Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: projek­ti­pääl­likkö Sosiaali- ja työlli­syy­salan digitaa­liset palvelut ja etäohjaus pitkien välimat­kojen maakun­nassa -projektiin

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ Sosiaali- ja työlli­syy­salan digitaa­liset palvelut ja etäohjaus pitkien välimat­kojen maakun­nassa -projektiin
määrä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ajalle 1.10.2021-31.8.2023.

Hankeen tavoit­teena on lisätä sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden työnte­ki­jöiden digi- ja etäoh­jaus­osaa­mista ja asiak­kaiden digitaitoja. Hanke kehittää ja mallintaa sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luille sopivia etäoh­jaus­me­ne­telmiä ja edistää sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden saavu­tet­ta­vuutta ja vaikuttavuutta.

Projek­ti­pääl­likön keskei­simpiä työteh­täviä ovat
– projektin johta­minen ja kehit­tä­mis­työhön osallis­tu­minen asetet­tujen tavoit­teiden saavut­ta­mi­seksi
– projektin toimin­nasta ja talou­desta vastaa­minen
– kehit­tä­mistyö yhdessä kumppa­neiden kanssa
– verkos­to­yh­teistyö
– tiedot­ta­minen ja tulosten levit­tä­minen aktii­visen julkai­su­toi­minnan avulla
– osallis­tu­minen Karelia-amk:n koulu­tuksen ja TKI-toiminnan kehittämiseen

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa ylempää korkea­kou­lu­tut­kintoa ja kokemusta sosiaali- ja/tai työlli­syy­salan työstä sekä kehittämistoiminnasta.

Paino­tamme valin­nassa
– projek­ti­toi­minnan perus­teiden hallintaa
– työme­ne­telmien ja välineiden hallintaa
– näyttöä tulok­sel­li­sesta TKI-toimin­nasta
– yhteistyö- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja
– suunnittelu- ja organi­soin­ti­taitoja sekä päätök­sen­te­ko­kykyä
– hyviä suullisia ja kirjal­lisia suomen ja englannin kielen viestin­tä­taitoja
– sosiaali- ja työlli­syy­salan tunte­musta
– alaan liittyvien verkos­tojen tunte­musta ja hallintaa

Tehtävä on määrä­ai­kainen ja sen ehdot määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Palkka tehtä­vä­koh­taisine lisineen on 3250-3570 euroa/kk. Tehtä­vä­koh­tainen palkanosa määräytyy tehtävän vaati­vuuden, vaikut­ta­vuuden ja monipuo­li­suuden sekä valit­tavan henkilön osaamisen perus­teella. Tehtä­vässä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakuaikaa jatkettu. Jätä hakemus ansio­luet­te­loineen Kunta­rek­ryssä 15.9.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja tehtä­västä antavat tehtävän sisällön osalta koulu­tus­pääl­likkö Tuomas Lappa­lainen, 050 521 5607, tuomas.lappalainen@karelia.fi ja työsuhteen osalta 12.8. alkaen henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki, 050 408 7932, jaana.tolkki@karelia.fi