Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: tieto­jen­kä­sit­telyn yliopettaja

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

 

Tieto­jen­kä­sit­telyn yliopettajaa

toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.8.2020 alkaen

Yliopet­tajan keskei­simpiä tehtäviä ovat

– tieto­jen­kä­sit­telyn opetus ja opetuksen kehit­tä­minen, erityi­sesti verkko-opetuksen pedagogii-kassa ja oppimi­sa­na­ly­tii­kassa
– englan­nin­kie­lisen ICT-tutkin­to­kou­lu­tuksen suunnittelu ja toteut­ta­minen
– ICT-alan jatkuvan oppimisen koulu­tus­pal­ve­lujen kehit­tä­minen
– opiske­li­joiden opinnäyte- ja tutki­mus­töiden ohjaus
– tieto­jen­kä­sit­telyyn kytkey­tyvän tki-toiminnan kehit­tä­minen
– julkaisu- ja tutki­mus­toi­minta
– tieto­jen­kä­sit­telyn työelä­mäyh­teistyön kehittäminen

Tehtä­vässä edelly­tetään sovel­tuvaa tohto­ri­tut­kintoa sekä vähintään kolmen vuoden alan työko­ke­musta alalta.

Tehtävän kelpoi­suus­vaa­ti­mukset ovat ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Lisäksi edelly­tetään vähintään 35 opinto­viikon tai 60 opinto­pisteen laajuiset opettajan pedago­giset opinnot, jotka voi suorittaa kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkami­sesta. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Valitun on esitettävä hyväk­syttävä lääkä­rin­to­distus tervey­den­ti­lastaan ennen työsuhteen alkamista. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Paino­tamme valinnassa

– monipuo­lista alan työko­ke­musta ja näyttöä tulok­sel­li­sesta kehit­tä­mis­toi­min­nasta,
– alan kansal­lisia ja kansain­vä­lisiä verkostoja ja työelä­mäyh­teis­työtä,
– kokemusta työsken­te­lystä kansain­vä­li­sessä toimin­taym­pä­ris­tössä,
– näyttöä kehit­tämis- ja tutki­mus­teh­tä­vistä, ml. julkai­su­toi­minta,
– pedago­gista osaamista ja opetus­ko­ke­musta,
– hyviä itsensä johta­misen taitoja,
– yhteistyö- ja tiimi­työs­ken­te­ly­taitoja,
– vahvaa työme­ne­telmien ja välineiden hallintaa sekä
– erinomaista englannin kielen suullista ja kirjal­lista taitoa sekä sujuvaa suomen kielen taitoa.

Korkea­kou­lu­tun­temus katsotaan eduksi.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen maanan­taihin 1.6.2020 klo 14.00 mennessä Kunta­rek­ryssä.

Lisätietoja tehtä­västä antavat tehtävän sisällön osalta koulu­tus­pääl­likkö Mervi Heikkinen, mervi.heikkinen@karelia.fi, p. 050 404 7522 ja työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki, jaana.tolkki@karelia.fi, p. 050 408 7932.