Categories
Uutiset

Karelian Jyry Eronen on vuoden 2020 Metsäopettaja

Metsäalan opiske­lijat järjes­tävät vuosittain valta­kun­nal­lisen kyselyn metsäalan opiske­li­joille. Kyselyllä kartoi­tetaan ammat­ti­kor­kea­kou­lujen opetuksen tasoa ja löydetään joukosta vuoden paras metsäopettaja.

Vuonna 2020 vuoden Metsä­opettaja on toista­miseen Jyry Eronen Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta. Kyselyssä Jyryä kehuttiin erityi­sesti taidosta asettua opiske­lijan asemaan, todella tasok­kaasta ja kaikkia opiske­li­joita kohtaan löyty­västä tasapuo­li­sesta opetuk­sesta ja ammat­ti­tai­toi­sesta otteesta niin opetukseen, kuin metsä­alaankin. Onnit­telut voitosta Jyrylle!

Tässä muutamia opiske­li­joiden kommentteja Jyrystä;

”Jyryn opetusta ei voi kuin kehua. Hän suhtautuu opetta­miseen todella suurella palolla, eikä jätä vastaa­matta opiske­li­joiden tyhmim­piinkään kysymyksiin. Luennot ovat ammat­ti­tai­dolla tehtyjä ja tiedot ovat ajankoh­taisia. Jyry ansaitsee ehdot­to­masti tulla valituksi Vuoden Metsä­opet­ta­jaksi 2020.”

”Jyry on osaava opettaja, jolla on käytännön älyä.”

”Keski­tytään olennaiseen opiskel­tavan aiheen osalta. Jyryä selkeästi kiinnostaa opiske­li­joiden oppiminen aiheesta ja hän ylläpitää hyvää opiskeluilmapiiriä.”

”Opettaja on reilu ja huumo­rin­ta­juinen. Hän myös osaa asettua opiske­lijan asemaan.”

Lähde: MEOL Metsäalan opiskelijat