W‑Power yri­ty­si­dea­kil­pai­lul­la halu­taan vauh­dit­taa har­vaa­na­sut­tu­jen poh­jois­ten aluei­den nais­yrit­tä­jyyt­tä

W‑Power yri­ty­si­dea­kil­pai­lul­la halu­taan vauh­dit­taa har­vaa­na­sut­tu­jen poh­jois­ten aluei­den nais­yrit­tä­jyyt­tä

W‑Power yri­ty­si­dea­kil­pai­luun voi­vat hakea kaik­ki Poh­jois-Kar­ja­lan alu­een nais­yrit­tä­jät, sel­lai­sek­si halua­vat tai nais­yrit­tä­jyy­den edis­tä­mis­tä tavoit­te­le­vat hen­ki­löt tai tii­mit.

Kil­pai­lu­ka­te­go­riat ovat:

1) Uusi tuote‑, pal­ve­lu- tai yri­tys­idea tai ole­mas­sa ole­van yri­tys­idean kehit­tä­mi­nen

2) Uusi idea lii­ke­toi­min­nan laa­jen­ta­mi­sek­si kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le

3) Nais­yrit­tä­jyyt­tä edis­tä­vä idea tai toi­min­ta­mal­li

Säh­köi­sel­lä kil­pai­lu­ha­ke­muk­sel­la kuva­taan yri­tys­idea lyhyes­ti ja se löy­tyy osoit­tees­ta: https://webropol.com/s/wpowerkilpailu. Kil­pai­lun hakuai­ka päät­tyy 28.10.2020. Hake­mus­ten perus­teel­la jat­koon vali­taan mak­si­mis­saan 15 ide­aa.

Fina­lis­tit pää­se­vät pitc­haa­maan oman idean­sa kil­pai­lun tuo­ma­ris­tol­le 30.11.2020 etä­nä jär­jes­tet­tä­väs­sä tilai­suu­des­sa. Kul­le­kin tii­mil­le on varat­tu 5 minuu­tin pitui­nen pitc­hausai­ka, jon­ka jäl­keen tuo­ma­ris­to voi esit­tää heil­le tar­ken­ta­via kysy­myk­siä ide­aan liit­tyen.

Tuo­ma­ris­to valit­see näi­den pitc­haus­ten perus­teel­la 1–4 voit­ta­ja­tii­miä, joi­den kes­ken jae­taan mak­si­mis­saan 6 000 euron voit­to­sum­ma. Voit­to­sum­man jako perus­tuu tuo­ma­ris­ton arvioon ja voit­to-osuu­det voi­vat vaih­del­le tii­meit­täin riip­puen idean toteut­ta­mi­sen vaa­ti­muk­sis­ta. Voit­to­sum­ma mah­dol­lis­taa yri­tys­idean pie­ni­muo­toi­sen tes­taa­mi­sen. Rahal­li­sen pesä­mu­nan lisäk­si voit­ta­jat saa­vat heil­le rää­tä­löi­tyä yri­tys­val­men­nus­ta, jol­la tue­taan yrit­tä­jyys­osaa­mis­ta ja ‑val­miuk­sia.

Yri­ty­si­dea­kil­pai­lu perus­tuu Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa kehi­tet­tyyn Draft ‑ohjel­maan, jos­ta W‑Power han­ke pilo­toi vuo­si sit­ten kan­sain­vä­li­sen toteu­tuk­sen tuke­maan har­vaa­na­sut­tu­jen aluei­den nais­yrit­tä­jyyt­tä. Tänä vuon­na kil­pai­lu toteu­te­taan alu­eel­li­ses­ti Poh­jois-Kar­ja­las­sa, Lapis­sa ja Ruot­sin Norr­bot­te­nin lää­nis­sä.

W‑Power han­ke on rahoi­tet­tu EU:n Poh­joi­sen peri­fe­rian ja Ark­tis­ten aluei­den rahoi­tus­oh­jel­mas­ta vuo­sil­le 2014–2020.

Lisä­tie­to­ja kil­pai­lus­ta: pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri satu.mustonen@karelia.fi p.050–4720070

Lisä­tie­to­ja hank­kees­ta: pro­jek­ti­pääl­lik­kö Hele­na Puhak­ka-Tar­vai­nen, p. 050–4302418

http://w‑power.interreg-npa.eu/news/show/erityisesti-naisille-suunnattu-w-power-yritysideakilpailu-starttaa-2882020-pohjois-karjalassa/