Categories
Kestävää hyvinvointia Muut Podcast

Podcast: Yli 50-vuotiaiden markkinan mahdollisuudet

Kuuntele Silver Economy hankkeen podcast Soundcloud-palve­lusta. Teemana yli 50-vuotiaiden markkinan mahdollisuudet:

SILVER ECONOMY – TURNING THE SILVER TSUNAMI INTO A SILVER LINING

Silver Economy – Turning The Silver Tsunami Into A Silver Lining -hanke on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja Business Joensuun toteuttama kansain­vä­linen ESR-hanke, jonka tavoit­teena on parantaa kasvu- ja raken­ne­muu­to­sa­lojen koulu­tuksen tarjontaa ja laatua sekä työelä­mässä olevien miesten ja naisten osaamista ja sopeu­tu­mis­kykyä muuttuviin osaamis­tar­peisiin sekä konkreet­ti­sesti luoda alueelle uusia 50+ tuotteita ja palveluja. Tavoit­teena on vahvistaa alueen yritysten henki­löstön sekä koulu­tusor­ga­ni­saa­tioiden osaamista Silver Economy -liike­toi­min­nasta. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2019-31.12.2021. Hanketta johtaa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. Business Joensuu oli hankkeen osato­teuttaja vuosina 2019-2020. Hankkeen rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto.

Silver Economy -hanke tarjoaa pohjois­kar­ja­lai­sille yrityk­sille ja näiden henki­lös­tölle tietoa Silver Economy -teemasta, toimin­ta­mal­leista, ikäys­tä­väl­li­sistä palve­luista sekä uutta osaamista palve­lu­muo­toi­lusta ja markki­noin­nista. Tavoite on mahdol­listaa yrityk­sille riittävä osaaminen uusien 50+ tuotteiden ja palve­lujen kehittämiseen.

Silver Economy -hankkeen verkko­si­vuille pääset tästä.