Categories
Uutiset

Y-Akatemian kansain­vä­linen innovointihaaste

Y-Akatemian kansain­vä­linen innovointihaaste

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Y-Akatemia järjestää yhteis­työssä Tsekin ja Perun tiimia­ka­te­mioiden kanssa opiske­li­joilleen kansain­vä­lisen 24 tunnin innovoin­ti­haasteen 19.-20.5.2020. Toimek­siannon tiimeille antaa joensuu­lainen pienil­ma­laivoja valmistava Kelluu Oy.

Jokaisen maan akate­miasta haasteeseen lähtee useita tiimejä, jotka vastaavat yrityksen antamaan toimek­siantoon 24 tunnin kuluessa haasteen alusta. Toteu­tukset arvioidaan toimek­sian­tajan toimesta ja parhaat ideat palkitaan. Ajan hengen mukai­sesti haaste toteu­tetaan etäyh­teyden välityksellä.

Y-Akatemia on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun yrittä­jyyden ja tiimiop­pi­misen oppimi­sym­pä­ristö, jossa opiskellaan matkailun, liike­ta­louden, median ja fysio­te­rapian opiske­li­joiden muodos­ta­missa moniam­ma­til­li­sissa oppimistiimeissä.

Y-Akate­miassa on toteu­tettu innovoin­ti­haas­teita ennenkin, mutta kansain­vä­linen etäyh­tey­dellä toteu­tettu haaste on ensim­mäinen laatuaan.