Categories
Uutiset

Avoin työpaikka: raken­nus­tek­niikan lehtori

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

RAKENNUSTEKNIIKAN LEHTORIA
toistai­seksi voimassa olevaan työsuh­teeseen 1.12.2021 alkaen.

Lehtorin tehtäviin kuuluvat raken­nus­tek­niikan opetuksen suunnittelu- ja toteu­tus­teh­tävät, työelä­mä­har­joit­telun ja opinnäy­te­töiden ohjaus sekä tki-työhön ja maksul­liseen palve­lu­toi­mintaan osallis­tu­minen. Opetus­teh­tävien sisällöt voivat liittyä raken­ne­suun­nit­teluun, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nus­tuo­tannon johta­miseen, raken­nusten kunto­tut­ki­muksiin ja/tai talon­ra­ken­nuksen perus­o­pin­toihin. Opetus­teh­tävät jaetaan opetta­jille heidän parhaan osaamisen mukaan, joten em. sisällöt ovat suuntaa antavia. Meneillä olevien TKI-hankkeiden kehit­tä­mis­koh­teita ovat puu- ja vähähii­linen raken­ta­minen sekä digita­li­saation edistä­minen rakennusalalla.

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa ylempää korkea­kou­lu­tut­kintoa (raken­nus­tek­niikan DI tai insinööri (YAMK)) ja vähintään kolmen vuoden raken­nusalan suunnittelu- tai työmaa­ko­ke­musta. Edelly­tämme suunnit­te­luoh­jel­mis­tojen hyvää hallintaa ja tieto­mal­lin­nus­osaa­mista. Paino­tamme työko­ke­musta raken­nus­tuo­tannon johta­mi­sesta, raken­nusten tieto­mal­lin­ta­mi­sesta (BIM), raken­nusalan ohjel­mis­tojen hyvää hallintaa, hyviä viestintä- ja vuoro­vai­ku­tus­taitoja, viestin­tä­taitoja englannin kielellä sekä vastuul­lista ja oma-aloit­teista työsken­te­ly­otetta, ryhmä­työ­taitoja sekä näyttöä oman osaamisen jakami­sesta työyh­tei­sössä tai opetustehtävissä.

Tehtävän kelpoi­suus­vaa­ti­mukset ovat ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Lisäksi edelly­tetään vähintään 35 opinto­viikon tai 60 opinto­pisteen laajuiset opettajan pedago­giset opinnot, jotka voi suorittaa kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkami­sesta. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n yksityisen opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Valitun on esitettävä hyväk­syttävä lääkä­rin­to­distus tervey­den­ti­lastaan ennen työsuhteen alkamista. Tehtä­vissä nouda­tetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemuksesi maanan­taina 27.9.2021 klo 15 mennessä Kunta­rek­ryssä.

Lisätietoja tehtä­vistä antavat tehtävän sisällön osalta koulu­tus­pääl­likkö Jyrki Kankkunen (jyrki.kankkunen@karelia.fi, p. 050 595 3792) ja työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki (jaana.tolkki@karelia.fi, puh. 050 408 7932).