Categories
Uutiset

W-Power yrity­si­dea­kil­pai­lulla halutaan vauhdittaa harvaa­na­sut­tujen pohjoisten alueiden naisyrittäjyyttä

W-Power yrity­si­dea­kil­pai­lulla halutaan vauhdittaa harvaa­na­sut­tujen pohjoisten alueiden naisyrittäjyyttä

W-Power yrity­si­dea­kil­pailuun voivat hakea kaikki Pohjois-Karjalan alueen naisyrit­täjät, sellai­seksi haluavat tai naisyrit­tä­jyyden edistä­mistä tavoit­te­levat henkilöt tai tiimit.

Kilpai­lu­ka­te­goriat ovat:

1) Uusi tuote-, palvelu- tai yritysidea tai olemassa olevan yritys­idean kehittäminen

2) Uusi idea liike­toi­minnan laajen­ta­mi­seksi kansain­vä­li­sille markkinoille

3) Naisyrit­tä­jyyttä edistävä idea tai toimintamalli

Sähköi­sellä kilpai­lu­ha­ke­muk­sella kuvataan yritysidea lyhyesti ja se löytyy osoit­teesta: https://webropol.com/s/wpowerkilpailu. Kilpailun hakuaika päättyy 28.10.2020. Hakemusten perus­teella jatkoon valitaan maksi­missaan 15 ideaa.

Finalistit pääsevät pitchaamaan oman ideansa kilpailun tuoma­ris­tolle 30.11.2020 etänä järjes­tet­tä­vässä tilai­suu­dessa. Kullekin tiimille on varattu 5 minuutin pituinen pitchausaika, jonka jälkeen tuoma­risto voi esittää heille tarken­tavia kysymyksiä ideaan liittyen.

Tuoma­risto valitsee näiden pitchausten perus­teella 1-4 voitta­ja­tiimiä, joiden kesken jaetaan maksi­missaan 6 000 euron voitto­summa. Voitto­summan jako perustuu tuoma­riston arvioon ja voitto-osuudet voivat vaihdelle tiimeittäin riippuen idean toteut­ta­misen vaati­muk­sista. Voitto­summa mahdol­listaa yritys­idean pieni­muo­toisen testaa­misen. Rahal­lisen pesämunan lisäksi voittajat saavat heille räätä­löityä yritys­val­men­nusta, jolla tuetaan yrittä­jyys­osaa­mista ja -valmiuksia.

Yrity­si­dea­kil­pailu perustuu Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa kehitettyyn Draft -ohjelmaan, josta W-Power hanke pilotoi vuosi sitten kansain­vä­lisen toteu­tuksen tukemaan harvaa­na­sut­tujen alueiden naisyrit­tä­jyyttä. Tänä vuonna kilpailu toteu­tetaan alueel­li­sesti Pohjois-Karja­lassa, Lapissa ja Ruotsin Norrbot­tenin läänissä.

W-Power hanke on rahoi­tettu EU:n Pohjoisen periferian ja Arktisten alueiden rahoi­tus­oh­jel­masta vuosille 2014-2020.

Lisätietoja kilpai­lusta: projek­ti­koor­di­naattori satu.mustonen@karelia.fi p.050-4720070

Lisätietoja hankkeesta: projek­ti­pääl­likkö Helena Puhakka-Tarvainen, p. 050-4302418

http://w-power.interreg-npa.eu/news/show/erityisesti-naisille-suunnattu-w-power-yritysideakilpailu-starttaa-2882020-pohjois-karjalassa/