Toimi­tilat ja tilojen vuokraus

Kahden kampuksen Karelia

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu toimii kahdella kampuk­sella, Tikka­rin­teellä ja Wärtsi­lässä. Molem­milla kampuk­silla on info-piste, jossa palvelee vahti­mestari. Vahti­mes­ta­reilta saa opastusta ja lisätietoa mm. tilojen sijain­nista ja pysäköin­nistä. Kaikilla kampuk­silla on myös 150–200 -paikkainen henki­löstö- ja opiskelijaravintola.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tiloja vuokrataan ulkopuo­listen käyttöön silloin kun niissä ei järjestetä opetusta. Tilat ovat eriko­koisia teoria- ja atk-luokka­tiloja, audito­rioita, erilaisia labora­to­rioita, neuvot­te­lu­tiloja ja henki­löstön työtiloja. Tilat ovat opetus­käy­tössä arkipäi­visin, mutta tiloja voi olla myös vapaana ja vuokrat­ta­vissa ulkopuo­li­sille. Useim­miten vuokrataan mm. audito­rioita ja atk-luokka­tiloja, mutta myös muut tilat ovat vuokrat­ta­vissa. Täyttä­mällä tilan­va­raus­lo­makkeen saamme tarvit­tavat tiedot tilan ennak­ko­va­rauksen. Lähetämme Teille tarjouksen ennak­ko­va­rauk­sesta sähköpostitse.

Tilojen vuokraukseen liitty­vissä kysymyk­sissä ota yhteyttä vahti­mestari Veli-Matti Raassinaan, puh. 050 326 8462, [email protected]. Tutustu Käyttö­kor­vaus­hin­nastoon.

Pysäköinti kampuk­silla

Karelian kampukset ovat pysäköin­nin­val­vonnan piirissä.

Toimi­ti­la­tur­val­lisuus

Asiak­kaiden turval­li­suu­desta huoleh­ditaan mahdol­li­simman hyvin. Turval­li­suus­asioista vastaa toimi­ti­la­pääl­likkö. Kampusten turval­li­suus­asioissa kannattaa ottaa yhteyttä ensisi­jai­sesti vahti­mes­tariin. Pelas­tus­suun­ni­telma on kunkin kampuksen vahti­mes­ta­rilla. Myös kampusten henki­löstö tuntee pelas­tus­suun­ni­telman ja osaa  toimia asian vaati­malla tavalla ongelma- ja häiriö­ti­lan­teissa huomioiden myös kampuk­sella olevat vieraat. Jokaisen luokka­tilan sekä auditorion ja ravin­tolan ulosme­no­koh­dassa on poistu­mis­tie­o­paste, joka kertoo poistu­mis­tie­reitin ja lähimpien sammut­timien sijainnin. Ohjeis­tusta tarken­netaan tarvit­taessa tilanteen mukai­sella keskusradiokuulutuksella.

Yhteys­tiedot ja aukioloajat

  • Tikka­rinne-kampus Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. 050 592 8138
  • Wärtsilä-kampus Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu  Veli-Matti Raassina, puh.  050 326 8462