Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelian uusi gerono­mi­kou­lutus vetovoi­mainen syksyn haussa

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun haki yhteensä 1 227 hakijaa 15. syyskuuta päätty­neessä korkea­kou­lujen syksyn yhteis­haussa. Hakija­määrä nousi yli sadalla hakijalla viime syksystä. Karelian valitsi ensisi­jai­seksi hakukoh­teekseen 430 hakijaa. Aloitus­paikkoja syksyn haussa on 175.

–  Tänä vuonna vetovoi­mai­simpia olivat fysio­te­ra­peutti- ja sosio­no­mi­kou­lu­tukset. Erityisen ilahtunut olen nyt ensim­mäistä kertaa haussa olleen gerono­mi­kou­lu­tuk­semme menes­tyk­sestä, sillä siihen haki heti peräti 136 hakijaa. Olemme siis tyyty­väisiä hakutu­lokseen, kertoo vararehtori Pekka Auvinen.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa oli syksyn haussa kuusi päivä- tai monimuoto-opintoina toteu­tet­tavaa sosiaali- ja tervey­salan koulu­tusta: fysio­te­ra­peutti-, geronomi-, sairaan­hoitaja-, tervey­den­hoitaja ja sosio­no­mi­kou­lu­tukset. Syksyn yhteis­haussa on käytössä sähköinen AMK-valin­takoe, joka toteu­tetaan marraskuun alussa. Lisätietoa AMK-valin­ta­ko­keesta löytyy osoit­teesta www.ammattikorkeakouluun.fi.

Opiske­li­ja­va­lin­tojen tulokset julkaistaan viimeistään 26.11.2021. Opinnot alkavat tammi­kuussa 2022.