student making a test in a laboratory

Asian­tun­ti­ja­pal­ve­lut

Tarjoamme eri alojen asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita, joiden tuot­ta­mi­sessa hyödyn­nämme asian­tun­ti­joi­demme osaa­mista, moni­puo­lista työelä­mäyh­teis­työtä, vahvaa kump­pa­nuus­toi­min­taa sekä tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sia tiloja ja väli­neitä. Voit valita joko valmiita palve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia tai yksin­ker­tai­sesti kertoa meille tarpees­tasi, niin tarjoamme orga­ni­saa­tiol­lesi sopivaa palve­lua.

Testaa, mittaa ja mallinna tilois­samme! Käytämme palve­lu­jen toteut­ta­mi­sessa hyödyksi erilai­sia oppimis-, palvelu- ja tutki­musym­pä­ris­töjä, jotka sijait­se­vat kampuk­sil­lamme. Moder­nien tilojen ja labo­ra­to­rioi­den avulla pystymme tarjoa­maan mm. laaduk­kaita teknii­kan testaus­pal­ve­luita, biota­lou­den, ikäosaa­mi­sen ja hyvin­voin­nin palve­luita sekä simulaatiopalveluita.

Tule yhteis­työ­kump­pa­niksi tutki­mus-, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­pro­jek­tei­hin! TKI-toimin­tamme tavoit­teena on uusien ja jo olemassa olevien palve­lui­den, tuot­tei­den, mene­tel­mien, väli­nei­den ja proses­sien kehit­tä­mi­nen sekä käytän­nön ongel­mien ratkai­se­mi­nen. Tutki­mus-, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­minta tuottaa uutta tietoa ja osaa­mista sekä työelä­mään että opetuk­sen sisäl­töi­hin ja työtapoihin.

Asian­tun­ti­jat palveluksessasi

PALVELUALA

HAE PALVELUITA HAKUSANALLA


Yhteys­tie­dot

TKI-pääl­likkö Marika Turkia
marika.turkia[at]karelia.fi
puh. 050 409 6026

TKI-asian­tun­tija Marja-Liisa Ruot­sa­lai­nen
marja-liisa.ruotsalainen[at]karelia.fi
puh. 050 597 0882