Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu palkitsi vuoden 2019 parhaat opinnäytetyöt

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu palkitsi vuoden 2019 parhaat opinnäytetyöt

 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on palkinnut vuoden 2019 parhaat opinnäy­tetyöt. Palkit­se­mis­pe­rus­teissa koros­tettiin tällä kertaa opinnäy­tetyön vaikuttavuutta.

Vuoden 2019 AMK-tutkinnon opinnäy­te­työnä palkittiin Energia- ja ympäris­tö­tek­niikan koulu­tuk­sesta valmis­tuneen Mira Mathwesin (ent. Karvinen) opinnäy­tetyö Inten­sified Role of R&D in Trans­ferring Finnish Bioenergy Knowledge and Technology to Canada: Case Sioux Lookout (TKI-toiminnan tehos­tettu rooli suoma­laisen bioenergian tietä­myksen ja tekniikan siirtä­mi­sessä Kanadaan. Case: Sioux Lookout).

Mira Mathews teki opinnäy­te­työnsä Karelia-amk:n ja yhteis­työ­kump­pa­neiden bioener­giao­saa­misen ja -tekno­logian siirron hankkeessa, jossa Kanadan Sioux Lookout on yksi kohdea­lueista. Mira Mathews toimi työtä laatiessaan harjoit­te­lijana Kanadan suurlä­he­tys­tössä ja osallistui paikal­listen toimi­ja­ver­kos­tojen yhteis­työ­ti­lai­suuksiin ja haastatteli sidos­ryhmiä. Mathewsin työ edisti suoma­laisten vientiy­ri­tysten toimintaa Kanadassa lisää­mällä merkit­tä­västi ymmär­rystä alueen toimin­taym­pä­ris­töstä. Opinnäy­tetyön analyysi ja tulokset siirto­pro­sessin dynamii­kasta, onnis­tu­miseen vaikut­ta­vista tekijöistä ja tki-toiminnan roolista ovat arvok­kaita Karelia-amk:lle, Luonnon­va­ra­kes­kuk­selle, Business Finlan­dille ja yhteistyöyrityksille.

Vuoden YAMK-tutkinnon opinnäy­te­työnä palkittiin Tekno­lo­giao­saa­misen johta­misen koulu­tuk­sesta valmis­tuneen Pekka Harti­kaisen Valtion tieto- ja viestin­tä­tek­niik­ka­keskus Valtorin toimek­sian­nosta tehty työ Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan hyödyn­tä­minen Valtorin asiakastuen prosesseissa.

Pekka Harti­kainen perehtyi työssään ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan mahdol­li­suuksiin ja käyttöönoton suunnit­teluun valtion­hal­lin­nossa. Aihe on tekno­logian kannalta tärkeä ja mitä ajankoh­taisin. Opinnäy­te­työssä tunnis­tettiin automa­ti­soi­ta­vissa olevia prosessien manuaa­lisia työvai­heita ja laadittiin tiekartta ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan käyttöön­ottoon etene­miseen. Lisäksi Harti­kainen kokosi oival­lisen jäsen­nyksen erilai­sista automa­ti­soin­ti­rat­kai­suista. Opinnäy­tetyön tulokset ovat hyödyn­net­tä­vissä Valtorin lisäksi myös muissa valtion­hal­linnon organi­saa­tioissa. Pekka Harti­kaisen opiskelu robotiikan parissa ei ole päättynyt opinnäy­te­työhön, vaan hän jatkaa alan opintoja Ohjel­mis­to­ro­bo­tii­kalla uutta liike­toi­min­tao­saa­mista -korkeakouludiplomikoulutuksessa.

Vuosittain järjes­tet­tävän Vuoden opinnäy­tetyö -kilpailun tavoit­teena on nostaa esiin innova­tii­visia opinnäy­te­töitä, jotka tarjoavat oman aihea­lu­eensa ammatil­liseen toimintaan hyötyjä nyt ja lähitu­le­vai­suu­dessa. Palkit­tavat opinnäy­tetyöt valitsi raati, jossa olivat yliopettaja Ari Talkkari, lehtori Atte Korte ja tieto­asian­tuntija Kaisa Varis. Raadin puheen­joh­tajana toimi yliopettaja Tarja Kupiainen.

Karelian opinnäy­tetyöt on vapaasti luetta­vissa theseus.fi -palvelussa.