Categories
Uutiset

Karelia-amk:n avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun suosio jatkoi kasvuaan viime vuonna

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun suosio jatkoi kasvuaan vuonna 2020. Karelian avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa opiskeli vuoden 2020 aikana lähes 5000 opiske­lijaa, mikä oli lähes 2000 enemmän kuin vuonna 2019. Opinto­suo­ri­tusten määrä kasvoi 45 % edelliseen vuoteen verrattuna. Avoimen AMK:n opinnot kiinnos­tivat erityi­sesti työikäisiä ja opiske­li­joiden keski-ikä oli 35 vuotta.

– Opiske­lijat hyödyn­tävät opinnoissa saatuja tietoja omassa työssään, työn kehit­tä­mi­sessä, yleis­si­vis­tyksenä, vaihtaessaan alaa, tutkinto-opintoihin hakeu­tu­mi­sessa tai osana muita opintoja, kertoo erikois­suun­nit­telija Mervi Lätti.

Suurin osa opinnoista toteu­tettiin verkko-opintoina. Verkko-opintojen lisään­ty­minen mahdol­listi opintojen suorit­ta­misen asuin­pai­kasta riippu­matta. Vuonna 2020 opiske­li­joista 51 % asui Pohjois-Karja­lassa ja loput 49 % eri puolilla Suomea, ja heistä eniten opiske­li­joita tuli Uudeltamaalta.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa reagoitiin korona­ti­lan­teeseen kehit­tä­mällä niin sanottuja matalan kynnyksen opintoja, joita ovat muun muassa urasuun­nit­teluun, opiske­lu­tai­toihin ja -valmiuksiin liittyvät lyhyet opinto­jaksot. Opintojen tavoit­teena on tukea henki­löitä, joilla on pitkä aika aiemmista opinnoista.

– Uusia opintoja kehitettiin viime vuoden aikana huomioi­malla digita­li­saation aiheut­tamat muutokset työelä­mässä. Uusia opinto­ko­ko­nai­suuksia syntyi esimer­kiksi digitaa­liseen markki­nointiin ja ohjel­mis­to­ro­bo­tiikkaan, jatkaa Lätti.

Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun suosi­tuimpia aloja ovat sosiaali- ja terveysala sekä liike­talous. Suosi­tuimpien yksit­täisten opinto­jak­sojen aiheet vaihte­livat Kareliassa paljon. Eniten opinto­suo­ri­tuksia kertyi opinto­jak­soilta Svensk klinik -Rauta­lan­ka­ruotsia, Big Data & Business Intel­le­gence, Green Care -perusteet, Pallia­tii­visen hoidon lähtö­kohdat ja LEAN-opinnot.

Myös yhteis­työtä Pohjois-Karjalan lukioiden kanssa tiivis­tettiin. Lukio­laisten suosiossa olivat erilaiset työelämän taito­kortit kuten Hygie­nia­passi, Annis­ke­lu­passi ja Työtur­val­li­suus­kortti. Avoin ammat­ti­kor­kea­koulu on mahdol­lisuus kaikille opiske­lusta kiinnos­tu­neille iästä ja koulu­tus­taus­tasta riippu­matta. Suurin osa koulu­tuk­sista toteu­tetaan verkko-opintoina.