Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen reh­to­rit ja opis­ke­li­ja­kun­nat vetoa­vat opis­ke­li­joi­hin koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen pysäyt­tä­mi­sek­si

Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen reh­to­rit ja opis­ke­li­ja­kun­nat vetoa­vat opis­ke­li­joi­hin koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen pysäyt­tä­mi­sek­si

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne hei­ken­tyy Suo­mes­sa nopeas­ti ja tar­tun­ta­ket­ju­ja on myös ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den paris­sa. Tämä on joh­ta­nut etä­ope­tuk­sen lisää­mi­seen ja jopa kam­pus­ten sul­ke­mi­siin eri paik­ka­kun­nil­la.

Monet tar­tun­nois­ta ovat peräi­sin tapah­tu­mis­ta, joi­hin on vapaa-aika­na kokoon­tu­nut pal­jon opis­ke­li­joi­ta. Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen reh­to­rit ja opis­ke­li­ja­kun­nat muis­tut­ta­vat nyt opis­ke­li­joi­ta vas­tuul­li­ses­ta käyt­täy­ty­mi­ses­tä.

Tar­tun­ta­ket­ju­jen takia kor­kea­kou­lu­jen ope­tus on jou­dut­tu kes­keyt­tä­mään ja kam­puk­set sul­ke­maan useal­la paik­ka­kun­nal­la. Vii­me vii­kon ja vii­kon­lo­pun tar­tun­ta­ket­ju­jen vuok­si on sul­jet­tu Sei­nä­joen ammat­ti­kor­kea­kou­lu ja Vaa­san ammat­ti­kor­kea­kou­lu koko­nai­suu­des­saan sekä Novian Vaa­san ja Kaak­kois-Suo­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun Savon­lin­nan kam­puk­set.

Jot­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen leviä­mi­nen saa­daan jat­kos­sa estet­tyä, jokai­sel­la kam­puk­sil­la työs­ken­te­le­väl­lä ja opis­ke­le­val­la on iso vas­tuu oman käyt­täy­ty­mi­sen­sä osal­ta.

Isom­piin tapah­tu­miin osal­lis­tu­mis­ta tulee nyt vält­tää. Samoin tulee nou­dat­taa ohjei­ta tur­va­vä­leis­tä, mas­keis­ta ja hygie­nias­ta.

Nämä ovat ainoat tavat var­mis­taa, että ammat­ti­kor­kea­kou­lut pys­ty­vät tar­joa­maan lähio­pe­tus­ta myös jat­kos­sa. Ope­tus kam­puk­sil­la on osa yhtei­söl­li­syyt­tä, jota poik­keus­ai­koi­na on kai­vat­tu.

Me kaik­ki voim­me omil­la toi­mil­lam­me vähen­tää ris­kiä, että kam­puk­sia ei jou­du­ta koro­nan vuok­si sul­ke­maan.

Jos koro­na­ti­lan­ne huo­let­taa sinua, voit ottaa yhteyt­tä Kare­lian tur­va­ryh­mään, turvallisuus@karelia.fi .