Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: suomen kielen ja viestinnän opettaja

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

SUOMEN KIELEN JA VIESTINNÄN OPETTAJAA
toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.8.2021 alkaen

Opettajan tehtäviin kuuluvat suomen kielen ja viestinnän opetus eri osaamisalueilla/koulutusaloilla sekä opinnäy­te­töiden kielen­huolto. Toimen­kuvaan kuuluvat opetuksen lisäksi erilaiset tutkimus- ja kehit­tä­mis­teh­tävät sekä palveluliiketoiminta.

Paino­tamme valinnassa:

  • vahvaa kirjal­lista ja suullista viestintäosaamista
  • yhteisö- ja yritysviestintätaitoja
  • osaamista kulttuurien välisessä viestinnässä
  • pedago­gista osaamista ja erityi­sesti verkko­pe­da­go­giikan hallintaa
  • työelä­mäyh­teyksiä ja toimivia alaan liittyviä verkostoja
  • tutkimus- ja kehittämisosaamista
  • sujuvaa englannin suullista ja kirjal­lista taitoa sekä
  • hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Tehtävän kelpoi­suus­vaa­ti­mukset ovat ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Lisäksi edelly­tetään vähintään 35 opinto­viikon tai 60 opinto­pisteen laajuiset opettajan pedago­giset opinnot, jotka voi suorittaa kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkami­sesta. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Valitun on esitettävä hyväk­syttävä lääkä­rin­to­distus tervey­den­ti­lastaan ennen työsuhteen alkamista. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen keski­viikkoon 28.4.2021 klo 12.00 mennessä Kunta­rek­ryssä.

Lisätietoja antavat koulu­tus­pääl­likkö Pilvi Purmonen (etunimi.sukunimi@karelia.fi) ja henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki (etunimi.sukunimi@karelia.fi).