­teh­deille ja muille puura­ken­ta­misen parissa työsken­te­le­ville mahdol­li­suuden tutustua alan uusimpiin innovaa­tioihin ja kehitys­suuntiin. Tapahtuma on myös loistava tilaisuus verkos­toitua, sekä vaihtaa kuulu­misia ja kokemuksia alan kärkio­saajien kanssa. Osallis­tujia oli noin tuhat ja yritysten esitte­ly­pis­teitä miltei toista sataa. Esityksiä pidettiin yhtäaikaisesti […] 

 • Tietokoneen ´näyttö

  Oppimi­sa­na­ly­tiikka – hyvä renki mutta huono isäntä?

  , ,

  Tiedolla johta­minen on uusi trendi, näkipä tai kuulipa mitä tahansa alaa, jossa tietoa kerätään, käsitellään tai käytetään. Myös oppimiseen liittyvää dataa on paljon saata­villa ja menossa on useita hankkeita siitä, miten tietoa voidaan hyödyntää opintojen etene­misen edistä­mi­seksi ja tulosten paran­ta­mi­seksi. Tämä artikkeli kuvaa yhden opinto-ohjaajan käytännön huomiota, jotta Kareliassa APOA- ja Vartu 2.0 -hankkeissa kehitetty […]