student making a test in a laboratory

Asian­tun­ti­ja­pal­velut

Tarjoamme eri alojen asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita, joiden tuotta­mi­sessa hyödyn­nämme asian­tun­ti­joi­demme osaamista, monipuo­lista työelä­mäyh­teis­työtä, vahvaa kumppa­nuus­toi­mintaa sekä tarkoi­tuk­sen­mu­kaisia tiloja ja välineitä. Voit valita joko valmiita palve­lu­ko­ko­nai­suuksia tai yksin­ker­tai­sesti kertoa meille tarpeestasi, niin tarjoamme organi­saa­tiollesi sopivaa palvelua.

Testaa, mittaa ja mallinna tilois­samme! Käytämme palve­lujen toteut­ta­mi­sessa hyödyksi erilaisia oppimis-, palvelu- ja tutki­musym­pä­ristöjä, jotka sijait­sevat kampuk­sil­lamme. Modernien tilojen ja labora­to­rioiden avulla pystymme tarjoamaan mm. laaduk­kaita tekniikan testaus­pal­ve­luita, biota­louden, ikäosaa­misen ja hyvin­voinnin palve­luita sekä simulaatiopalveluita.

Tule yhteis­työ­kump­pa­niksi tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­pro­jek­teihin! TKI-toimin­tamme tavoit­teena on uusien ja jo olemassa olevien palve­luiden, tuotteiden, menetelmien, välineiden ja prosessien kehit­tä­minen sekä käytännön ongelmien ratkai­se­minen. Tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­minta tuottaa uutta tietoa ja osaamista sekä työelämään että opetuksen sisäl­töihin ja työtapoihin.

Asian­tun­tijat palveluksessasi

PALVELUALA

HAE PALVELUITA HAKUSANALLA


Yhteys­tiedot

TKI-päällikkö Marika Turkia
marika.turkia[at]karelia.fi
puh. 050 409 6026

TKI-asian­tuntija Marja-Liisa Ruotsa­lainen
marja-liisa.ruotsalainen[at]karelia.fi
puh. 050 597 0882