Tekijöitä kehit­tä­mis­teh­täviin – Hyödynnä osaajaa yrityksessäsi!

Onko organi­saa­tiossasi kehit­tä­mis­kohde, kehit­tä­misidea tai -ajatus, joka odottaa tekijää?

Nyt yrityk­selläsi on mahdol­lisuus saada korkea­kou­lu­tettu henkilö 1 -2 kuukau­deksi viemään yrityksesi kehit­tä­mis­tar­vetta eteenpäin.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun toteut­ta­massa Tulevai­suuden työn osaaja –koulu­tuk­sessa on mukana yliopisto- tai ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­neita henki­löitä eri aloilta.  Koulu­tuk­sessa he täyden­tävät osaamistaan tulevai­suuden työn tiedoilla ja taidoilla.

Tulevai­suuden työn osaaja –koulutus sisältää opiske­li­joiden kehit­tä­mis­tar­peiden ja mahdol­li­suuksien tunnis­ta­mista sekä uusien työtai­tojen opiskelua. Lisäksi koulu­tukseen kuuluu tulevai­suuden työn kehit­tä­jä­mo­duuli, joka sisältää opiske­li­jalle valin­naiset Asiakas­läh­töinen digipal­ve­lujen kehittäjä -koulu­tuksen ja Tiedon hallinta ja tiedolla johta­minen –koulu­tuksen.

Kehit­tä­mis­tehtävä yritykselle

Koulu­tuk­sessa olevat opiske­lijat haluavat näyttää aiempaa ja tässä koulu­tuk­sessa hankittua osaamistaan kehit­tä­mis­teh­tä­vällä, joka hyödyttää sekä yritystä että opiske­lijaa. Onko organi­saa­tiossasi kehit­tä­mis­kohde, kehit­tä­misidea tai -ajatus, joka odottaa tekijää? Nyt yrityk­selläsi on mahdol­lisuus saada korkea­kou­lu­tettu henkilö 1 -2 kuukau­deksi viemään yrityksesi kehit­tä­mis­tar­vetta eteenpäin.

Kehit­tä­mis­tehtävä voi liittyä koulu­tuksen aihepii­reihin tai yrityk­seltä tulleeseen aiheeseen. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kouluttaja ohjaa opiske­li­joita tehtä­vässä. Kehit­tä­mis­teh­tävän toteut­ta­mi­sessa järjes­tetään yrityksen kanssa aloitus­ta­paa­minen, välita­paa­minen ja valmiin kehit­tä­mis­teh­tävän esittelyn ja palautekeskustelun.

Kiinnos­tuitko?

Haluatko kuulla lisää ja hyödyntää opiske­lijan kehit­tä­mis­teh­tävää yrityksessäsi?

Ota yhteyttä lehtori Tuija Kainu­laiseen [email protected], p. 050 336 0484
Lue lisää Tulevai­suuden työn osaaja -koulu­tuk­sesta Karelian www-sivuilta.