Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: konetek­niikan opettaja

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

 

Konetek­niikan opettajaa

1.8.2020 alkaen toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen. Tehtä­vässä vuosi­työaika voi vaihdella 760-1600 tunnin välillä.

Konetek­niikan opettajan tehtäviin sisäl­tyvät konetek­niikan koulu­tuksen ammat­tiai­neiden opetus (tuotan­to­lai­te­suun­nittelu, hitsatut rakenteet, tuote­ke­hitys), hanke­toi­mintaan osallis­tu­minen (tuotan­toau­to­maatio) harjoit­telun sekä opinnäy­te­töiden ohjaus.

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa ylempää korkea­kou­lu­tut­kintoa (diplomi-insinööri tai insinööri(YAMK)) sekä vähintään kolmen vuoden työko­ke­musta alalta.

Paino­tamme valin­nassa:
– automaatio- tai koneen­suun­nit­telun käytännön työko­ke­musta,
– suunnit­te­luoh­jel­mis­tojen hallintaa,
– työelä­mäyh­teyksiä ja toimivia alaan liittyviä verkostoja,
– näyttöjä oman osaamisen kehit­tä­mi­sestä,
– hyviä viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja,
– vastuul­lista ja oma-aloit­teista työsken­te­ly­otetta,
– monimuoto- ja verkko-opetuksen pedago­giikan valmiuksia sekä
– sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjal­lista taitoa.

Opetus­ko­kemus katsotaan eduksi.

Lisäksi tehtä­vässä edelly­tetään vähintään 35 opinto­viikon tai 60 opinto­pisteen laajuiset opettajan pedago­giset opinnot, jotka voi suorittaa kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Tehtävän kelpoi­suus­vaa­ti­mukset ovat ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivista ry:n opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Valitun on esitettävä hyväk­syttävä lääkä­rin­to­distus tervey­den­ti­lastaan ennen työsuhteen alkamista.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen maanan­taihin 25.5.2020 klo 12.00 mennessä Kunta­rek­ryssä.

Lisätietoja tehtä­vistä antavat työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki (jaana.tolkki@karelia.fi, puh. 050 408 7932) ja tehtävän sisällön osalta koulu­tus­pääl­likkö Jyrki Kankkunen (jyrki.kankkunen@karelia.fi, p. 050 595 3792)