Henkilö tabletti kädessä

Osaami­sesta kyvyk­kyyteen – asian­tun­ti­joille osaamista, organi­saa­tiolle kyvykkyyttä

Kyvykkyys tarkoittaa organi­saation kykyä hoitaa sen tehtävät ja tuottaa palvelut tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sella tavalla. Kyvykkyys (Työelä­mä­läh­töinen kyvyk­kyyksien johta­minen ja kehit­tä­minen) -hankkeessa edistetään digio­saa­mista ja osaamis­tar­peiden tunnis­ta­mista sekä lisätään koulu­tuksen ja työelämän vuoro­vai­ku­tusta.  Sähköisten palve­luiden ja asioin­ti­ka­navien merkitys on kasvanut voimak­kaasti ja tämä vaatii henki­lös­töltä jatkuvaa uudis­tu­mista sekä uuden oppimista työn ohessa. Tähän haasteeseen pyritään vastaamaan kehit­tä­mällä menetelmiä työn ohessa oppimiseen.

Hankkeen toimen­pi­teissä organi­saa­tioiden kyvyk­kyyttä tuetaan Leanistä johde­tulla valmennus-katalla. Valmennus-kata auttaa ongelmien tunnis­ta­mi­sessa sekä kehit­tä­mis­ta­voit­teiden saavuttamisessa.

Hankkeessa raken­netaan myös Karelian YAMK-opiske­li­joiden urapal­ve­lu­malli, joka auttaa tunnis­tamaan olemassa olevan osaamisen ja ohjaa sen pohjalta osaamista täyden­täviin jatkuvan oppimisen palveluihin.

Hankkeen pääto­teut­tajana toimii Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja osato­teut­tajana Siun Sote. Yrity­syh­teis­työ­kump­pa­neina hankkeessa toimivat JIP-Isännöinti ja Valamis. Mukaan odotetaan myös kuntakumppania.

Siun Soten osalta hankkeen ensisi­jaisina ja keskeisinä kohde­ryhminä ovat digimen­torit sekä heidän esihen­ki­lönsä, joiden yhteis­työtä pyritään tiivis­tämään hankkeen avulla. Yhteistyön tiivis­tä­misen kautta luodaan pohjaa henki­löstön digio­saa­misen kehittämiselle.

Kyvykkyys-hankkeen toiminnot aloitetaan Siun Soten organi­saa­tiosta, jonka jälkeen hyväksi havaittuja toimin­ta­malleja hyödyn­netään yhteis­työ­kump­panien toimin­nassa sekä YAMK-opiske­li­joiden urapal­ve­lu­mallin luomisessa.

Kyvykkyys – Työelä­mä­läh­töinen kyvyk­kyyksien johta­minen ja kehit­tä­minen -hankkeen toteu­tusaika on 1.5.2021-31.8.2023. ESR-hanketta rahoittaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.


Hankkeen henki­löstö

Päivi Franssila, lehtori, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Petra Liimatta, projek­ti­asian­tuntija, Siun Sote

Anssi Kekkonen, projek­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Jyri Roihuvuo, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Petri Laitinen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot: Päivi Franssila, paivi.franssila @ karelia.fi