Kansain­vä­li­syys

Muut­tuva työelämä ja moni­nais­tuva yhteis­kunta edel­lyt­tä­vät uuden­laista osaa­mista. Kansain­vä­li­syys­osaa­mi­nen on yksi työelä­män avain­tai­doista, jota haluamme kartut­taa osana koulu­tusta, kehit­tä­mistä ja tutki­mus­toi­min­taa. Kansain­vä­li­syys eri muodois­saan kuuluu opis­ke­li­joi­den ja henki­lös­tön joka­päi­väi­seen toimin­taan yhteis­työssä kansain­vä­lis­ten kump­pa­nei­den kanssa. Kansain­vä­li­syys kiin­nit­tyy opetuk­seen ja oppi­mi­seen, tutki­mus- ja kehit­tä­mis­toi­min­taan, osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen ja koulutusvientiin.

Kehit­tä­mis­työssä seura­taan opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön korkea­kou­lu­jen ja tutki­muk­sen kansain­vä­li­syy­den edis­tä­mi­sen linjauk­sia vuosille 2017 – 2025.

Keskei­siä kansain­vä­li­syy­den muotoja ovat:

  • Englan­nin­kie­li­set tutkin­not ja koulutustarjonta
  • Opis­ke­lija- ja harjoittelijaliikkuvuus
  • Opet­taja- ja asiantuntijaliikkuvuus
  • Kansain­vä­li­set koulu­tus- ja opetussuunnitelmayhteistyöhankkeet
  • Kansain­vä­li­set tutki­mus- ja kehittämishankkeet
  • Koulu­tus­vienti
  • Koti­kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen

Karelia tarjoaa opis­ke­li­joil­leen ja henki­lö­kun­nal­leen moni­puo­li­sia kansain­vä­lis­ty­mi­sen mahdol­li­suuk­sia liit­tyen opis­ke­luun ja erilai­siin kehit­tä­mis­teh­tä­viin. Kansain­vä­li­sen opis­ke­lija-, opet­taja- ja henki­lö­kun­ta­liik­ku­vuu­den perus­tana on laaja kump­pa­ni­kor­kea­kou­lu­jen verkko ympäri maailmaa.

Olemme mukana tärkeim­missä korkea­kou­lu­tuk­sen kansain­vä­lis­ty­mi­sen ohjel­missa, jotka tarjoa­vat rahoi­tusta ja puit­teita kansain­vä­lis­ty­mi­sen syste­maat­ti­selle kehittämiselle.

Yhteys­tie­dot:

Liisa Timonen
Kansain­vä­lis­ten asioi­den pääl­likkö
[email protected]
+358 50 591 3397