Tuudo – korkea­kou­luo­pis­ke­lijan arjen apuri

Tuudo kerää tärkeimmät opintoihin liittyvät palvelut yhteen kanavaan, joka samalla tarjoaa relevantteja opiske­li­joita hyödyn­täviä palve­luita ja työmahdollisuuksia.Tuudo on mobii­li­so­vellus, joka tekee opiske­lijan elämästä helpompaa. Tuudolla opiskelija voi hallita opintoar­keaan niin kampuk­sella kuin kotonakin. Opiske­lijat voivat hyödyntää korkea­kou­lunsa tärkeimpiä palve­luita ja opiskeluun liittyvää ajanta­saista infor­maa­tiota suoraan puheli­mellaan – turval­li­sesti ja helposti.

Opiske­li­jalle

Saat Tuudo-sovel­luksen käyttöösi maksutta lataa­malla sen sovel­lus­kau­pasta.

Tuudo toimii sekä Androi­dilla että iOS:lla. Käytä opiske­li­ja­tun­nuksia, kun kirjaudut sovel­lukseen ensim­mäisen kerran, näin saat palvelut käyttöösi. Jatkossa kirjau­tu­misia ei tarvita. 

Tuudosta löytyvät kaikki tärkeimmät opiskelijapalvelut:

 • Omat suori­tukset
 • Työjär­jestys (kannattaa tutustua oheiseen videoon, että työjär­jestys näkyy oikein) 
 • Karelian uutiset ja tapahtumat
 • Opiske­li­ja­ra­vin­to­loiden ruokalistat
 • Julkisen liikenteen aikataulut
 • Sähköinen kirjas­to­kortti (josta ohje tässä)
 • Kampusten kartat
 • Karelian keskeiset henkilö- ja palveluhakemistot

***Uusi toiminto – työpaikat***

 • Työ- ja harjoit­te­lu­paikat löydät näin:
  Kirjaudu Tuudoon ja valitse ”Työ ja harjoittelu”, jolloin ylimmäksi tulee kohta ”Karelian tarjoamat työ- ja harjoittelupaikat”.

Tuudo muistuttaa sinua ilmoi­tuk­silla aikatau­luistasi ja tärkeistä viesteistä. Halutessasi voit sulkea ilmoi­tukset matka­pu­he­limesi asetuksista.

Henki­lö­kunta kirjautuu Haka-tunnuksien lyhyellä muodolla, siis ilman s-postin loppuosaa.

Ystäväl­lisin – just Tuudo it – terveisin

Työpaik­koihin liittyen lisätietoja antavat uraval­men­tajat:
Satu Saarinen, [email protected]
Niina Pennanen, [email protected]

Tuudon muut toiminnot: viestin­tä­pääl­likkö Rauno Jussila, [email protected])

Työnan­ta­jalle

Tämän sivuston kautta voit veloi­tuk­setta jättää ilmoi­tuksen avoimesta työ- tai harjoittelu­paikasta Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­li­joille.

Voit tarjota opiske­li­joille myös erilaisia projekti- tai opinnäy­te­työ­ai­heita. Paikat näkyvät opiske­li­joilla Tuudo-sovel­luk­sessa, jota he hyödyn­tävät päivittäin opiskeluissaan.

Tuudo-ilmoi­tuksen tekeminen on yrityk­selle maksu­tonta, mutta vaatii ensim­mäi­sellä kerralla rekisteröitymisen.

Työpaik­koihin liittyen lisätietoja antavat uraval­men­tajat:
Satu Saarinen, [email protected]
Niina Pennanen, [email protected]

Tuudo on opiske­li­jalla koko ajan käsillä

Tuudo-sovellus mahdol­listaa opiske­li­joi­demme tavoit­ta­misen Karelian oman työ- ja harjoit­te­lu­paikka-alustan avulla. Tuudo ei kuitenkaan ole pelkkä rekry­so­vellus, vaan korkea­koulun oma palve­lu­kanava, jota opiske­lijat käyttävät päivittäin. Tuudo on käytössä Karelian lisäksi myös 23 muussa korkeakoulussa.