Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: ikäosaa­misen lehtori

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

IKÄOSAAMISEN LEHTORIA
toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.1.2021 alkaen

Lehtorin keskei­simpinä työteh­tävinä ovat ikäosaa­miseen liittyvä opetus sosiaali- ja tervey­sa­lalla, opinnäy­te­töiden ohjaus, tutkimus- ja kehit­tä­mis­teh­tävät, julkai­su­toi­minta sekä maksul­linen palvelutoiminta.

Odotamme hakijalta:
– ikäosaa­misen asian­tun­ti­juutta ja kokemusta moniam­ma­til­li­sesta työstä
– näyttöä toiminnan kehit­tä­mistä
– alaan liittyviä verkostoja
– digitaa­lisia valmiuksia, ml. verkko-opetuksen valmiudet
– kansain­vä­li­syys­val­miuksia
– vahvoja itsensä johta­misen taitoja
– yhteistyö- ja tiimi­työs­ken­te­ly­kykyä sekä
– hyviä suomen ja englannin kielen viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa tervey­salan ylempää korkea­kou­lu­tut­kintoa ja vähintään kolmen vuoden työko­ke­musta alalta, erityi­sesti ikäih­misten kanssa työsken­te­lystä ja palve­lujen kehit­tä­mi­sestä. Katsomme eduksi sairaan­hoi­ta­ja­tut­kinnon ja sovel­tuvan tohto­ri­tut­kinnon. Katsomme eduksi myös opetuskokemuksen.

Tehtävän kelpoi­suus­vaa­ti­mukset ovat ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Lisäksi edelly­tetään vähintään 35 opinto­viikon tai 60 opinto­pisteen laajuiset opettajan pedago­giset opinnot, jotka voi suorittaa kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkami­sesta. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivis­tys­työ­an­tajat ry:n yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen Kunta­rek­ryssä maanan­taihin 9.11.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtä­vistä antavat työsuhteen osalta hallinto- ja henki­lös­tö­johtaja Jaana Tolkki (jaana.tolkki@karelia.fi, puh. 050 408 7932) ja tehtävän sisällön osalta koulu­tus­pääl­likkö Anna-Riitta Mikkonen, p. 050 533 5514, anna.mikkonen@karelia.fi