Categories
Uutiset

Pohjois-Karjala luovasti esillä metsä­ko­ne­mes­suilla Japanissa

Korona on haitannut Pohjois-Karjalan ja Naganon yhteis­työtä metsä­bio­ta­lou­dessa, mutta maakunnan osaaminen ja toimijat saatiin kuitenkin esiteltyä vakuut­ta­vasti suurilla metsä­ko­ne­mes­suilla Tomakomaissa. 

Japanin kansal­liset 2021 Forestry Show in Hokkaido -messut päättyivät maanan­taina 11.10. Hokkaidon Tomako­maissa. Messu­vieraat saivat tietoa myös Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsä­bio­ta­lous­yh­teistyön kehit­tä­minen 2020–2022 -hankkeesta ja sen kumppaniyrityksistä.

Korona löi leimansa tähänkin tapah­tumaan, ainoa paikan päälle päässyt hankey­ri­ty­se­dustaja oli Joensuussa pääkont­to­riaan pitävän Oy Arbonaut Ltd.:n asian­tuntija Ryo Hibiya, joka esitteli tapah­tu­massa samalla myös muita maakunnan Japani-hankkeen yrityksiä (8 kpl) sekä toteuttaja- ja asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tioita (7 kpl). Lisäksi hankkeen osastolla maakunnan yrityksiä esitte­livät Business Advisor Inka-Liisa Häkälä Business Finlan­dilta Tokiosta, Suomen Japanin suurlä­he­tystön lähetys­tö­sih­teeri Niina Väisänen sekä Hokkaidon yliopiston apulais­pro­fessori Juha Sauna­vaara.

Myös maakun­nassa valmis­te­tuille tuotteille saatiin näkyvyyttä. John Deere Forestry Oy:n kuormakone oli ensim­mäistä kertaa esitte­lyssä Japanissa. Maahan­tuojien osastoilla oli esillä myös Keslan ja Waratahin puunkor­juu­tek­no­logiaa sekä Plasthill Oy:n Kupilka-tuotteita. Ryo Hibiyn mukaan messualue oli valtava ja siitä noin 70 prosenttia oli varattu metsä­ko­neiden esittelemiseen.

– Jälleen kerran sain huomata tällaisten tapah­tumien arvon ihmisten kohtaa­mi­sessa. Esimer­kiksi itse tapasin prefek­tuurin ja kaupungin viran­omaisia, metsäalan yritysten ihmisiä, muita alamme toimi­joita ja joitakin poten­ti­aa­lisia Itä-Suomen yliopiston opiske­li­joita, kertoo Ryo Hibiya, joka pääsi paikalle Japanin kansa­lai­suu­tensa ansiosta ja kahden viikon hotel­li­ka­ran­teenin kautta.

Messu­val­mis­te­lujen myötä syntyi myös uusi yritys, kun Juha Sauna­vaara perusti veljensä Janin kanssa yrityksen, jonka tarkoi­tuksena on tukea ja edistää suomalais-japani­laista yhteistyötä.

Touko­kuussa 2021 käynnis­tyneen Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon välisen metsäyh­teistyön tavoit­teena on korkea­ta­soisen osaamisen ja tekno­logian vienti Suomesta Japaniin. EAKR-rahoit­teisen hankkeen pääto­teuttaja on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. Mukana ovat myös Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, Luonnon­va­ra­keskus, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayhtymä Riveria ja Business Joensuu Oy. Asian­tun­ti­ja­jä­seninä toimivat Metsä­keskus ja Pohjois-Karjalan Team Finland.

Työ jatkuu. Muun muassa ensi tammi­kuussa järjes­tet­tä­välle Riverian EduCam­pille odotetaan vierai­li­joita Japanista. Luvassa on mm. elämyk­sel­linen koulu­tus­mat­ka­vie­railu Itä-Suomeen Hokkaido Collegen johta­jille ja yrityskumppaneille.