Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: projek­ti­asian­tuntija Base Camp -hankkeeseen

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

PROJEKTIASIANTUNTIJAA Base Camp – Opiske­li­jay­rit­tä­jyy­sa­lus­tojen kehit­tä­minen (ESR)-hankkeeseen
määrä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 18.10.2021 – 31.12.2022.

Base Camp on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayhtymä Riverian yhteinen hanke, jonka pääta­voit­teena on erilaisten pohjois­kar­ja­laisten opiske­li­jay­rit­tä­jyyden muotojen tunnis­ta­minen, opiske­li­joiden yrittä­jyys­val­miuksien edistä­minen sekä yrittä­jyys­pol­kujen muodos­ta­minen. Tavoit­teiden saavut­ta­mi­seksi järjes­tetään yrittä­jyys­val­miuksia edistäviä valmen­nuksia, tuetaan yrittä­jyyttä edistävien verkos­tojen kehit­ty­mistä sekä hyödyn­netään Karelian, Riverian ja Itä-Suomen yliopiston yhteistä Spark Joensuu -opiske­li­jay­rit­tä­jyy­sym­pä­ristöä ja hankkeessa kehitet­tävää monia­laista tuotekehitysympäristöä.

Projek­ti­asian­tun­tijan keskei­simpinä työteh­tävinä ovat
– hankkeen tavoit­teita edistävien valmen­nusten suunnittelu
– tuote­ke­hi­ty­sym­pä­ristön toiminnan kehit­tä­minen
– Spark Joensuu -ympäristön kehit­tä­minen
– hanke­vies­tintä eri kanavia hyödyntäen
– osallis­tu­minen Karelia-amk:n koulu­tuksen ja TKI-toiminnan kehittämiseen

Työ tehdään tiiviissä yhteis­työssä muun hanke­hen­ki­löstön kanssa.

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa korkea­kou­lu­tut­kintoa ja kokemusta projek­ti­mai­sesta työsken­te­lystä. Aikai­sempi kokemus yrittä­jyy­destä edesauttaa työssä menestymisessä.

Paino­tamme valin­nassa
– projek­ti­toi­minnan perus­teiden hallintaa
– suunnittelu- ja organi­soin­ti­taitoja
– yhteistyö- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja
– itseoh­jau­tuvaa ja kehit­tävää työsken­te­ly­otetta
– hyviä kirjal­lisia ja suullisia viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja
– yrittä­jyyteen liittyvien verkos­tojen tunte­musta ja hallintaa

Työsuhteen ehdot määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Palkka tehtä­vä­koh­taisine lisineen on 3250-3570 euroa/kk. Tehtä­vä­koh­tainen palkanosa määräytyy tehtävän vaati­vuuden, vaikut­ta­vuuden ja monipuo­li­suuden sekä valit­tavan henkilön osaamisen perus­teella. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen Kunta­rek­ryssä maanan­taihin 27.9.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antavat työn sisällön osalta projek­ti­pääl­likkö Paavo Raappana, p. 050 465 9027, paavo.raappana@karelia.fi sekä työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki, p. 050 408 7932, jaana.tolkki@karelia.fi.