Categories
Ajankohtaista Uutiset

Maaseudun sivuvir­tojen parhaat ratkaisut esille Kierrosta Kasvuun -tulevai­suus­myl­ly­tyksen päätös­päi­vässä 11.2.

Viikon mittai­sessa virtu­aa­li­hac­kathon-tapah­tu­massa on etsitty ratkaisuja 15 pääosin pohjois­kar­ja­lai­silta ja lappi­lai­silta yrityk­siltä saatuihin toimek­sian­toihin. Haasteita ratko­massa on ollut yli 100 osallis­tujaa. Haasteiden ratkaisut esitellään yleisölle tapah­tuman päätös­päivänä torstaina 11.2. klo 12:30-15. Kaksi­vai­heisen karsin­ta­kier­roksen parhaat ideat palkitaan rahapal­kin­noilla noin klo 15.15.  Kaikille avoinna olevaa tapah­tumaa pääsee seuraamaan etänä verkossa. Päätös­päivän ohjel­massa kuullaan lisäksi esityksiä jatko­ke­hi­tystä tukevista rahoitusinstrumenteista. 

Yrityk­siltä saaduissa toimek­sian­noissa etsittiin uusia ideoita ja ratkaisuja mm. inkivää­ri­lehtien hyöty­käyttöön, porota­louden sivuvir­toihin ja mehus­tamon puris­tus­jät­teisiin. Lisäksi haettiin uusia keinoja esimer­kiksi vieras­kasvien niitto­massan hyödyn­tä­miseen, liian pienien puiku­la­pe­ru­noiden jalos­ta­miseen ja roska­villan jatko­kä­sit­telyyn. Toimek­siantoja esittäneet yritykset edustavat laajasti maaseudun yrityksiä ja toimialoja Pohjois-Karja­lassa ja Lapissa. Mukana haasteiden antajina ovat myös Luonnon­va­ra­keskus ja VTT. Kehity­si­deoita työstettiin monia­lai­sissa pienryh­missä verkkoa­lustaa hyödyntäen. Lisätietoja haasteista tästä.

Tulevai­suus­myl­ly­tyksen järjestää Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun, Lapin ammat­ti­kor­kea­koulun sekä Itä-Suomen ja Lapin ProAgrioiden /Maa- ja kotita­lous­naisten toteuttama Rural Future -hanke yhteis­työssä Pohjois-Karjalan ja Lapin Kauppa­ka­marien, VTT:n, Luonnon­va­ra­kes­kuksen sekä yritysten kanssa. Euroopan maaseudun kehit­tä­misen maata­lous­ra­haston rahoit­taman Rural Future -hankkeen ensisi­jaisena tavoit­teena on innostaa maaseu­tu­yrit­täjiä ja yrittä­jyy­destä kiinnos­tu­neita kehit­tämään liike­toi­min­taansa siten, että siitä tulee kannat­tavaa ja houkut­te­levaa myös tulevai­suu­dessa. Hankkeessa kannus­tetaan myös lisäämään pieny­rit­täjien toiminnan kannat­ta­vuutta pienten innovaa­tioiden käyttöö­no­tolla esimer­kiksi jalos­tusarvon lisää­mi­seksi paikallisesti. 

Lisätietoja:

Helena Puhakka-Tarvainen, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi, puh. 050 430 2418
Jaana Puhakka, ProAgria Itä-Suomi, jaana.puhakka@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 040 301 2468

Reeta Sipola, Lapin amk, reeta.sipola@lapinamk.fi, puh. 040 704 0027