Kan­sain­vä­li­syys

Muut­tu­va työ­elä­mä ja moni­nais­tu­va yhteis­kun­ta edel­lyt­tä­vät uuden­lais­ta osaa­mis­ta. Kan­sain­vä­li­syys­osaa­mi­nen on yksi työ­elä­män avain­tai­dois­ta, jota haluam­me kar­tut­taa osa­na kou­lu­tus­ta, kehit­tä­mis­tä ja tut­ki­mus­toi­min­taa. Kan­sain­vä­li­syys eri muo­dois­saan kuu­luu opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lös­tön joka­päi­väi­seen toi­min­taan yhteis­työs­sä kan­sain­vä­lis­ten kump­pa­nei­den kans­sa. Kan­sain­vä­li­syys kiin­nit­tyy ope­tuk­seen ja oppi­mi­seen, tut­ki­mus- ja kehit­tä­mis­toi­min­taan, osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen ja kou­lu­tus­vien­tiin.

Kehit­tä­mis­työs­sä seu­ra­taan ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön kor­kea­kou­lu­jen ja tut­ki­muk­sen kan­sain­vä­li­syy­den edis­tä­mi­sen lin­jauk­sia vuo­sil­le 2017 — 2025.

Kes­kei­siä kan­sain­vä­li­syy­den muo­to­ja ovat:

  • Opis­ke­li­ja- ja har­joit­te­li­ja­liik­ku­vuus
  • Opet­ta­ja- ja asian­tun­ti­ja­liik­ku­vuus
  • Kan­sain­vä­li­set kou­lu­tus- ja ope­tus­suun­ni­tel­mayh­teis­työ­hank­keet
  • Kan­sain­vä­li­set tut­ki­mus- ja kehit­tä­mis­hank­keet
  • Kou­lu­tus­vien­ti
  • Vie­ras­kie­li­nen kou­lu­tus­tar­jon­ta
  • Koti­kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen

Kare­lia tar­jo­aa moni­puo­li­sia kan­sain­vä­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia liik­ku­vuu­den ja eri­lais­ten kehit­tä­mis­teh­tä­vien muo­dos­sa opis­ke­li­joil­le, opet­ta­jil­le ja muul­le hen­ki­lö­kun­nal­le. Kan­sain­vä­li­sen opiskelija‑, opet­ta­ja- ja hen­ki­lö­kun­ta­liik­ku­vuu­den perus­ta­na on laa­ja kump­pa­ni­kor­kea­kou­lu­jen verk­ko ympä­ri maa­il­maa.

Olem­me muka­na tär­keim­mis­sä kor­kea­kou­lu­tuk­sen kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen ohjel­mis­sa, jot­ka tar­joa­vat rahoi­tus­ta ja puit­tei­ta kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen sys­te­maat­ti­sel­le kehit­tä­mi­sel­le.

Yhteys­tie­dot:

Lii­sa Timo­nen

Kan­sain­vä­lis­ten asioi­den pääl­lik­kö

liisa.timonen[at]karelia.fi

+358 50 591 3397