Karelia hakee uusia asian­tun­ti­joita osaajapooliin

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on perus­tanut osaaja­poolin ja etsii siihen lisää asian­tun­ti­joita. Osaaja­pooliin haetaan uusia työelämän erityis­asian­tun­ti­joita jakamaan näkemyksiä ja osaamista opiske­li­joille. Pooli­lai­silla on mahdol­lisuus päästä tuottamaan ja kehit­tämään opintoja ja palveluja sekä parantaa samalla omaa osaamistaan ja saada opetuskokemusta.

– Osaaja­poolin toiminta on lähtenyt vauhdilla käyntiin, sillä jo nyt alkuvai­heessa olemme saaneet mukaan 43 asian­tun­tijaa eri puolilta Suomea. Pidimme ensim­mäisen yhteisen kokoon­tu­misen ja samalla pooli­laiset pääsivät verkos­toi­tumaan keskenään. Pohdimme myös syksyllä aloitet­tavia avoimia asian­tun­ti­ja­luentoja, kertoo jatkuvan oppimisen suunnit­telija Maarita Mannelin Karelialta.

– Tulevai­suu­dessa jokai­sella suoma­lai­sella on oltava mahdol­lisuus päivittää osaamistaan työuran aikana. Työnteon, opiskelun ja osaamisen kehit­tä­misen tulee tapahtua nykyistä saumat­to­mammin. Sen onnis­tu­miseen tarvitaan joustavaa yhteis­työtä työelämän ja korkea­kou­lujen välillä.

Joustava työn ja opetta­misen yhdistelmä

Projek­ti­pääl­likkö Niko Hellberg Granlun­dilta on tehnyt yhteis­työtä Karelian kanssa jo 2 000-luvun alusta alkaen, jolloin hän aloitti oman työnsä ohella sähkö­suun­nit­telun opetta­misen. Nikoa voidaan kutsua Karelian asian­tun­ti­jayh­teistyön konkariksi.

Niko kertoo, että oman työn ja opetta­misen yhdis­tä­minen on ollut joustavaa. Hän on voinut sopia opetta­misen ajankohdat itselle parhaaksi katso­malleen ajankoh­dalle. Yleisemmin hän on pitänyt tunteja oman työpäivän päätteeksi iltao­pe­tuksena. Näin oma päivätyö ei ole vaatinut erityis­jär­jes­telyjä. Niko on nähnyt yhteistyön erittäin hyödyllisenä.

– Opettajan työssä olen saanut esiin­ty­mis­ko­ke­musta ja lisäksi opettajana pystyy näkemään poten­ti­aa­lisia uusia työnte­ki­jöitä. Tämä on työnan­tajan näkökul­masta erittäin tärkeää tulevai­suutta ajatellen, Niko kertoo.

Moni Hellbergin opetuk­sessa olleista opiske­li­joita on tullut Granlun­dille ensin työhar­joit­teluun opiske­lujen aikana ja tehnyt myös opinnäy­te­työnsä heille. Granlun­dille onkin rekry­toitu useita nuoria suunnit­te­li­joita tätä kautta, vinkkaa Niko toimin­ta­ta­vasta muillekin yrityksille.

Niko rohkaisee muitakin liittymään rohkeasti mukaan Karelian osaaja­pooliin. Hän korostaa, että työelämän näkemykset ja tietous sekä opettajan erityis­osaa­minen ovat tärkeitä opiske­li­joiden oppimi­selle ja heidän opiske­lu­mo­ti­vaa­tiolle. Oppimista tapahtuu puolin ja toisin, toteaa Niko lopuksi.