Tuudo – korkea­kou­luo­pis­ke­li­jan arjen apuri

Tuudo kerää tärkeim­mät opin­toi­hin liit­ty­vät palve­lut yhteen kana­vaan, joka samalla tarjoaa rele­vant­teja opis­ke­li­joita hyödyn­tä­viä palve­luita ja työmahdollisuuksia.Tuudo on mobii­li­so­vel­lus, joka tekee opis­ke­li­jan elämästä helpom­paa. Tuudolla opis­ke­lija voi hallita opin­toar­ke­aan niin kampuk­sella kuin koto­na­kin. Opis­ke­li­jat voivat hyödyn­tää korkea­kou­lunsa tärkeim­piä palve­luita ja opis­ke­luun liit­ty­vää ajan­ta­saista infor­maa­tiota suoraan puhe­li­mel­laan – turval­li­sesti ja helposti.

Opis­ke­li­jalle

Saat Tuudo-sovel­luk­sen käyt­töösi maksutta lataa­malla sen sovel­lus­kau­pasta.

Tuudo toimii sekä Androi­dilla että iOS:lla. Käytä opis­ke­li­ja­tun­nuk­sia, kun kirjau­dut sovel­luk­seen ensim­mäi­sen kerran, näin saat palve­lut käyt­töösi. Jatkossa kirjau­tu­mi­sia ei tarvita. 

Tuudosta löyty­vät kaikki tärkeim­mät opiskelijapalvelut:

  • Omat suori­tuk­set
  • Työjär­jes­tys (kannat­taa tutus­tua ohei­seen videoon, että työjär­jes­tys näkyy oikein) 
  • Kare­lian uutiset ja tapahtumat
  • Opis­ke­li­ja­ra­vin­to­loi­den ruokalistat
  • Julki­sen liiken­teen aikataulut
  • Sähköi­nen kirjas­to­kortti (josta ohje tässä)
  • KELAn ateria­tu­ki­kortti
  • Kampus­ten kartat
  • Kare­lian keskei­set henkilö- ja palveluhakemistot

Tuudo muis­tut­taa sinua ilmoi­tuk­silla aika­tau­luis­tasi ja tärkeistä vies­teistä. Halu­tes­sasi voit sulkea ilmoi­tuk­set matka­pu­he­li­mesi asetuksista.

Henki­lö­kunta kirjau­tuu Haka-tunnuk­sien lyhyellä muodolla, siis ilman s-postin loppuosaa.

Ystä­väl­li­sin – just Tuudo it – tervei­sin

Työpaik­koi­hin liit­tyen lisä­tie­toja antavat uraval­men­ta­jat:
Satu Saari­nen, [email protected]
Niina Penna­nen, [email protected]

Työnan­ta­jalle

Tämän sivus­ton kautta voit veloi­tuk­setta jättää ilmoi­tuk­sen avoi­mesta työ- tai harjoittelu­paikasta Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joille.

Voit tarjota opis­ke­li­joille myös erilai­sia projekti- tai opin­näy­te­työ­ai­heita. Paikat näkyvät opis­ke­li­joilla Tuudo-sovel­luk­sessa, jota he hyödyn­tä­vät päivit­täin opiskeluissaan.

Tuudo-ilmoi­tuk­sen teke­mi­nen on yrityk­selle maksu­tonta, mutta vaatii ensim­mäi­sellä kerralla rekisteröitymisen.

Työpaik­koi­hin liit­tyen lisä­tie­toja antavat uraval­men­ta­jat:
Satu Saari­nen, [email protected]
Niina Penna­nen, [email protected]