Avoin työpaikka: tuotan­toau­to­maation lehtori

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy hakee

TUOTANTOAUTOMAATION LEHTORIA
1.11.2021 alkaen toistai­seksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Lehtoriin tehtäviin kuuluvat konetek­niikan koulu­tuksen ammat­tiai­neiden opetus, harjoit­te­luiden ja opinnäy­te­töiden ohjaus sekä osallis­tu­minen ammat­ti­kor­kea­koulun hanke- ja palveluliiketoimintaan.

Paino­tamme valin­nassa
– tuotan­toau­to­maation ja tuotannon tieto­jär­jes­telmien osaamista
– suunnit­te­luoh­jel­mis­tojen hallintaa
– monipuo­lista alan työko­ke­musta ja verkostoja
– näyttöä oman osaamisen kehit­tä­mi­sestä
– verkko-opetuksen valmiuksia
– valmiutta opettaa englannin kielellä
– vastuul­lista ja oma-aloit­teista työsken­te­ly­otetta sekä
– hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opetus­ko­kemus katsotaan eduksi.

Edelly­tämme hakijalta sovel­tuvaa ylempää korkea­kou­lu­tut­kintoa sekä vähintään kolmen vuoden automaa­tioon tai koneen­suun­nit­teluun liittyvää työkokemusta.

Lisäksi edelly­tetään vähintään 35 opinto­viikon tai 60 opinto­pisteen laajuiset opettajan pedago­giset opinnot, jotka voi suorittaa kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Tehtävän kelpoi­suus­vaa­ti­mukset ovat ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­noista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräy­tyvät Sivista ry:n opetusalan työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Valitun on esitettävä hyväk­syttävä lääkä­rin­to­distus tervey­den­ti­lastaan ennen työsuhteen alkamista.

Hakuaikaa on jatkettu. Jätä hakemus ja ansio­luettelo maanan­taina 4.10.2021 klo 15.00 mennessä Kunta­rek­ryssä.

Lisätietoja tehtä­västä antavat tehtävän sisällön osalta koulu­tus­pääl­likkö Ulla Asikainen, [email protected], 050523 4355 ja työsuhteen osalta henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki, [email protected], 050 408 7932.