Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu siir­tyy etäopetukseen

Joen­suu on siir­ty­nyt koro­nae­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen ja tämä tar­koit­taa mm. laa­ja mas­ki­suo­si­tus­ta ja kor­kea­kou­lu­jen siir­ty­mis­tä väliai­kai­ses­ti etä­ope­tuk­seen. Kare­lia nou­dat­taa viran­omais­pää­tök­siä, ja siir­tyy maa­nan­tais­ta 23.11.2020 läh­tien etä­ope­tuk­seen lukuun otta­mat­ta vält­tä­mä­tön­tä lähio­pe­tus­ta tai kam­pus­ten eri­kois­ti­lo­ja vaa­ti­vaa ope­tus­ta. Kam­puk­sil­la tapah­tu­vas­sa lähio­pe­tuk­ses­sa Kare­lia tar­jo­aa ope­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le mas­kit ja muut vaa­dit­ta­vat suo­ja­va­rus­teet. Ohjeis­tus on voi­mas­sa toistaiseksi.