Categories
Uutiset

Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen rehtorit ja opiske­li­ja­kunnat vetoavat opiske­li­joihin korona­vi­ruksen leviä­misen pysäyttämiseksi

Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen rehtorit ja opiske­li­ja­kunnat vetoavat opiske­li­joihin korona­vi­ruksen leviä­misen pysäyttämiseksi

Korona­vi­rus­ti­lanne heikentyy Suomessa nopeasti ja tartun­ta­ketjuja on myös ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joiden parissa. Tämä on johtanut etäope­tuksen lisää­miseen ja jopa kampusten sulke­misiin eri paikkakunnilla.

Monet tartun­noista ovat peräisin tapah­tu­mista, joihin on vapaa-aikana kokoon­tunut paljon opiske­li­joita. Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen rehtorit ja opiske­li­ja­kunnat muistut­tavat nyt opiske­li­joita vastuul­li­sesta käyttäytymisestä.

Tartun­ta­ket­jujen takia korkea­kou­lujen opetus on jouduttu keskeyt­tämään ja kampukset sulkemaan usealla paikka­kun­nalla. Viime viikon ja viikon­lopun tartun­ta­ket­jujen vuoksi on suljettu Seinäjoen ammat­ti­kor­kea­koulu ja Vaasan ammat­ti­kor­kea­koulu kokonai­suu­dessaan sekä Novian Vaasan ja Kaakkois-Suomen ammat­ti­kor­kea­koulun Savon­linnan kampukset.

Jotta korona­vi­rus­tar­tun­tojen leviä­minen saadaan jatkossa estettyä, jokai­sella kampuk­silla työsken­te­le­vällä ja opiske­le­valla on iso vastuu oman käyttäy­ty­mi­sensä osalta.

Isompiin tapah­tumiin osallis­tu­mista tulee nyt välttää. Samoin tulee noudattaa ohjeita turva­vä­leistä, maskeista ja hygieniasta.

Nämä ovat ainoat tavat varmistaa, että ammat­ti­kor­kea­koulut pystyvät tarjoamaan lähio­pe­tusta myös jatkossa. Opetus kampuk­silla on osa yhtei­söl­li­syyttä, jota poikkeus­ai­koina on kaivattu.

Me kaikki voimme omilla toimil­lamme vähentää riskiä, että kampuksia ei jouduta koronan vuoksi sulkemaan.

Jos korona­ti­lanne huolettaa sinua, voit ottaa yhteyttä Karelian turva­ryhmään, turvallisuus@karelia.fi .