Categories
Ajankohtaista Uutiset

Pohjois­kar­ja­laista osaamista metsä­bio­ta­lou­dessa viedään Japaniin

Hanke vauhdittaa Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon välistä yhteis­työtä metsä­bio­ta­lou­dessa. Japanissa Pohjois-Karjala nähdään mallia­lueena, jonka metsäalan tunte­musta ja osaamista halutaan hyödyntää.

Vuoden 2019 lopussa Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto sekä Japanin Naganon prefek­tuurin aluehal­linto ja Naganon Inan kaupunki allekir­joit­tivat yhteis­työ­so­pi­mukset suomalais-japani­laisen metsä­bio­ta­lous­yh­teistyön käynnis­tä­mi­seksi. Sopimusten mukaista yhteis­työtä lähdetään nyt vahvis­tamaan Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston rahoit­ta­massa kaksi­vuo­ti­sessa hankkeessa. 

Noin kahden miljoonan asukkaan Naganon prefek­tuuri on Japanin kolman­neksi metsäisin alue. Sen pinta-alasta lähes 80 prosenttia on metsää. Silti metsä­va­rojen hyödyn­tä­minen, metsäalan kehit­tä­minen ja siihen liittyvä liike­toi­minta ovat vielä kehit­ty­vässä vaiheessa.

Naganon prefek­tuurin tavoit­teena on tulla johta­vaksi alueeksi metsä- ja biota­louden alalla. Kehit­tä­mis­työtä varten on kerätty verorahoja, mutta siihen tarvitaan kokeneempien alueiden tukea. Pohjois-Karjala nähdään mallia­lueena, jonka monipuo­lista metsäalan tunte­musta ja osaamista halutaan hyödyntää Naganon kehityksessä.

– Käynnis­tynyt yhteistyö tarjoaa Pohjois-Karjalan yrityk­sille sekä tutkimus-, kehitys- ja koulu­tusor­ga­ni­saa­tioille ainut­laa­tuisen mahdol­li­suuden osaamisen ja tekno­logian vientiin, kaupal­liseen yhteis­työhön ja verkos­toi­tu­miseen, toteaa Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsä­bio­ta­lous­yh­teistyön kehit­tä­minen 2020-2022 -hankkeen projek­ti­pääl­likkö Petteri Ryhänen Karelia-ammattikorkeakoulusta.

Yrityk­sille haetaan kumppa­neita Naganosta

Koulutus- ja tutki­mus­osaa­misen viennin lisäksi hankkeen keskeisenä tavoit­teena on löytää yhteis­työ­kump­pa­neita pohjois­kar­ja­lai­sille metsä­bio­ta­lousalan yrityk­sille Naganon alueelta. Kumppa­neita haetaan tarve­poh­jai­sesti mm. Japanin tärkeim­miltä toimia­la­mes­suilta ja eri tavoin toteu­tet­tavien verkos­toi­tu­mis­ti­lai­suuksien kautta.

– Haemme hankkeeseen mukaan noin kymmenen yritystä, jotka ovat kiinnos­tu­neita käynnis­tämään vientiä kohdea­lu­eelle. Hankkeen toteut­tajien asian­tun­te­muksen ja verkos­tojen voimin pystymme tukemaan kansain­vä­lisen yhteistyön käynnis­ty­mistä. Tavoit­teena on, että yritykset löytävät vähintään yhden poten­ti­aa­lisen kumppa­nieh­dokkaan Naganon alueelta hankkeen avulla, Ryhänen kertoo.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun lisäksi hanketta toteut­tavat Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, Luonnon­va­ra­keskus LUKE, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayhtymä Riveria ja Business Joensuu Oy. Hanke hyödyntää toimin­nassaan myös Metsä­kes­kuksen asian­tun­te­musta ja Team Finland -verkostoja. 

Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsä­bio­ta­lous­yh­teistyön kehit­tä­minen 2020-2022 -hanke

Hankkeen kesto: 1.10.2020 – 30.9.2022 
Kustan­nusarvio: 789 825 euroa
Rahoitus: Euroopan alueke­hi­tys­ra­hasto, Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto 
Hanke­toi­mijat: Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy (pääto­teuttaja), Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto (osato­teuttaja), Luonnon­va­ra­keskus LUKE (osato­teuttaja), Itä-Suomen yliopisto (osato­teuttaja), Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayhtymä Riveria (osato­teuttaja), Business Joensuu Oy (osato­teuttaja)
Asian­tun­ti­ja­jä­senet: Suomen Metsä­keskus (Pohjois-Karjala), Pohjois-Karjalan ELY-keskus/Team Finland –verkostot

Lisätiedot

  • Petteri Ryhänen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, 046 922 5621, [email protected]