Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu siirtyy etäopetukseen

Joensuu on siirtynyt koronae­pi­demian kiihty­mis­vai­heeseen ja tämä tarkoittaa mm. laaja maski­suo­si­tusta ja korkea­kou­lujen siirty­mistä väliai­kai­sesti etäope­tukseen. Karelia noudattaa viran­omais­pää­töksiä, ja siirtyy maanan­taista 23.11.2020 lähtien etäope­tukseen lukuun ottamatta välttä­mä­töntä lähio­pe­tusta tai kampusten erikois­tiloja vaativaa opetusta. Kampuk­silla tapah­tu­vassa lähio­pe­tuk­sessa Karelia tarjoaa opetukseen osallis­tu­ville maskit ja muut vaadit­tavat suoja­va­rusteet. Ohjeistus on voimassa toistaiseksi.