Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: opintokuraattori

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

OPINTOKURAATTORIA
toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.8.2021 alkaen

Opinto­ku­raat­torin keskei­simpinä työteh­tävinä ovat
– opiske­lu­hy­vin­voinnin tukeminen vastaan­ot­totyön, pienryh­mä­toi­minnan, opetus- ja ohjauksen sekä asian­tuntija- ja konsul­taa­tio­teh­tävien avulla
– opiske­lu­hy­vin­voin­ti­pal­ve­lujen kehit­tä­minen
– opintojen sujuvan etene­misen ja läpäisyn tukeminen
– Karelian erityisen tuen toimin­ta­mallin kehit­tä­minen ja siihen liittyvät koulutus- ja ohjaus­teh­tävät
– monia­lainen verkostoyhteistyö

Paino­tamme valin­nassa:
– kokemusta opiske­lu­hy­vin­voinnin kehit­tä­mi­sestä
– ohjaus­osaa­mista
– erityi­so­pe­tuksen osaamista ja kokemusta, erityi­so­pet­tajan pätevyys katsotaan eduksi
– kokemusta verkos­to­yh­teis­työstä
– opiske­lu­hy­vin­voin­ti­pal­ve­lujen ja toimi­joiden tunte­musta
– kehit­tä­mis­osaa­mista
– oma-aloit­tei­suutta ja itsenäistä työsken­te­ly­otetta
– hyviä yhteis­työ­taitoja
– erinomaisia viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja
– sujuvaa englan­nin­kielen suullista ja kirjal­lista osaamista

Katsomme eduksi hakijan korkea­kou­lu­tun­te­muksen sekä kehit­tämis- ja projek­ti­työhön liittyvän kokemuksen.

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Tehtävä on vakinainen ja sen ehdot määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Palkka tehtä­vä­koh­taisine palka­no­sineen on 3500-4000 euroa/kk + kokemus­lisät. Tehtä­vä­koh­tainen palkanosa määräytyy tehtävän vaati­vuuden, vaikut­ta­vuuden ja monipuo­li­suuden sekä valit­tavan henkilön osaamisen perusteella.

Valitun on esitettävä hyväk­syttävä lääkä­rin­to­distus tervey­den­ti­lastaan ennen työsuhteen alkamista. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen keski­viikkoon 28.4.2021 mennessä Kunta­rek­ryssä.

Lisätietoja tehtä­västä antaa tehtävän sisällön osalta koulu­tuksen koulu­tus­pääl­likkö Marjo Nenonen p. 050 3005403, s-posti: marjo.nenonen@karelia.fi sekä työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki p.050 4087932, s-posti: jaana.tolkki@karelia.fi