Categories
Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Tulevai­suuden tapah­tu­ma­tuo­tannon koulutus syntyy yhteistyöllä

Pohjois-Karjala tunnetaan ammat­ti­mai­sesti järjes­te­tyistä suurta­pah­tu­mistaan kuten Ilosaa­rirock Joensuussa ja ampuma­hiihdon maail­mancup Kontio­lah­della. Tietysti ihmiset ovat kerään­tyneet yhteen aina. Esimer­kiksi Pohjois-Karjalan vanhin pystyssä oleva kirkko­ra­kennus on noussut Tohma­jär­velle 1700-luvulla ja Koveron nuori­so­seura täytti muutama vuosi sitten 120 vuotta. Pitkistä perin­teistä huoli­matta moni tapah­tu­ma­tuottaja toimii yksin ja samojen ongelmien kanssa painitaan eri paikoissa. Vaikka tekijät tietävät paljon, uusien mahdol­li­suuksien kirjo etenkin digitaa­li­suuden myötä luo haasteita pysyä mukana. Ala kehittyy valtavaa vauhtia. Asiakkaat toivovat yhä enemmän palve­luilta ja elämyksiä.

Karelia­laiset osana yhteistyöverkostoa

Kareliassa touko­kuussa 2021 alkanut Smart Event Managers (SEM) -hanke tulee tarjoamaan pohjois­kar­ja­lai­sille tapah­tumien tekijöille uuden monimuo­toisen tapah­tu­ma­tuo­tannon koulu­tus­ko­ko­nai­suuden. Kehit­tä­mis­hankkeen aikana järjes­tetään tilai­suuksia ja webinaareja keskeisten aiheiden syven­tä­mi­seksi ja osallis­tujien verkos­toi­tu­miseen.  Hanke tekee myös tutus­tu­mis­matkoja kiinnos­taviin kohteisiin kotimaassa ja ulkomailla. SEM-kokonai­suu­dessa käydään läpi kaikki tapah­tumien tuotta­misen eri osa-alueet lähtien järjes­tä­misen perus­teista ja huipentuen tekno­lo­gia­ko­kei­luihin, jotka toteu­tetaan yhdessä maakunnan tapah­tumien kanssa.

Kareliassa on nähty tapahtuma-alan kehit­tä­misen tarve ja sen vuoksi hanke toteuttaa 60 opinto­pisteen koulu­tus­ko­ko­nai­suuden tapah­tuman tuotta­mi­sesta. Näin laajaa kokonai­suutta ei muualla vielä ole tarjolla. Tämän kokonai­suuden raken­ta­miseen tarvit­semme mukaan runsaasti Karelian omaa henki­löstöä aina markki­noin­nista vähähii­li­syyden osaajiin. Pyrimme löytämään mukaan myös maamme johtavia tapahtuma-alan toimi­joita, jotka voisivat tuoda tieto­tai­toaan myös pohjoiskarjalaan.

Tapah­tumien tuottajat ovat usein itseop­pi­neita. Koulutus on väylä myös pitkän­linjan tekijöille vahvistaa omaa osaamistaan. Sen vuoksi opinto­jaksot toteu­tetaan monimuo­toi­sesti ja niiden suorit­ta­minen on mahdol­lista työn ohessa. Hankkeen tärkeimpiä tuloksia onkin siis täydentää alan sirpa­loi­tu­nutta osaamis­tar­vetta. Pilot­ti­hankkeen jälkeen Smart Event Managers -koulu­tus­ko­ko­nai­suu­desta tulee osa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tarjontaa. Koulu­tuksen myötä tapahtuma-alalle toivotaan tulevan myös uusia ja entistä ammat­ti­tai­toi­sempia osaajia.

Opiske­lijat mukaan verkostoon

Tarjoamme harjoit­te­lu­paikan hankkeen kumpa­nakin toimin­ta­vuonna neljälle opiske­li­jalle. He pääsevät antamaan oman panok­sensa tapah­tumien kehit­tä­miseen yhteis­työssä Pohjois-Karjalan tapah­tumien kanssa. Myös Karelian tutkinto-opiske­li­joita tarvitaan mukaan tukemaan kurssien toteutuksia.

Smart Event Managers (SEM) on ESR-rahoit­teinen kehit­tä­mis­hanke, jossa suunni­tellaan ja pilotoidaan uusi tapah­tu­ma­tuo­tannon koulu­tus­ko­ko­naisuus. Lisäksi hanke kokoaa osaaja­ver­kostoa järjes­tä­mällä verkos­toi­tumis- ja koulu­tus­ti­lai­suuksia sekä opinto­matkoja. Tapah­tu­ma­tuo­tannon koulu­tuk­sesta tulee osa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tarjontaa hankkeen jälkeen. Hankkeen toteu­tusaika on 1.5.2021-31.8.2023. Rahoit­tajat ovat Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan sosiaa­li­ra­hasto ja Karelia-ammattikorkeakoulu.

Terve­tuloa tapah­tumien maailmaan, jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä!


Kirjoittaja:

Katariina Peltonen, projek­ti­päällikö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Smart Event Managers (SEM) -hankkeen verkko­sivut