Categories
Ajankohtaista Uutiset

Kareliasta keväällä 2021 valmis­tu­neita juhlitaan verkkolähetyksessä

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kevään 2021 valmis­tu­jais­juhlaa vietetään perjan­taina 28.5.2021 klo 14 alkavassa suorassa verkko­lä­he­tyk­sessä. Wärtsilä-kampuk­sella kuvat­tavaa tapah­tumaa voi seurata osoit­teessa www.karelia.fi/valmistumisjuhla.

– Valmis­tu­mis­juh­lassa olemme Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun keskeisen perus­teh­tävän eli koulu­tuksen äärellä. Nyt päättyvä lukuvuosi on ollut koronan takia poikkeuk­sel­linen lukuvuosi. Olemme pyrkineet keskit­tymään siihen, että korona­kriisin vaiku­tukset eivät hidas­taisi valmis­tu­mista. Viime vuonna meiltä valmistui ennätys­määrä opiske­li­joita, kertoo rehtori Petri Raivo.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta on valmis­tunut kuluvan kevään aikana noin 220 opiske­lijaa, joista vajaat 80 valmistuu touko­kuussa. Touko­kuussa valmis­tu­neiden opiske­li­joiden nimet julkaistaan kesäkuun alkupuo­lella Karelian verkko­si­vuilla www.karelia.fi.