Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: metsä­ta­louden lehtori

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

METSÄTALOUDEN LEHTORIA
1.1.2021 alkaen toistai­seksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Lehtorin keskei­simpinä työteh­tävinä on metsä­ta­louden opetus eri osaami­sa­lueilla sekä opinnäy­te­töiden ja harjoit­telun ohjaus. Toimen­kuvaan kuuluvat opetuksen lisäksi erilaiset tutkimus- ja kehit­tä­mis­teh­tävät, julkai­su­toi­minta sekä maksul­linen palvelutoiminta.

Odotamme hakijalta:
– metsäalan laaja-alaista osaamista ja monipuo­lista alan työko­ke­musta,
– metsä­bio­ta­louden tunte­musta
– kokemusta hanke­työstä
– toimivia alaan liittyviä verkostoja
– kansain­vä­li­syys­osaa­mista
– hyviä viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja
– vastuul­lista ja oma-aloit­teista työsken­te­ly­otetta sekä
– sujuvaa englannin ja suomen kielen suullista ja kirjal­lista taitoa.

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa ylempää korkea­kou­lu­tut­kintoa ja vähintään kolmen vuoden metsäalan käytännön työko­ke­musta, erityi­sesti metsäym­pä­ristön hoitoon ja suojeluun, metsä­ta­louden ilmas­to­kes­tä­vyyteen sekä metsien monikäyttöön liittyvä osaaminen ja kokemus katsotaan eduksi. Opetus­ko­kemus katsotaan eduksi.

Tehtävän kelpoi­suus­vaa­ti­mukset ovat ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Lisäksi edelly­tetään vähintään 35 opinto­viikon tai 60 opinto­pisteen laajuiset opettajan pedago­giset opinnot, jotka voi suorittaa kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkami­sesta. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Valitun on esitettävä hyväk­syttävä lääkä­rin­to­distus tervey­den­ti­lastaan ennen työsuhteen alkamista. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen maanan­taihin 9.11.2020 klo 15.00 mennessä Kunta­rek­ryssä.

Lisätietoja antavat tehtävän sisällön osalta koulu­tus­pääl­likkö Sanna Kasurinen, p. 050 413 2979, sanna.kasurinen(at)karelia.fi sekä työsuhteen osalta hallinto- ja henki­lös­tö­johtaja Jaana Tolkki, p. 050 408 7932, jaana.tolkki(at)karelia.fi