Kansain­vä­lisyys

Muuttuva työelämä ja moninaistuva yhteis­kunta edellyt­tävät uuden­laista osaamista. Kansain­vä­li­syys­osaa­minen on yksi työelämän avain­tai­doista, jota haluamme kartuttaa osana koulu­tusta, kehit­tä­mistä ja tutki­mus­toi­mintaa. Kansain­vä­lisyys eri muodoissaan kuuluu opiske­li­joiden ja henki­löstön jokapäi­väiseen toimintaan yhteis­työssä kansain­vä­listen kumppa­neiden kanssa. Kansain­vä­lisyys kiinnittyy opetukseen ja oppimiseen, tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­mintaan, osaamisen kehit­tä­miseen ja koulutusvientiin.

Kehit­tä­mis­työssä seurataan opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön korkea­kou­lujen ja tutki­muksen kansain­vä­li­syyden edistä­misen linjauksia vuosille 2017 – 2025.

Keskeisiä kansain­vä­li­syyden muotoja ovat:

  • Englan­nin­kie­liset tutkinnot ja koulutustarjonta
  • Opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuus
  • Opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus
  • Kansain­vä­liset koulutus- ja opetussuunnitelmayhteistyöhankkeet
  • Kansain­vä­liset tutkimus- ja kehittämishankkeet
  • Koulu­tus­vienti
  • Kotikan­sain­vä­lis­ty­minen

Karelia tarjoaa opiske­li­joilleen ja henki­lö­kun­nalleen monipuo­lisia kansain­vä­lis­ty­misen mahdol­li­suuksia liittyen opiskeluun ja erilaisiin kehit­tä­mis­teh­täviin. Kansain­vä­lisen opiskelija-, opettaja- ja henki­lö­kun­ta­liik­ku­vuuden perustana on laaja kumppa­ni­kor­kea­kou­lujen verkko ympäri maailmaa.

Olemme mukana tärkeim­missä korkea­kou­lu­tuksen kansain­vä­lis­ty­misen ohjel­missa, jotka tarjoavat rahoi­tusta ja puitteita kansain­vä­lis­ty­misen syste­maat­ti­selle kehittämiselle.

Yhteys­tiedot:

Liisa Timonen
Kansain­vä­listen asioiden päällikkö
[email protected]
+358 50 591 3397