Categories
Ajankohtaista Uutiset

SPARK Joensuu on kaikkien koulu­tusas­teiden yhteinen opiske­li­jay­rit­tä­jyyden kasvattamo

Joensuussa eri koulu­tusas­teiden opiske­lijat voivat yhdistää opiskelun ja yrittä­jyyden täysin uudella tavalla. Jo reilun kahden vuoden ajan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun, Riverian ja Itä-Suomen yliopiston yrittä­jyy­so­pin­noissa on ollut mahdol­lisuus hyödyntää SPARK Joensuun tuomia uusia yhteis­työ­mah­dol­li­suuksia. Yrittä­jyy­so­pinnot ja aloit­televa yritys­toi­minta saavat vauhtia yhtei­sissä tiloissa Tiede­puis­tossa. Innos­tusta opiske­li­joiden yrittä­jyyteen ja konkreet­tista käytännön tukea orastavaan liike­toi­mintaan antavat samoissa tiloissa toimivat Business Joensuun, TE-palvelut, Nuori Yrittäjyys ry:n Joensuun toimisto ja Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry. Kaikilla on yhteinen tahtotila tehdä SPARK Joensuusta maailman paras paikka yhdistää opiskelu ja yrittäjyys.

Menes­tyäkseen tulevai­suu­dessa Pohjois-Karjala tarvitsee uusia yrityksiä ja erityi­sesti uusia kasvu­yrit­täjiä. SPARK Joensuu on syntynyt käytännön tarpeesta kokeilla jo opiske­lu­vai­heessa yrittä­jyyttä ja kehittää oman yrityksen toimintaa mahdol­li­simman helposti ja turval­li­sesti tukiver­kos­tojen ympäröimänä. Yhteisen tahto­tilan avulla syntyi SPARK Joensuu, opiske­li­jay­rit­tä­jyyden kohtaa­mis­paikka, joka mahdol­listaa yritys­toi­mintaan liittyvän yhteistyön eri koulu­tus­aloilla ja kolmessa eri koulu­tusor­ga­ni­saa­tiossa opiske­levien opiske­li­joiden välillä.

Yhteiset toimi­tilat Tiede­puis­tossa tarjoavat paikan, jossa opiske­lijat voivat yhdessä ideoida, työstää yrity­si­deoita ja verkos­toitua muiden saman­hen­kisten yrittä­jä­mie­listen opiske­li­joiden kanssa. Samassa yhtei­söl­li­sessä tilassa Tiede­puiston 3A-raken­nuksen 4. kerrok­sessa toimivat niin nuoret kuin myös aikuisopiskelijat.

Uusien yritysten kehit­tä­misen kannalta SPARK Joensuussa on siirrytty yhteis­työstä konkreet­tiseen yhteiseen työhön, jotta Joensuuhun saadaan lisää uusia menes­tyviä yrityksiä. Opiske­li­joiden yrittä­jyyttä tukevat opintojen lisäksi koulu­tusor­ga­ni­saa­tioiden omat valmen­tajat. Sparrausta liike­toi­minnan kehit­tä­miseen voi saada myös kokeneilta Business Joensuun asian­tun­ti­joilta. Samoissa tiloissa työsken­televä TE-palve­luiden asian­tuntija neuvoo mm. start­tiraha-asioissa. Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmat esiope­tuk­sesta korkea-asteelle tarjoavat nuorille mahdol­li­suuksia mm. toimia oikealla rahalla vuoden verran yrittäjänä. Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry toimii linkkinä yrityksiin, jotta opiske­lijat voivat päästä niihin esimer­kiksi antamaan tutkin­toihin liittyviä näyttöjä, opettamaan yrityk­sille YouTube- tai TikTok-videoiden tekemistä päivän­mit­tai­silla keikoilla tai vaihtamaan matalalla kynnyk­sellä kuulu­misia yritysten kanssa. 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun yrittä­jyy­so­pinnot yhdis­tyvät SPARK Joensuussa. Siellä toimii Y-akatemia, yrittä­jyyden ja tiimiop­pi­misen oppimi­sym­pä­ristö, ja Y-akate­miaan liittyvät opiske­li­joiden yritykset. Draft-yrittä­jyys­oh­jel­masta opiske­lijat saavat rahoi­tusta ja menetelmät, joiden avulla he voivat rakentaa itsensä näköisen yrityksen, ja kehittyä kaupal­li­sesti menes­tyvien tuotteiden lansee­raajana. Ohjelma on käynnissä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa, Itä-Suomen yliopis­tossa, Riveriassa, Savonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa sekä Savon ammat­tio­pis­tossa. Karelia-amk järjestää SPARK Joensuussa myös yrittä­jyyteen liittyviä työvoi­ma­kou­lu­tuksia ja Base Camp -projektin kehit­tämiä intensiivivalmennuksia.

SPARK Joensuussa Riverian on helppo toteuttaa kaikki opiske­li­jay­rit­tä­jyyteen liittyvät valmen­nukset ja toimen­piteet joko virtu­aa­li­sesti tai hybri­di­mal­lilla. Yhteis­työssä eri toimi­joiden kanssa Riverian opiske­lijat tekevät myös mm. livelä­he­tyksiä Asenne-kanavalle ja tuottavat Perut­ta­maton Asenne -podcastit, joissa edistetään yrittä­jä­mäistä ajatte­lu­tapaa ja toimin­ta­kult­tuuria. Riverian opiske­lijat ottavat Vuosi yrittäjänä -ohjelman ensias­keleet SPARK Joensuussa. Riverian yrittä­jyys­opis­ke­li­joille SPARK Joensuussa on myös väylä­opinnot päästä opiske­lemaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Y-akatemiaan.

Myös Itä-Suomen yliopisto hyödyntää SPARK:ia yrittä­jyyteen liittyvien luentojen, tapah­tumien ja works­hopien järjes­tä­mi­sessä yhteis­työssä esimer­kiksi Karelia-amk:n ja Business Joensuun kanssa. Koronan takia ”liveti­lai­suudet” ovat nyt tauolla, mutta yliopiston opiske­lijat voivat hyödyntää SPARK Joensuuta omatoi­mi­sesti yrittä­jyy­so­pin­noissa ja oman liike­toi­min­tansa edistä­mi­sessä. Muutamat opiske­lijat ovat jo löytäneet SPARK Joensuun mahdol­li­suudet ja sijoit­taneet työsken­te­ly­pis­teensä SPARK:iin. Tutki­mus­läh­töisten liikei­deoiden jatko­ja­los­ta­mi­sessa Business Joensuun START-valmen­nukset ovat yksi väylä yrittäjyyteen.

Ensim­mäiset yritykset ovat jo saaneet vauhtia SPARK Joensuun yhteistyön avulla. Esimer­kiksi suoma­laista pikaruo­ka­kult­tuuria uudistava Toasted Oy ja tapetteja suunnit­televa Löytönen Wallpaper syntyivät Riverian Vuosi yrittäjänä -ohjel­massa. Tämän jälkeen molemmat saivat rahoi­tusta koulujen yhtei­sestä Draft-yrittä­jyys­oh­jel­masta, jonka jälkeen yritykset jatkoivat Business Joensuuhun aloit­ta­ville yrityk­sille tarkoi­tettuun START-valmen­nukseen. Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-amk:n opiske­li­joiden yhteinen yritys, Spikeboys Oy, aloitti Draft-ohjel­massa ja haki liike­toi­minnan sparrausta sekä valmen­nusta urhei­lu­pelin kehit­tä­miseen Business Joensuun START-valmennuksesta.