Categories
Uutiset

Kumppanit arvos­tavat yhteis­työtä Karelian kanssa

Kumppanit arvos­tavat yhteis­työtä Karelian kanssa – osaaminen kehittyy ja uusia innovaa­tioita otetaan käyttöön

 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa toteu­tetaan vuosittain asiakas­pa­lau­te­kysely tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­minnan (TKI) sekä palve­lu­lii­ke­toi­minnan asiak­kaille. TKI-toimintaa toteu­tetaan ammat­ti­kor­kea­kou­lussa erilaisina projek­teina. Palve­lu­lii­ke­toi­mintaa ovat erilaiset asiak­kaille räätä­löidyt koulutus- ja asian­tun­ti­ja­pal­velut. Palau­te­ky­se­lyssä kysymykset jakau­tuvat kolmen teeman alle. Nämä ovat toiminnan laatu ja tunnettuus, yhteistyö ja sen sujuvuus sekä hyödyl­lisyys ja vaikut­tavuus. Saimme helmi­kuussa 2020 toteu­tettuun kyselyyn 102 vastausta. Suurin osa kyselyyn vastaa­jista oli Pohjois-Karjalan alueelta. Vastaajat ovat olleet joko mukana Karelian TKI-projek­teissa tai myytävien koulutus-/asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden asiakkaina.

Palau­te­ky­selyn mukaan kumppanit ja asiakkaat kokevat Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun hyväksi yhteis­työ­kump­pa­niksi ja suurin osa vastaa­jista on tehnyt yhteis­työtä Karalian kanssa useiden vuosien ajan. Yhteistyön seurauksena asiakkaat kertovat tapah­tuneen osaamisen kehit­ty­mistä sekä uusien innovaa­tioiden tai toimin­ta­ta­pojen kokeilua ja käyttöön­ottoa omassa työssä tai organisaatiossa.

Tulevista yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sista toivottiin näkyvää viestintää eri kanavien kautta, lisäksi toivottiin yritys­koh­taisia ratkaisuja osaamisen kehit­tä­mis­tar­peisiin. Yhteis­työtä Karelian kanssa toivotaan myös projek­ti­tu­losten hyödyn­tä­mi­sessä ja käyttöö­no­tossa omassa organi­saa­tiossa. Projek­ti­tu­lokset ovat tyypil­li­sesti uusia tuote- tai palve­luin­no­vaa­tioita tai uudis­tettuja toimin­ta­tapoja, joita voidaan hyödyntää yrityk­sissä ja työorganisaatioissa.

Vuonna 2019 Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa oli meneillään 80 TKI-projektia Karelian osaamis­aloihin liittyen, näistä 11 toteu­tettiin kansain­vä­li­sessä yhteis­työssä. Projek­ti­toi­mintaa toteu­tettiin tekniikan alalla mm. puura­ken­ta­miseen, ohjel­mis­to­ro­bo­tiikkaan, energia­rat­kai­suihin sekä tuotannon automaa­tioon liittyen. Lisäksi projek­ti­toi­mintaa toteu­tettiin sosiaali- ja tervey­sa­lalla mm. uniter­veyteen, ikäys­tä­väl­lisiin palve­luihin, hyvin­voin­tiy­rit­tä­jyyteen ja kuntou­tuksen uusiin tekno­lo­gioihin liittyen. Koulutus- ja asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden kysyntä kasvoi edellisiin vuosiin verrattuna merkit­tä­västi. Kysyntä kasvoi erityi­sesti digitai­tojen, johta­misen, laadun­hal­linnan sekä palve­luiden uudel­leen­muo­toilun osaamiseen liittyen.