Toimi­ti­lat ja tilojen vuokraus

Kahden kampuk­sen Karelia

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu toimii kahdella kampuk­sella, Tikka­rin­teellä ja Wärt­si­lässä. Molem­milla kampuk­silla on info-piste, jossa palve­lee vahti­mes­tari. Vahti­mes­ta­reilta saa opas­tusta ja lisä­tie­toa mm. tilojen sijain­nista ja pysä­köin­nistä. Kaikilla kampuk­silla on myös 150–200 -paik­kai­nen henki­löstö- ja opiskelijaravintola.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tiloja vuokra­taan ulko­puo­lis­ten käyt­töön silloin kun niissä ei järjes­tetä opetusta. Tilat ovat eriko­koi­sia teoria- ja atk-luok­ka­ti­loja, audi­to­rioita, erilai­sia labo­ra­to­rioita, neuvot­te­lu­ti­loja ja henki­lös­tön työti­loja. Tilat ovat opetus­käy­tössä arki­päi­vi­sin, mutta tiloja voi olla myös vapaana ja vuokrat­ta­vissa ulko­puo­li­sille. Useim­mi­ten vuokra­taan mm. audi­to­rioita ja atk-luok­ka­ti­loja, mutta myös muut tilat ovat vuokrat­ta­vissa. Täyt­tä­mällä tilan­va­raus­lo­mak­keen saamme tarvit­ta­vat tiedot tilan ennak­ko­va­rauk­sen. Lähe­tämme Teille tarjouk­sen ennak­ko­va­rauk­sesta sähköpostitse.

Tilojen vuokrauk­seen liit­ty­vissä kysy­myk­sissä ota yhteyttä vahti­mes­tari Veli-Matti Raas­si­naan, puh. 050 326 8462, [email protected]. Tutustu Käyt­tö­kor­vaus­hin­nastoon.

Pysä­köinti kampuksilla

Kare­lian kampuk­set ovat pysä­köin­nin­val­von­nan piirissä.

Toimi­ti­la­tur­val­li­suus

Asiak­kai­den turval­li­suu­desta huoleh­di­taan mahdol­li­sim­man hyvin. Turval­li­suus­asioista vastaa toimi­ti­la­pääl­likkö. Kampus­ten turval­li­suus­asioissa kannat­taa ottaa yhteyttä ensi­si­jai­sesti vahti­mes­ta­riin. Pelas­tus­suun­ni­telma on kunkin kampuk­sen vahti­mes­ta­rilla. Myös kampus­ten henki­löstö tuntee pelas­tus­suun­ni­tel­man ja osaa  toimia asian vaati­malla tavalla ongelma- ja häiriö­ti­lan­teissa huomioi­den myös kampuk­sella olevat vieraat. Jokai­sen luok­ka­ti­lan sekä audi­to­rion ja ravin­to­lan ulos­me­no­koh­dassa on pois­tu­mis­tie­o­paste, joka kertoo pois­tu­mis­tie­rei­tin ja lähim­pien sammut­ti­mien sijain­nin. Ohjeis­tusta tarken­ne­taan tarvit­taessa tilan­teen mukai­sella keskusradiokuulutuksella.

Yhteys­tie­dot ja aukioloajat

  • Tikka­rinne-kampus Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. 050 592 8138
  • Wärt­silä-kampus Karja­lan­katu 3, 80200 Joensuu  Veli-Matti Raas­sina, puh.  050 326 8462