IkäNYT! – Tuoretta tietoa ikä- ja muistiystävällisyydestä

IkäNYT! on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun julkaisema ikäosaa­misen verkko­jul­kaisu. IkäNYT! välittää tietoa ja kokemuksia ikäosaa­misen kehit­tä­mis­työstä ja käytän­nöstä sekä koulu­tuk­sesta. Lehti avaa näköaloja ikään­ty­misen moninaisiin kysymyksiin, ikäih­misten hyvin­vointiin ja ikään­tyvään yhteis­kuntaan. Ikäosaa­minen on vahvasti moniam­ma­til­lista, monia­laista ja monitoi­mi­jaista osaamista.

IkäNYT!-verkkojulkaisu 2/2021 on nyt ilmes­tynyt. Numerossa ikä- ja muistiys­tä­väl­li­syyden merki­tystä pohditaan sekä artik­ke­leissa että kirja- ja elokuvaesittelyissä.

Ikäys­tä­väl­li­syyden vahvis­ta­minen edellyttää ymmär­rystä siitä, miten ikäih­miset kokevat elämänsä ja elinym­pä­ris­tönsä, ja miten ikäys­tä­väl­li­syyttä tulisi heidän mielestään ihan ensim­mäisenä kehittää. Kareliassa osana KAFS-osaami­syh­teisön (Karelia Centre for Age-friendly Society) valmis­telua on haasta­teltu ikäih­misiä heidän kokemuk­sistaan ikään­ty­mi­sestä maaseu­dulla. Yliopettaja Terhi Myller kuvaa havain­tojaan ja pohdin­tojaan IKÄNYT!:n artikkelissa.

Pohjois-Karjalan Muisti ry:n ryhmä­toi­min­toihin osallis­tuvat henkilöt ovat puolestaan haasta­telleet toisiaan sekä arjesta että kehit­tä­misen tarpeessa olevista asioista. Kehit­tä­mis­asian­tuntija Arja Jämsén on pohjus­tanut vertais­haas­tat­teluja ja kuvaa artik­ke­lissaan tämän tiedon­tuo­tannon erityispiirteitä.

Hanke­suun­nit­telija Jaana Paasonen kirjoittaa ikään­ty­neiden näkövam­maisten henki­löiden terveys­käyt­täy­ty­mi­sestä erityi­sesti aivoter­veyden näkökulmasta.

Yliopettaja Terhi Myller ja lehtori Jonna Puustinen kertovat artik­ke­lissaan Karelian uuden Geronomi (AMK) -koulu­tuksen arvoista ja siitä, miten arvot näkyvät koulu­tuksen sisäl­löissä ja toteutuksessa.

Hanke­koor­di­naattori Sanna Kososen ja Raija Kuisman artik­ke­lissa kuvataan ja vertaillaan ikäih­misten perhe­hoidon käytäntöjä Pohjois­maissa sekä pohditaan perhe­hoi­tajien osaamistarpeita.