Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: jatkuvan oppimisen suunnittelija

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

 

Jatkuvan oppimisen suunnittelijaa

toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.8.2020 alkaen.

Jatkuvan oppimisen suunnit­te­lijan keskei­simpinä työteh­tävinä ovat
– jatkuvan oppimisen (erityi­sesti avoin ammat­ti­kor­kea­koulu) koulu­tus­suun­nittelu,
– jatkuvan oppimisen koulu­tus­tar­jonnan koordi­nointi ja kehit­tä­minen,
– jatkuvan oppimisen prosessien ja palve­lujen kehit­tä­minen,
– osallis­tu­minen jatkuvan oppimisen tiedot­ta­miseen ja markki­nointiin,
– ohjaus- ja neuvon­tatyö jatkuvan oppimisen asiak­kaille sekä
– työelä­mäyh­teistyö.

Paino­tamme valin­nassa
– aikuis­pe­da­go­gista osaamista ja/tai ohjausalan osaamista,
– näyttöä tulok­sel­li­sesta kehit­tä­mis­työstä ja prosessien hallin­nasta,
– suunnittelu- ja koordi­noin­tio­saa­mista,
– erinomaista tieto­tek­nistä osaamista,
– itsensä johta­misen taitoa ja itsenäistä työotetta sekä jousta­vuutta ja paineen­sie­to­kykyä,
– tarkkuutta ja huolel­li­suutta,
– sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjal­lista taitoa sekä – hyviä yhteistyö- ja viestin­tä­taitoja ja kykyä työsken­nellä tiimissä.

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Tehtävä on toistai­seksi voimassa oleva ja sen ehdot määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on esitettävä hyväk­syttävä lääkä­rin­to­distus tervey­den­ti­lastaan ennen työsuhteen alkamista.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen ja palkka­toi­vo­muk­sineen maanan­taihin 25.5.2020 klo 12.00 mennessä Kunta­rek­ryssä.

Lisätietoja tehtä­västä antavat tehtävän sisällön osalta koulu­tuksen kehit­tä­mis­pääl­likkö Marjo Nenonen p. 050 3627 074, s-posti: marjo.nenonen@karelia.fi ja työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki p. 050 4087932, s-posti: jaana.tolkki@karelia.fi